Kvantinė teologija VI dalis

84.Kodėl visuomet kažkas, kuris žino kaip “viskas turi būti“, išpūtęs akis, bronziniu veidu ir teisuolio balsu dėsto mums akiplėšišką melą apie tai, kaip iš tikrųjų viskas yra.
Jų vardai aiškūs – inkvizitoriai: materialistai-deterministai ir teologai neotomistai. Jie tarnauja gundytojais, kaip gravitacijos jėga. Juk metafizinis blogis ir yra gravitacija. Mes jų nelaikome priešais. Jie tiesiog taip mąsto. Tai sielos, kurioms skirta suvaidinti blogio vaidmenį. Bet jos iš savo prigimties nėra blogos. Taip turi būti. Tokia yra gyvenimo Žemėje specifika. Harmonijos ir pusiausvyros švytuoklė reikalauja aukų. Judas buvo geriausias ir stropiausias Jėzaus mokinys, todėl būtent jam buvo skirta Dievo užduotis išduoti Sūnų. Tuo tarpu Petras kritiniu momentu pasijuto nevykėliu, bet vėliau tapo nepajudinama Kristaus mokymo Uola.

Bet kokia metafizinė “tvarka”, įvilkta į neabejotinos tiesos rūbus – šventas melas, reikalingas Archontams Demiurgams (Gnostikų evangelijose minimos dvasios, kurios atsakingos už matricos tvarumą) ir tiems, kurie siekia valdžios bei pinigų. Todėl determinizmas kaip religija yra socialiai pavojingas, bet reikalingas reiškinys, atvedęs žmoniją prie dvasinės ir ekologinės katastrofos ribų. Priešingai, humanistinis, holistinis, egzistencialistinis požiūris skatina pajautimą, kad aš esu savo tikrovės kūrėjas, už viską atsakingas Dievo kūrinių bendraautorius, pats prisiimu atsakomybę dėl to kas vyksta aplinkui. Bet, kaip sakė broliai Strugatskiai viename iš romanų: "pusiausvyra sugriautų šį trapų pasaulį, kuris visuomet gyvena viltimi". Taigi, šiam pasauliui suktis reikia ir melo ir tiesos. Žmogaus prigimtis - Dieviška, vadinasi jis viduje turi Tiesą. EGO - yra gravitacija arba melas, iliuzijos, kurios be galo saldžios. Jos tiesiog yra. Kai žmogus praranda Tiesą savyje, jos ieško išorėje ir niekada neranda. Praradęs meilę dausose, žmogus Jos ieško realiame išoriniame gyvenime ir niekada neranda. Todėl, kad nežino, ar pamiršo, jog meilė - jame pačiame.
85.
Tačiau vėl nukrypome nuo temos. Grįžkime prie J.S. Bello teoremos ir nelokalinių koreliacijų, t.y. visų rūšių magijos esmės.
Klausimas "stovi" taip: Kaip, iš tikrųjų matavimo arba įvertinimo procesas gali turėti tokią magišką jėgą realiam gyvenimui? Kvantinėje mechanikoje yra toks terminas kaip atvirkštinis priežastingumas. Be to žinome, kad žmogaus sukurtas tikrovės modelis dar nėra pasaulis ar Visata paskutinėje instancijoje. Tačiau faktas lieka faktu, jog žmogus modelį pasirinko savarankiškai. Nes visatoje egzistuoja visiems žinoma pasirinkimo laisvė, kaip viena svarbiausių besąlyginės meilės faktorių.
Žmogus “pasirinko” arba “surinko”. Tai padarė Dievas žmogaus akimis. Tokiu būdu mes, žmonės kartu su Dievu, kuris ir yra mūsų tikroji prigimtis (Tėvo karalystė mumyse), atlikdami mokslinius eksperimentus ir sukūrėme antropinę (gyvybinę) Visatą. Galima sakyti, kad Niutonas ne atrado termodinamikos dėsnius, bet juos paėmė iš Visatos, gatavą produktą.
Mes nežinome ir negalime pasakyti kokiu būdu sąveikavo kūnai iki Niutono, nes niekas jų taip nevertino, kaip Niutonas. Determinizmas, kurio minties šaknys glūdi dar aristotelinėje neotomistinėje logikoje, būtent ir yra tos durys, kurios užsiveria prieš pat mokinio nosį, tai yra ta pati dėžutė, kurią žmogus pamato, vos tik pravėręs akis. Bet jis juk pats pasirinko.
Ne vien tik pasirinko. Didžioji dalis žmonių net nežinojo, kad galima pasirinkti kitaip, o kita, mažesnė dalis žinojo, bet jos niekas negirdėjo. Bet buvo vienetai, kuria žinojo Viską, apie Visatą bet sąmoningai stūmė žmoniją į prarają tam, kad gautų pajamų auksu ir doleriais.
86.
Beveik 3 šimtmečius industrinio mokslo atlikti eksperimentai gali būti ne kas kita, kaip x-failai, pagal J.S. Bello teoremą, atskrieję pas mus iš ateities, iš neišreikštosios Visatos dalies, kur glūdi visos įmanomos ir neįmanomos galimybės ir evoliucijos kryptys? Keliaudamos laike idėjos-mintys gali praskrieti Didįjį sprogimą ir Visata dėl mūsų pačių tampa antropine.
Robertas Antonas Wiljamsas teigia, kad mes sukūrėme ją dėl savęs. Mūsų pačių eksperimentai kuria Visatą, per individualius modelius. Gal būt yra taip, o gal ir ne? Kas žino? O kur tie paslėpti kintamieji, be kurių negalime žengti nei žingsnio ir nuo kurių taip smarkiai bėgame, norėdami įminti jų neįmenamą mįslę.
Populiarus New Age sektų ezoterinis šūkis “Mes patys sukuriame savo visatą“ ne iki galo teisingas. Kurti galime tik draugaudami su x-failais, drauge su Dievu, širdyse atvėrę Tėvo karalystės duris. Tačiau niekas negali pasakyti kiek procentų tos kūrybos teka mums dėl melo ir blogio gravitacijos, o kiek – atverdami kelią Dievui per mūsų širdis. Deterministiniai spąstai saldūs, aristotelio logika dar ne viskas. Kas iš tiesų yra Tiesa? Klausė Pontijus Pilotas Jėzaus per tardymą.
87.
Bet grynai kvantinės mechanikos požiūriu, atmetus visas emocijas ir metafizinius pasvaičiojimus, tas meistras, kuris padaro žolę žalią, yra mūsų švari sąmonė, protas ar net centrinė nervų sistema. Gali būti, kad tie paslėpti kintamieji yra mūsų pačių sąmonės produktai. Mes panašūs į antropologus atradėjus, kurie radę keistus nežinomus pėdsakus, sekė paskui juos, bet susekė save.
Daugelis šiuolaikinių teorinės fizikos asų ir psichologų linkę matyti, kad prieš „įvertinant” į kokią nors teoriją, tikrovės NIEKADA nerasime. Teorija vis viena bus tik “kopija”.
88.
Metas susipažinti su kitu klaikiu siaubūnu – Šriodingerio katinu. Fizikas laboratorijoje uždaro katiną į hermetišką dėžę, kurioje taip pat yra buteliukas su nuodais ir medžiaga, kurią mes jau buvome spėję įvardinti, jog tai radioaktyvaus izotopo branduolys. Įtaisas taip surengtas, jog branduoliui skilus, suveikia mechanizmas, kuris sudaužo buteliuką su nuodais tiesiog virš katino galvos. Jei skilimo procesas nevyksta - katinas gyvas, jei įvyksta – jis miręs.
Mes tai pat žinome, kad tol kol dėžė uždaryta, mes negalime pasakyti, ar katinas gyvas, ar ne, nes kada skyla branduolys mes negalime žinoti ar apskaičiuoti iš anksto, tai x-failas, tikimybė. Šriodingerio lygtis, aprašanti branduolio skilimą duoda du lygegrečius bet teisingus arba vienodai neteisingus atsakymus, tikimybė 50-50. Vokiečių fizikas Fon Neimanas aiškino taip: abi tikimybės yra aprašomos žodžiais “gali būti”, lygiai taip pat kaip moneta, mesta į viršų.
Kai tik mes atidarome dėžę mes turime vienodą galimybę pamatyti arba mirusį arba gyvą katiną. Kitaip tariant mes sugriauname tikimybę arba būties ventorių, banginę savybę ir pamatome arba skaičių, arba herbą, kai moneta nukrenta ant žemės.
89.
Tarpu kitas fizikas, būdamas kitame mieste dar nežino atlikto bandymo rezultato. Pirmajam fizikui iš dėžės katinas išlipo gyvas, t.y. 100 proc. tikimybė, kad jis gyvas. Antrajam fizikui, kuris dar nieko apie tai nežino, tikimybė vis rar lieka 50 ant 50. Pagal vadinamąjį Wingerio paradoksą. pirmasis fizikas, pavadinkim jį Ernestu susideda iš molekulių, kurios susisėda iš atomų, o atomai susideda iš kvantinių dalelių, kurios turi ir bangos ir dalelės savybes. Todėl Ernestas kvantų lygyje egzistuos kaip būties vektorius, kol neatidarys laboratorijos durų ir nesušuks “Katinas Gyvas!!!”. Tuomet būties vektorius griūva.
Taigi visi mes, ne tik deterministinis pasaulis, net ir kvantinis pasaulis, susidedame iš bangos ir dalelės, visi mes esame būsenoje “gali būti taip ir tuo pačiu metu gali būti kitaip”, kol smegenyse nepadarome sprendimo, bet ir padarę sprendimą vis vieną liekame kokiame nors kitame lygmenyje ar naujoje “gali būti” būsenoje.
Būdami nežinioje mes visuomet esame kvantinėje būsenoje. Įmanomos visos galimybės. Aš tokia būseną vadinu draugyste su X-failais. Ir ta draugystė neturėtų mus gluminti. Ir tik tada, kai mes pasižiurime į dėžę ir savo akimis pamatome murkiantį padarą, banginė Visatos savybė vista konkretika, t.y. dalele, arba deterministine patirtimi.
Jei prisiminsime dar ir trečią Wingerio paradokse paminėtą fiziką, kuris tuo pat metu gyvena už Atlanto, tai jam banginė savybė baigsis iš kart po to, kai gaus žinutę mobiliajame telefone, jog katinas gyvas.
90.
Daugeliui žmonių būties vektoriaus terminas nesuprantamas, kaip ir man. Daugelis teigia, kad būties vektorius yra tik matematikoje, o realiame gyvenime yra viskas daug paprasčiau, jo esą negalima realaus gyvenimo vertinti iš Einšteino realetyvumo teorijos pozicijų, antraip nesusikalbėsime. Tačiau toks prieštaravimas ignoruoja fundamentaliuosius kvantinės mechanikos dėsnius.
Taigi, ką mes apskritai galime pasakyti gretindami į vieną tekstą Dievo pažinimą ir kvantinę teoriją?
1. Mes negalime sąmoningai nustatyti ir pamatyti, kur yra “objektyvi tikrovė” arba “gili tikrovė”, kuri, kaip spėjama iš materialistinių pozicijų, yra mūsų matomo pasaulio garantas.
2. Bet kokie samprotavimai apie tikrovę, nepriklausomai egzistuojančią nuo mūsų valios, neturi prasmės.
3. Objektyvi tikrovė niekuomet negali tapti mūsų įrodymo arba neigimo objektu. Ir bent koks kalbėjimas apie tai yra beprasmis.
4. Bet koks beprasmis mokslinis ar fenomenologinis teiginys mums praneša tik apie tai, kokiu būdu mūsų nervų sistema ir kiti instrumentai priėmė signalus, ateinančius iš laiko ir erdvės kontiniumo. Tai mus niekuo neįpareigoja. Tai neturi jokių pasekmių mūsų nervų sistemoje. Mes - laisvi.
5. Pasaulis reliatyvus ir ketvirtas punktas neįpareigoja mūsų tikėti iš pirmo žvilgsnio šventomis ar besąlyginėmis tiesomis. Laisvė pasirinkti.
6. Jei imame tikėti besąlyginėmis tiesomis – kuriame religiją, kurios pavadinimų gali būti aibė, tačiau apibendrinus juos, kalbame tik apie melą. jeigu nori išlikti bent kiek objektyvus, sakyk: "mano nuomone gali būti taip", bet tai nėra tiesa paskutinėje instancijoje.
Kaip sakė šv. Pilypas vienoje iš gnostinių tekstų, rastų 1947 metais prie negyvosios Jūros: „kai tik praveriate burną, jūs meluojate“.
Taigi, pripažinkime sau visiems laikams: mes visi meluojame, kai tik praveriame burnas. Aš irgi meluoju ir neraudonuodamas prisipažįstu, nes jeigu turėčiau savo kalboje liudyti Tiesą, tektų patylėti ...................
91.
Sveikas protas sako: Šriodingerio katinas arba gyvas, arba negyvas, jeigu niekas niekada niekas neatidarys dėžės. Šio teiginio negalima patikrinti, todėl jis atrodo beprasmis. Bet jis vartojamas nepriklausomai nuo aplinkybių. Taip atsiranda tiesos-aksiomos, kurios tinka poezijai, bet jos neneša jokios vertingos informacijos.
Prieš tūkstantį metų sveikas protas sakė, kad Žemė turėtų būti plokščia, bet ji apvali ir dar sukasi. Todėl ir atsirado žodis neapibrėžtumas. Kol katinas guli dėžėje – yra neapibrėžtinas niekuo, o kai tik dėžė atidaroma, neapibrėžtumas tampa arba tiesa, arba netiesa.
Tad galima sakyti, kad kaip ir kvantinėje tikrovėje, taip ir „realiame“ „empiriniame“ gyvenime viskas yra tik tikimybės-neapibrėžtumai, kol į ką nors nesukoncentruojam savo dėmesį. O dėmesys gali būti sukoncentruotas tik į vieną siaurą sritį. Todėl esame spąstuose, nes sukoncentravę dėmesį, mes pasiklystame binarinėje logikoje tiesa-netiesa. Nes potyriai eina - grynai asmeniški ir individualūs. Binarinė (juoda-balta) logika priveda mus prie kliedesių, ji verčia kurti „budinčius“, atsakymus iš nuvalkioto skurdaus žodyno, nes neturime faktų.
92.
Kas yra nelokalinė asmenybė? Tai yra dvasinė asmenybė, identifikuojanti save kaip begalybę ir tikimybę. Nilsas Boras sakė: “Jeigu jus kvantinė mechanika nesukrėtė iki pat šaknų, vadinasi Jūs nieko nesupratote“.
Dabar aš įsivaizduoju, kad rašau pasaką pakankamai rimtomis temomis. Neužsiiminėti rimtų dalykų profanacijomis kvantinėje aplinkoje būtų neįprasta ir neteisinga. Tai yra kūryba ir, sakyčiau, drąsi kūrybą, kai nežinai kuo viskas baigsis. Kvantinis tekstas turi kelis prasmių sluoksnius. Pavyzdžiui, Biblija, Koranas, Mahabharat, Dao De Dzin yra kvantiniai tekstai. Todėl, kad kiekvienam skaitytojui atveria savas sluoksnis. Mes galime gretinti protu ir logika nesuvokiamus dalykus. Todėl, kad logika yra kita, ji reikalauja erdviškai kvantinio matymo.
Po didžiojo sprogimo, kiekvienas “daiktas” nuo elektrono iki žmogaus yra susijęs su kitu daiktu nelokaliniais ryšiais. Jeigu mes deterministinėje logikoje pripratę mąstyti, kad trimatėje euklidinėje erdvėje B kamuoliukas pradeda judėti po A kamuoliuko smūgio, o C – po B smūgio, tai kvantinėje aplinkoje to neįmanoma aprašyti mums žinomais euklidinės geomentrijos dėsniais. Ten C kamuoliukas gali sąveikauti su A, B su Y, Z su L, M su J nesuprantamais nelokaliniais ryšiais”.
A. Einšteinui nepatiko Kopenhagos interpretacija. Žiauriai nepatiko, bet tai yra jo problema. A. Einšteinas buvo geras ir didis mokslininkas, Tačiau Nilsas Boras prieš jį laimėjo. Nežiūrint į tokį skaudų pralaimėjimą, kai kurie Einšteino teiginiai mus jaudina iki šių dienų. Su juo reikėtų sutikti, kad kvantinė mechanika, kaip mokslas apie subatominį pasaulį, niekada nebus užbaigtas kaip pats mokslas. “Užbaigti” kvantinės mechanikos apskritai neįmanoma, turint omenyje jos tikimybinį charakterį. Realus gyvenimas juk taip pat yra tikimybinis ....
Mes niekad negalėsime atsikratyti neapibrėžtumo. Ir šitas apribojimas byloja ne apie menkas žmogaus technines galimybes ar intelektą. Žmogus čia nekaltas. Kalta yra mūsų nervų sistema ir nepakankamas sąmoningumo lygis. Tai nėra evoliuciškai išsprendžiama problema. Bent kol kas. Pirmiausia reikia atpažinti genetines mutacijas, dėl ko daugelis mūsų tapo vergais. Žmogui reikia pažinti save, pažaboti ego, pasikeisti, tik tada jis galės gyventi šalia neapibrėžtumo paradoksų, X-failų kaip šalia brolių, be jokių baimių ir nerimo bei noro užkariauti vis naujas neatskleistos visatos teritorijas.
Paprasčiau kalbant, mes turime išmokti gyventi čia ir dabar bei pasitikėti Dievu – ta Dalimi, Karalyste, kuri yra kiekviename iš mūsų. Tai yra tikroji mūsų prigimtis, tikrasis Aš. Melą kuria kita mūsų dalis, į kurią šiandien esame sutelkę savo dėmesį. Klaidina mus fizinis kūnas. Fizinis kūnas Biblijoje asocijuojamas su žvėrimi arba gyvulio kodu 666. Tai nereiškia, kad gyvulys blogas, Tai yra genetinis kodas. Pabandykime jį iššifruoti savarankiškai ....
93.
Įsivaizduokite tokį neįsivaizduojamą atvejį, kai mokslininkai staiga atranda būdą logiškai paaiškinti fotono būties vektoriaus paslėptus kintamuosius. Jei taip atsitiktu, Šriodingerio katinai ir daugiareikšmė fon Neimano logika su paralelinėm, holograminėm visatom liktų tik istorijoje. Iš Dievo mes atimtume kauliukus ir paskutinį kozirį. Kaladėje nebeliktų laisvų kortų.
Tai gali atsitikti tik vienu atveju – kai žmogus pats tampa Šviesa-Fotonu, t.y. Dievu, kai žmoguje atsiveria Tėvo Karalystė. Tik tuomet jam žemės rūpesčiai atrodys skaistesnėje šviesoje nei anksčiau.
Bet kol mes čia ir dabar, mes turime taikytis su stebuklais. Gyvename šalia jų ir esame jų karalystėje. Ar mes galime pasakyti kas bus po 10 minučių, ar galime pasakyti, kas mūsų laukia už ano posūkio? Iš esmės kiekvienas mūsų sutiktas nepažįstamas žmogus yra paslaptis, t. y. paslėptas kintamasis.
www.kvantinemagija.lt