Kvantinė teologija VI dalis

84.

Kodėl visuomet kažkas, kuris žino kaip “viskas turi būti“, išpūtęs akis, bronziniu veidu ir teisuolio balsu dėsto mums akiplėšišką melą apie tai, kaip iš tikrųjų viskas yra.

Jų vardai aiškūs – inkvizitoriai: materialistai-deterministai ir teologai neotomistai. Jie tarnauja gundytojais, kaip gravitacijos jėga. Juk metafizinis blogis ir yra gravitacija. Mes jų nelaikome priešais. Jie tiesiog taip mąsto. Tai sielos, kurioms skirta suvaidinti blogio vaidmenį. Bet jos iš savo prigimties nėra blogos. Taip turi būti. Tokia yra gyvenimo Žemėje specifika. Harmonijos ir pusiausvyros švytuoklė reikalauja aukų. Judas buvo geriausias ir stropiausias Jėzaus mokinys, todėl būtent jam buvo skirta Dievo užduotis išduoti Sūnų. Tuo tarpu Petras kritiniu momentu pasijuto nevykėliu, bet vėliau tapo nepajudinama Kristaus mokymo Uola.

Bet kokia metafizinė “tvarka”, įvilkta į neabejotinos tiesos rūbus – šventas melas, reikalingas Archontams Demiurgams (Gnostikų evangelijose minimos dvasios, kurios atsakingos už matricos tvarumą) ir tiems, kurie siekia valdžios bei pinigų. Todėl determinizmas kaip religija yra socialiai pavojingas, bet reikalingas reiškinys, atvedęs žmoniją prie dvasinės ir ekologinės katastrofos ribų. Priešingai, humanistinis, holistinis, egzistencialistinis požiūris skatina pajautimą, kad aš esu savo tikrovės kūrėjas, už viską atsakingas Dievo kūrinių bendraautorius, pats prisiimu atsakomybę dėl to kas vyksta aplinkui. Bet, kaip sakė broliai Strugatskiai viename iš romanų: "pusiausvyra sugriautų šį trapų pasaulį, kuris visuomet gyvena viltimi". Taigi, šiam pasauliui suktis reikia ir melo ir tiesos. Žmogaus prigimtis - Dieviška, vadinasi jis viduje turi Tiesą. EGO - yra gravitacija arba melas, iliuzijos, kurios be galo saldžios. Jos tiesiog yra. Kai žmogus praranda Tiesą savyje, jos ieško išorėje ir niekada neranda. Praradęs meilę dausose, žmogus Jos ieško realiame išoriniame gyvenime ir niekada neranda. Todėl, kad nežino, ar pamiršo, jog meilė - jame pačiame.

85.

Tačiau vėl nukrypome nuo temos. Grįžkime prie J.S. Bello teoremos ir nelokalinių koreliacijų, t.y. visų rūšių magijos esmės.

Klausimas "stovi" taip: Kaip, iš tikrųjų matavimo arba įvertinimo procesas gali turėti tokią magišką jėgą realiam gyvenimui? Kvantinėje mechanikoje yra toks terminas kaip atvirkštinis priežastingumas. Be to žinome, kad žmogaus sukurtas tikrovės modelis dar nėra pasaulis ar Visata paskutinėje instancijoje. Tačiau faktas lieka faktu, jog žmogus modelį pasirinko savarankiškai. Nes visatoje egzistuoja visiems žinoma pasirinkimo laisvė, kaip viena svarbiausių besąlyginės meilės faktorių.

Žmogus “pasirinko” arba “surinko”. Tai padarė Dievas žmogaus akimis. Tokiu būdu mes, žmonės kartu su Dievu, kuris ir yra mūsų tikroji prigimtis (Tėvo karalystė mumyse), atlikdami mokslinius eksperimentus ir sukūrėme antropinę (gyvybinę) Visatą. Galima sakyti, kad Niutonas ne atrado termodinamikos dėsnius, bet juos paėmė iš Visatos, gatavą produktą.

Mes nežinome ir negalime pasakyti kokiu būdu sąveikavo kūnai iki Niutono, nes niekas jų taip nevertino, kaip Niutonas. Determinizmas, kurio minties šaknys glūdi dar aristotelinėje neotomistinėje logikoje, būtent ir yra tos durys, kurios užsiveria prieš pat mokinio nosį, tai yra ta pati dėžutė, kurią žmogus pamato, vos tik pravėręs akis. Bet jis juk pats pasirinko.

Ne vien tik pasirinko. Didžioji dalis žmonių net nežinojo, kad galima pasirinkti kitaip, o kita, mažesnė dalis žinojo, bet jos niekas negirdėjo. Bet buvo vienetai, kuria žinojo Viską, apie Visatą bet sąmoningai stūmė žmoniją į prarają tam, kad gautų pajamų auksu ir doleriais.

Intuicija verta pasitikėti

Atsakymai į žurnalo "Būrėja" klausimus. 2015 m. kovas

Kas yra intuicija ir ar verta kiekvienam ja vadovautis?

Intuicija tai sugebėjimas, gauti, keistis ar kitaip naudotis informacija, kurios kanalas nėra apčiuopiamas įprastinėmis 5 juslėmis: rega, klausa, uosle, skoniu ir lytėjimu. Intuicija, kitaip tariant, tai žmogaus sugebėjimas pasinaudoti užmirštomis gamtos duotomis savo galimybėmis gauti ir perduoti informaciją, apeinant laiką ir erdvę. Fizikine prasme - mūsų įprastas erdvė ir laikas, nėra absoliuti duotybė, o tik mintimis sukurta virtuali erdvė. Informacija, kaip energija erdvės, ir laiko nepripažįsta. Jeigu apie mus kas nors pagalvoja, vienokias ar kitokias pasekmes mes visuomet jaučiame. visi įvykiai, kurie buvo yra ir bus tam tikra prasme jau įvykę, tik mūsų medžiaginėje tikrovėje įvykiai išsidėsto linijine seka. Žmogus, kuris gali pasigirti stipria intuicija, dėl tam tikrų jo psichikos ypatybių, geba išeiti iš įprastinės sąmonės būsenos ir pajausti įvykius, kurie dar bus. Tos būsenos atsiranda dėl įvairių priežasčių. Tai gali būti stresas, stiprus emocinis pergyvenimas, meditacinės praktikos ir t. t. Ar reiktų vadovautis nuojauta. Visada reiktų pasistengti rasti balansą tarp intuicijos ir sveiko proto. nes įvykiai gal būt ir yra jau įvykę, kuriuos žmogus, tarkim, nujaučia, tačiau juk pats žmogus, o ne kas kitas, yra savo paties likimo kalvis. Gal būt nuojautos akivaizdoje, laiku padaryta protinga protinga išvada, gali radikaliai pakeisti likimo kreivę.

Gal nuojauta yra tik pasąmonėje sukaupta patirtis ir gebėjimas ja pasinaudoti?

Toks teiginys yra grynai materialistinis, nesuvokiant iki galo, kas iš tikrųjų yra žmogus. Jeigu mes teigsime, kad žmogus tik fizinis kūnas, gyvenantis tam tikroje laiko ir erdvės atkarpoje, tai nuojautą ar intuiciją suvoksime tik kaip blogą ar gerą patirtį. Nors negalima sakyti, jog tokie dalykai nedaro įtakos mūsų sprendimams. Jie daro įtaka ir kai kada labai didelę.
Tačiau kalbėdami apie intuiciją, mes remiamės kita žmogaus koncepcija. Žmogus pirmiausia yra dvasinė būtybė, siela, turinti kelis kūnus: fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį, kauzualinį ir dar dvasinius kūnus. Kauzualinis kūnas, kurį akademikas Vernadskis buvo pavadinęs noosfera yra tas mūsų būties lygmuo, kuriame yra sukaupta visa žmonijos patirtis, būsimi ir įvykę įvykiai, likimo scenarijai. Biblijoje tai yra vadinama "likimų knyga". Žmogus, jeigu jo AŠ yra įspraustas Tik į fizinį kūną, vis viena, anksčiau nei loginis protas jaučia įvykius. bet dažniausiai į tai neįsiklauso. Tačiau tai vyksta nevalingai. Pavyzdžiui naminiai gyvūnai jaučia stichines nelaimes ir laiku pasišalina į saugią vietą. Fizikine prasme kiekvienas objektas, kuris yra gyvas ir negyvas nuo kvantinės dalelės iki žmogaus, planetų ir galaktikų tuo pačiu metu turi ir bangos ir diskretiško kūno hipostazes. Bamgos būsena reiškia tai, jog mes, žmonės tam tikrame būties lygmenyje esame ne lokalios būtybės. Mes esame visada ir visur. O mūsų lokalizaciją apsprendžia komunikavimo intensyvumas su artimiausia aplinka. Žinodami, jog esame ne vien tik daiktai, bet bangos, mes žmonės, turime prigimtinį gebėjimą gauti bet kokią informaciją iš noosferos arba kauzualinio būties plano. Tuo užsiima, pavyzdžiui, būrėjai. Pakitusios sąmonės būsenos padeda pereiti iš medžiaginės prigimties į bangos būseną.

Kvantinė teologija V dalis

Penktoji dalis irgi atgimė, taigi, geros kloties klaidžiojant po nežinomąjį ...
..............
69.

Žmogus savo juslėmis priima signalus iš mistinės visatos, apdoroja juos centrinės nervų sistemos pagalba ir ištransliuoja į išorę ganėtinai iškreiptą tikrovės vaizdą. Todėl, kad jo paties suvokimas yra iškreiptas gravitacijos. Gravitacija yra metafizinis blogis, kurio pagrindinė savybė – gundančioji energija, arba Biblijos kontekste – prigimtinė nuodėmė. Trauka pasitenkinti kokiu nors vektoriumi atsiranda tada, kai kažkas sako: „negalima“. Didžiausias sielai „pasitenkinimas“ yra bent trumpam pabūti kietoje materijoje ir patirti gundymus, pereiti skustuvo ašmenimis virš gyvačių duobės. Nors tos gyvatės atrodo kaip rūkytos saliami dešros. Juk iš pirmo žvilgsnio nė neįtarsi.

Ir štai ta rūkyta dešra kobros akimis į tave žiūri ir tvirtina: jog egzistuoja objektyvi tikrovė, tačiau žmogus negali ir niekad negalės jos pasiekti, nes jo centrinė nervų sistema apribota juslinių signalų, gebančių apdoroti virpesius tik labai riboto elektromagnetinių bangų spektro.

Tuo tarpu angelai nuo debesų klykia kaip kokios varnos: jokios objektyvios tikrovės nėra, o žmogus tikrovę sukuria betarpiškai iš įvairaus dažnio signalų, kurias priima būtent mūsų juslės. Šis ginčas vėliau buvo pavadintas Kopenhagos interpretacijos pavadinimu. Ir prieš 80 metų moksliniame isteblišmente buvo sutarta nekelti vėjų šio klausimu, kol neatsiras konkretesnių galimybių tai įrodyti.

Sąmonės ir objektyvios tikrovės klausimas yra amžinas žmogui, kuris, pirmiausia sielos, o po to ir kūno lygmenyje nuolat susiduria su dvejomis stichijomis. Tai dvi jėgos, kurios sielas verčia judėti. Viena iš šaukia: užbėk į Maxima, atpigo alus ir sūris, o kita – jog tas sūris yra spąstuose, todėl metas namo. Tai kur gi ta gilesnė tikrovė, kurios neįmanoma pažinti žmogaus juslėmis: ar Maximoje, ar pakeliui Namo. Ar mes geriau jaučiamės materinėje savastyje, t.y kūne ir stengiamės tenkinti jo poreikius, ar metam į šalį mėsos poreikius, susirenkam patirtį ir judame iš ten, kur atėjome. Atsakymas: abu vektoriai teisingi. Mes renkamės kelią namo į Tėvo karalystę, kuri, anot evangelisto Tomo, yra ir viduje, ir išorėje.

Dabar mus svarbus vienintelis postulatas: objektyvi tikrovė priklauso nuo stebėtojo, nes tik toks požiūris, norint grįžti namo, garantuoja laisvę nevaržomai susivokti, o kur gi yra tie tavo namai? Jeigu kažkokia objektyvi tikrovė egzistuoja, bet jos pasiekti negalime, tai kam ji apskritai reikalinga? Geriau gyventi tokioje, kuri, interpretuojant gnostikų Tomo evangelijos žodžius, yra tavo paties atspindys ir pratęsimas. Tu ir tavo aplinka – yra viena. Tai yra Tėvo karalystės pagrindinė charakteristika ir namų slenkstis. Toks minčių laukas artina prie tikrųjų namų skonio. Pirma tu pajauti skonį būdamas kūne, paskui tas skonis lydi visą gyvenimą, kol keliauji namo. Tai yra orientyras, kad nepasuktum į šoną link alaus baro, rinkimų balsadėžės ar Maxima prekybcentrio.

Taigi, jegu konkrečiau, juk kalbame apie stebuklus, kurie padeda neužmigti matricoje. Protui reikia duoti maisto, kad jis atvestų tave link kelio į tikruosius namus. Iki XX a. stebuklai buvo pasakose, vėliau apie juos pradėjo kalbėti ir rimti mokslininkai. Tačiau žodį "stebuklas", jie pakeitė lotynišku atitikmeniu "paradoksas".

Buitine kalba pateikus J.S.Bello teoremą, ji skamba maždaug taip: jei tam tikri kūnai ar reiškiniai kažkiek panašūs į “objektyvios tikrovės” reiškinius, ar turėjo kokių nors sąlyčio taškų vienas su kitu, tai tam tikri nelokaliniai ryšiai tarp šių objektų egzistuoja visą laiką. Jie yra tas pat daiktas keliose vietose tuo pat metu.

Kvantinė teologija IV dalis

Pavyko dešifruoti dar vieną dalį. Tiktai ne paskutinė. Išvilksime į dienos šviesą viską.

44.

Mūsų “tyrimo” objektas – du iš buitinės–religinės pasaulėžiūros iškrentantys dalykai – magija ir paslėpti kintamieji. Kalbame apie stebuklus. Šiuo metu žmonės tarp savęs susitarė, kad jie viešame gyvenime neegzistuoja. Tai yra metafizika arba „lženaūka“ (melagingas mokslas), už kurį dar visai nesenai Rusijoje kitaminčiai ilgam išvažiuodavo pas baltas meškas. Vakaruose baltų meškų, išskyrus Norvegiją, nėra. Mūsų Vakarų pasaulyje metafizikai tiesiog kalami prie gėdos stulpo viešam apspjaudymui. Nieko nepadarysi – tai yra Edward Bernays - visuomenės savireguliacijos mechanizmas – „vešieji ryšiai“. Tai daroma tam, jog kažkas nori matyti mus biologiniais robotais. Pats žmogus kaip siela tam tikrame evoliucijos etape nori save pamatyti kaip biologinį apvalkalą, pajausti save robotu. Prigimtinė nuodėmė atsiskirti nuo savęs, kaip Kūrėjo daugiskaitoje yra užkoduota genuose. Tačiau, plačiąja prasme, tai ne vien tik žmogaus "kaltė" (kabutėse). Tai procesas, kurio visos apimties pamatyti neįmanoma, pavyzdžiui, nepakeitus požiūrio arba stebėjimo kampo. Keisti požiūrį šiais laikais yra pats sunkiausias užsiėmimas. Niekas iš Jūsų artimųjų netaps laimingu, jeigu per vieną naktį tapsite kitokiu. Dėl tokių dalykų kyla net pasauliniai karai ir revoliucijos. Visi pripratę pro langą matyti gražų vaizdą. Bet koks papildomas objektas įprastame peizaže paprastam žmogui sukelia daug vidinio skausmo: kaip su viskuo tuo reiks toliau gyventi? Tačiau tas naujas objektas neatsirado juk vakar. Iš tikrųjų žmogus galvoja, kad jis nesikeičia, tačiau iš tikrųjų jis keičiasi.

Kas gi yra tie ne lokalūs fenomenai (non locality)? Liaudiškai kalbant, viskas gyvenime yra apskaičiuojama formulėmis, taisyklėmis ir dėsniais, dėl kurių mes susitarėme tarp savęs, jog jie yra tikri ir veikia nediskutuotinai. Ir yra dalykai, kurių kilmė nežemiška ir jų nuspėti neįmanoma pasitelkus, pavyzdžiui, vien tik įprastą loginį eksperimentą.

Blogiausia tai, jog jie nemaža dalimi lemia mūsų gyvenimą. Iš esmės anglų fiziko, Alberto Einšteino mokinio David Bhom švestas terminas terminas "paslėpti kintamieji" klaidina, nes jis gimdo deterministinę prielaidą, kad kažkada mes tuos kintamuosius galėsime atskleisti. Iš esmės paslėpti kintamieji neatskleistini, nes jų paprasčiausiai nėra. Tai yra metafora, tam, kad mokslininkams nereikėtų vartoti nepatrauklaus žodžio "magija": arba "kerai". Šios temos gyvena už vadinamosios “kairiojo pusrutulio ribos”. Ilfo ir Petrovo romane „12 Kėdžių“ Ostapas Benderis sakė savo bičiuliui Kisai Vorojeninavui: „kam tau pinigai, jei tu neturi fantazijos“. Šią įžvalgą galima būtų pritaikyti kur kas plačiau, būtent tiems „tikslukams“, kurie abejoja metafizika: „kam apskritai tau fizika, jeigu neturi fantazijos“. Senas žydų anekdotas primena: „išmokyk kvailį melstis ir jis kakta pramuš grindis“.

45.

Ribą galima peržengti tik pasitelkus lakią fantaziją ir kūrybiškumą, kuri tikslukui deterministui ar religiniam fanatikui iš principo nėra įkandami dalykai, nes reikalauja atsisakyti populiariosios visuomeninės mąstysenos, nusimesti savo EGO ir atsisakyti troškimo valdyti situaciją ir pinigus..

Nelokalūs reiškiniai įvairiais pavadinimais lydėjo žmoniją per visą jos istoriją: burtai, gydymas per atstumą, magija, alchemija, telekinezė, teleportacija, parapsichologija, vešieji ryčiai, juodosios politinės technologijos. Ir, nepaisant mokslo progreso bei griežtų teisinių reglamentų. šie reiškiniai visada būdavo naudojami. Kitaip tariant, viešai, iš valdiškų tribūnų ir laikraščių trimituojama, kad „to nėra, nes negali būti“, esą dėl šios priežasties vaikams per TV „nerealių“ dalykų rodyti negalima, o iš kitos pusės Seimo nario karjeros pradžioje reikia prašyti „Dievo pagalbos“. Tai yra ne kas kita, o valdymo krizė. Šizofrenija. Juk tie patys laikraščiai, kurie trimituoja, jog „ateivių nėra“, kitame puslapyje spausdina horoskopus. Manau, jog tai daroma sąmoningai:

Kvantinė teologija III dalis

Po truputį atsiranda naujos dalys. Tik primenu, jeigu skaitant šiuos tekstus kyla nemalonūs pojūčiai, arba norisi daužyti daiktus, jeigu kyla mintys, jog rašomos nesąmonės, skubiai užverskite šitą interneto svetainę ir įsijunkite www.delfi.lt. Tuo tarpu tiems, kurie priima, tekstai turi terapinį poveikį. Jie yra gydomieji, nes užkrauti virpesiais, kurie atriša žmogų nuo matricos ir padaro laisvą.

VII.

33.

Jėzus tarė: Tėvo karalyste panaši į žmogų, norėjusi nužudyti didžiumą. Jis įsitraukė kalaviją savo namuose ir įsmeigė ji i siena, norėdamas patirti, ar jo ranka bus (pakankamai) tvirta. Tada jis užmušė didžiūną. (Evangelija pagal Tomą 98).

Ši nekanoninės Tomo evangelijos ištarmė labai įdomi ir dvasine ir technine prasme, bylojanti apie tai, jog tais laikais, kai Jėzus ir Jo mokiniai vaikščiojo po žemę, kvantinė magija buvo savaime suprantamas dalykas. Faktiškai čia yra vienas iš “raktinių” žodžių, kuriuos, kaip spėju, Jėzus galėjo pasakyti Apaštalui Tomui.

Žmogus savo namuose – reikštų vidinį pasaulį, Dievišką, nušvitusią būseną, kuri Naujajame Testamente žinoma Tėjo Karalystės pavadinimu. Smegenų neuronai, ypatingai pakitusiose būsenose nelabai skiria kur “objektyvi” tikrovė, o kur vaizduotės kūryba. Kitaip tariant, ar vaiduoklis vaizduotėje, ar daiktas tikrovėje, smegenyms yra tas pat. Kol tikro „didžiūno“ akys nemato, neuronai sukuria jo vaizduotės kopiją. Kopija ir originalas pagal kvantinės mechanikos dėsnius išlaiko nelokalinius ryšius arba koreliacijas. Kitaip tariant, tai tas pat daiktas dviejose vietose tuo pat metu: ir vaizduotėje, ir lauke. Patys pirmieji kvantinės fizikos eksperimentai su fotonų poromis mokslininkams pateikė akibrokštą, kuris, tik po 100 metų tapo moksliniu faktu: jeigu kažką darytsi su vienu iš dviejų poroje esančių daiktų, poveikį jaus abu. Šiuo atveju veiksmas vaizduotėje, esant Dieviškoje būsenoje, keičia ir tą daiktą išorinėje tikrovėje, kuris panašus į esantį vaizduotėje. Nes kvantine prasme abu jie elgiasi taip, kaip ir tie suporinti fotonai: kažką darai su vienu, o keičiasi abu. Taigi, su „objektais“ vaizduotėje reiktų elgtis pakankamai diskretiškai ir būtina ugdyti savyje kontroliuojamą vaizduotę, kad jokie atsitiktiniai failai neatimtų iš tavęs dėmesio čia ir dabar. Štai čia ir yra tie mìslingieji "fantomai", kuriuos klasikinė magija pataria susikurti vaizduotėje, norint paveikti kitą žmogų. Pasitelk fantaziją, pasikinkyk fantaziją ir užnerk mylimam žmogui mintyse karolius, pajausk kiekvieną šio įvykio detalę, lyg viskas būtų tikrovėje. Ir atsitiks taip, kad mylimas žmogus tavo veiksmus pajaus realiai. Arba tave susapnuos, arba gyvenimo aplinkybės sinchroniškai susiklostys taip, kad tie karoliai vieną gražią dieną suspindės ant jo ar jos kaklo. Jeigu norite įminti vudu magijos esmę, pasiteltik fantaziją.

Kitaip sakant dalelė paklūsta stebėtojo lūkesčiams matuojant jos, pavyzdžiui, koordinates. Blogiausia tai, jog visi daiktai, kada nors turėję ryšį tarp savęs, ar atskilę viena nuo kito, toliau keičiasi informacija greičiau už šviesą. Interpretuojant Tomo evangelijos ištarmę atrodo taip: jeigu žmogus vaizduotėje įsitrauks kardą ir kirs neuronų tinkle pagaminti didžiūno galvą, tuo pat metu galva gali lėkti ir nuo tikrojo didžiūno galvos.

Kvantinė teologija II dalis

Tęsinys pradėto darbo iš 2006 metų ... Kompiuterį buvo užliejęs vanduo, šiaip ne taip viskas atsigaminą. Kaip sakoma, kad tik sveikatos būtų, o ji mūsų rankose.

V.

26.

Praėjusiame šimtmetyje buvo prikurta įtikinamų ir net praktinę (dolerinę) naudą atnešusių taip vadinamos pažinimo ir atpažinimo teorijų. Kaip sako vienas iš populiariausių NLP trenerių Entony Robbins, šioje vietoje neuronų jungtys tapo šešių juostų magistralėmis.

Šios teorijos, kuriomis pirmiausia remiasi mainstream‘inis mokslas neabejotinai teisingos. Net ir konservatyviausias materialistas mokslininkas mano, kad jos tik „pažinimo instrumentai“. Jie avansu kalba apie tai, jog viską galima įvillti į matematines formules, nes tikrovės reiškinius-objektus esą galima aprašyti tam tikrais fizikiniais ir matematiniais algoritmais. Atsitiktinumams nėra vietos. Kitaip tariant, jie lieka ištikimi A. Einšteino pokštui apie Dievą, kuris nežaidžia kauliukais.

Taip esą yra gamtoje, Dievo sukurta. Dievas yra diskretiškas asmuo? Ir vėl tas Dievas? Teisingesnis klausimas būtų, kuris Dievas tokį pasaulį sukūrė? Nejučia kyla mintis, kad Jų (Dievų) yra ne vienas. Tai apie kokį Dievą kalbame? Ar apie tą, kuris, anot A. Einšteino, nemėto kauliukų? O gal tai kitas Dievas, kuris su mumis žaidžia kortomis pokerį?

27.

Ne mažiau įdomios įvairios laukų teorijos, esą egzistuoja vieningas laukas.

Kaip bebūtų gaila, per daug laukų teorijas mes nenagrinėsim. Mes jas apeisim šonu ir reiškinius pavadinsim šiek tiek kitaip, pavyzdžiui, Agregorais. Taip darom dėl paprastos priežasties nes žodis „laukas“ asocijuojasi kviečiais ar rugiais, ar apskritai su gryno oro gurkšniu išėjus iš patalpos. Tačiau tas pat žodis „laukas“ niekaip ne-asocijuojasi su antgamtiškumu bei nepriežastiniais, pagal linijinę logiką, reiškiniais. Atsitinka priešingai. Žodis „laukas“ suponuoja minti apie fundamentalios, Dievo sukurtos objektyvios tvarkos būvimą, nepriklausomai nuo mūsų valios, t.y. nustato priežastinių ryšių buvimą. Tačiau iš kvantinės fizikos eksperimentų mes žinome, jog reiškinių priežasties kartais linijine tvarka nustatyti neįmanoma. Jų tiesiog nėra. Pavyzdžiui, joks mokslininkas negali pasakyti, kas išprovokuoja radioaktyvių elementų atomų branduolių skilimą.

Kvantinės medicinos užsiėmimų kursas Šiauliuose

Trečiojo tūkstantmečio kvantinės medicinos užsiėmimų ciklas Šiauliuose vyksta kas antrą ketvirtadienį, nuo 17 val. Šiauliuose, Šiaulių verslo inkubatoriuje, Aušros al. 66, 1 korpusas.

Šiauliuose Trečiojo tūkstantmečio kvantinės medicinos užsiėmimų ciklas prasidės vasario 12 d.

Laba diena, siunčiu pranešime apie prasidėsiančias mūsų paskaitas

"Trečiojo tūkstantmečio kvantinės medicinos" užsiėmimų ciklas prasidės vasario 12 d.

Stresai ir traumuojančios situacijos mus lydi kiekvieną dieną. Tai, atrodo, neišvengiama. Ilgalaikes streso pasekmės Palieka savo pėdsakus stubure. Blogą savijautą dažniausiai lemia netinkamas požiūris į tai, kas mus žeidžia, ko mes negalime suvaldyti. Kovodami su matomais ir nematomais priešais – problemomis tiek namuose, tiek darbe prarandame daug jėgų ir energijos. Dėl energijos praradimų susergame įvairiomis vidaus ligomis, tampame nedarbingi. Stresas, situacijų nepriėmimas ne tik kenkia sveikatai, bet ir teršia mūsų aplinką, kurioje gyvename ir dirbame, nes skatina agresiją, pyktį, depresiją. Šiomis emocijomis užsipildo mūsų gyvenimas, artimųjų ratas, namai, gatvė, darbo ir verslo aplinka. Todėl metas kalbėti apie streso ekologiją. Metas kurti aplinką be streso, be agresijos, kurioje jauku gyventi, dirbti, kurti. Visa tai galima pasiekti išmokstant vidinės ramybės bei gebant priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, o ne kariauti su juo ar bėgti nuo jo. Pirmiausia bet kurioje situacijoje turime priimti bet kokį gyvenimo iššūkį be baimės, harmonizuoti save, savo artimiausią aplinką, tada ir gyvenimas aplink taps kitoks.

„Trečiojo tūkstantmečio kvantinė medicina“ apjungia senąsias Rytų medicinos ir sveikatinimo tradicijas (ajurveda, ci-gun, joga) su naujausiais mokslo pasiekimais kvantinės fizikos srityje bei suteikia daug pagalbos būdų kiekvienam iš mūsų, kad įprastas gyvenimas būtų grindžiamas ne stresais, o harmonija ir vidine ramybe.

Senoji išmintis ir šiuolaikinis mokslas vieningai sako: kokios mintys ir emocijos, tokia ir mūsų aplinka. Harmoninga aplinka - tai ir yra raktas į stresų įveikimą ir sveikatą, sėkmę tiek asmenimiame gyvenime, tiek tarnyboje bei versle.

Pirmojo įvadinio seminaro metu supažindinsime su paskaitų ciklu 2015 m, „Trečiojo tūkstantmečio kvantinė medicina“. Tai temos, susijusios su gilesniu savęs pažinimu, streso, nerimo įveikimu, jėgų ir energijos atstatymu bei harmoningais santykiais.

Taip pat viso paskaitų ciklo metu išmoksime naudotis senovės Kinijos Šaulinio vienuolių pratimais padedančiais valdyti skausmus nugaros, stuburo srityje, atlikti bekontaktinius masažus, naudojant specialų kvėpavimą bei žmogaus kūno šilumos erergiją, kuri iš esmės yra kvantinės prigimties. Todėl panašios sveikatinimosi metodikos visame pasaulyje vadinamos kvantiniu arba Absoliuto prisilietimu.

Tokie kurstai šiuo metu jau vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje. Metas prisijungti ir šiauliečiams. Užsiėmimai Šiauliuose vyks nuo 2015 metų vasario iki 2015 metų birželio. Baigusiems bus įteikiami diplomai.

Pirmoji įvadinė paskaita įvyks 2015 m. vasario 12 d. (ketvirtadienį) Šiauliuose, Šiaulių verslo inkubatoriuje, Aušros al. 66, 1 korpusas.
Pradžia – 17.00 val., Trukmė – 2. 30 val,

Kaina – 10 Eur

Registracija telefonu 868611122,

el. paštu: gintaras1221@gmail.com

Didžiausios pasaulio sąmokslo teorijos

Žurnalas "Ji", 2015 m. sausis

Jau seniai netyla kalbos apie sąmokslo teorijas prieš žmoniją. Daugelis jų atrodo net neįtikėtinos, pavyzdžiui, kad Žemę valdo reptilijos, kad žmonija seniai palaiko ryšį su nežemiškomis civilizacijomis... Kaip yra iš tiesų, teiraujamės ezoterinių mokslų žinovo, tinklaraščio kvantinemagija.lt įkūrėjo Gintaro Mikšiūno.

Pasaulį valdo Slaptoji vyriausybė

„Pasaulis tapo globaliu. Jį galima apkeliauti vos per keletą parų. Žmones jungia greitosios komunikacijos ir interneto ryšys. Žinios iš tolimiausių planetos kampelių mus pasiekia vos per keletą akimirkų. Viskas tarpusavyje susiję: ir politika, ir ekonomika, ir privatus žmonių gyvenimas. Todėl natūralu, kad žemėje turi būti bendra, slapta vyriausybė. Būtų keista ir labai nenatūralu, jeigu tokios nebūtų, –svarsto Gintaras Mikšiūnas. – Tai – ne teorija, o veikiau praktika ir būtinybė. Tarp labiausiai paplitusių sąmokslo teorijų apie slaptą vyriausybę yra slaptų žvalgybinių duomenų pagrindu išleista knyga „The Committee of 300“, kurią parašė žymus britų konspirologas John Coleman. Joje detaliai paaiškinta, kas valdo pasaulį. Tai – išrinktųjų elitinių šeimų ratas. Tie žmonės nėra prezidentai, karaliai ar stambių korporacijų vadovai. Tai žmonės, kurie mažai kam pažįstami, tačiau strateguoja žmonijos gyvenimo ir istorijos raidą link vieningos valstybės mūsų planetoje. Tai nėra nauja idėja. Suvienyti pasaulį jėga ir užkariavimais troško visi žymiausi diktatoriai: pradedant nuo Aleksandro Makedoniečio iki Adolfo Hitlerio. Tačiau patirtis rodo, kad suvienyti pasaulį jį užkariaujant ginklu, neįmanoma. Daug patikimesnis ginklas yra pasaulėžiūra, religija ir ideologija. Tai trys pagrindinės sritys, per kurias saujelė išrinktųjų manipuliuoja žmonėmis.“

Esame manipuliuojami

Pasak G. Mikšiūno, didžiausia sąmokslo teorija yra ta, kad žmonės yra įtikinti, jog politikai niekada nemeluoja. Kad kažkokia nauja į valdžią atėjusi politinė jėga pakeis žmonių gyvenimą į gerą. „Valdžios keičiasi, pažadai prieš rinkimus žarstomi, o po eilinių rinkimų praėjus vos keliems metų pamatai, kad iš esmės niekas nepasikeitė, – sako šios srities žinovas. – O jeigu rimtai, tai egzistuoja saujelė žmonių, kurie stengiasi valdyti pasaulį. Nusikalstami klanai žmonijai vadovauja pagal principą skaldyk ir valdyk. Visos 20 amžiaus revoliucijos ir karai buvo kontroliuojami iš to paties centro. Prisiminkime Antrąjį pasaulinį karą. Hitlerį rėmė tokios stambios korporacijos kaip „General Motors“ ir IBM. Vėliau stambiausi pasaulio verslo rykliai ėmė palaikyti Antihitlerinę koaliciją. Prisiminkime 1917-ųjų Rusijos revoliuciją. Masonų Kerenskių vyriausybę nuvertė Trockio ir Lenino bolševikai, iš kurių daugelis buvo masonai. Taigi slapti ordinai, tokie kaip frankmasonai, Rytų tamplieriai ir panašūs, visada rasdavo savų žmonių abiejose barikadų pusėse. Jiems pavykdavo sukiršinti žmones religijos ir ideologijos klausimais, sukeldavo karinius konfliktus, revoliucijas, kurių tikslas – priartinti pasaulį prie globalios diktatūros. Tai yra atrasti modelį, kuris galėtų suvienyti žmoniją, pakeisti pasenusią, neveiksmingą valdymo sistemą nauja. Bet, kaip mes matome, daugelis pasaulio valdančiųjų užmačių nepasiteisino.

Žvelgiant į šios dienos politinį žemėlapį, aiškiai matyti, kad abi konflikto puses – ir Ukrainą, kuri siekia integracijos į Vakarus, ir Rusijos, kuri siekia susigrąžinti SSSR valdas – už virvių tampo tos pačios jėgos. Tikslas – maksimaliai supriešinti žmones, nes tuomet juos lengva valdyti.

Ar egzistuoja reptiloidų klanas

Kvantinė teologija arba gyvenimas be rėmų

Jūsų dėmesiui, dar vienas mano straipsnis iš 2006 metų archyvo. Sutrumpintą versiją spausdino žurnalas "Lemtis", kurio jau irgi beveik 7 metai kaip nebėra.

1.

Jėzus tarė savo mokiniams: Palyginkite mane, sakykite, į ką aš panašus. Simonas Petras tarė jam: Tu panašus į teisingą angelą. Matas tarė jam: Tu panašus į išmintingą filosofą. Tomas tarė jam: Mokytojau, mano lūpos jokiu būdu neprasivers ištarti, į ką tu panašus. Jėzus tarė: Nesu tavo mokytojas, nes tu gėrei, nes tu atsigėrei iš kunkuliuojančios versmės, kuri yra manyje ir kurią tik aš išmatavau. Ir jis paėmė jį, pasivėdėjo ir pasakė jam trejetą žodžių. O kai Tomas sugrįžo pas draugus, šie klausė jį: Ką tau pasakė Jėzus? Tomas tarė jiems: Jei pasakysiu bent vieną man pasakytą žodį, imsite akmenis ir sviesite į mane, ir ugnis ištrykš iš akmenų ir sudegins jus.
(Evangelija pagal Tomą 13)

Это значит, как заметил основоположник семантики Граф Альфред Кожибский, что те, кто правит символами, правит нами.

Apie kokius panašumus kalbėjo Kristus, kokį kunkuliuojančios versmės išmatavimą atliko Kristus iš kurios atsigėrė Apaštalas Tomas. Kas ta per ugnis, kuri ištrykš iš akmenų ? Ir kas tie “trejetą žodžių”, kuriuos pasakė Jėzus savo mokiniui Tomui?

Tie “trejetas žodžių” yra paslaptys. Šie Kristaus žodžiai, apie kuriuos nėra užsiminta kitose Evangelijose – uždangą tarp Dangaus ir Žemės, tarp Kairės ir Dešinės, tarp Viršaus ir Apačios, tarp Moters ir Vyro raktiniai slaptažodžiai. Raktus patikėta saugoti ne visiems, o slaptažodžiai – pavojingi, gali sužeisti, jei ištarsi jį ne laiku ir ne vietoj.

Šio kūrinio tikslas – kiek galima arčiau prieiti prie šių paslapčių. Tačiau iki galo jų įminti neįmanoma. Tačiau bandyti reikia. Tai masalas už kurio pakliūvame beveik visi, vėliau ar anksčiau. Bet už tai reikia mokėti, kaina kai kam gali būti neįkandama.

Jėzus tarė: pažink tai, kas yra prieš tavo akis, ir tai, kas yra nuo tavęs paslėpta, tau bus atidengta, juk nieko nėra paslėpta, kas neišaiškėtų. (Evangelija pagal Tomą 5)

Jeigu du yra sandoroje viename ir tame pačiame name, jie tars kalnui: Persikelk! Ir kalnas persikels (evangelija pagal Tomą 48).

2.

Praėjusio amžiaus pabaigoje airių psichologas ir fizikas Robertas Antonas Wilsonas* parašė knygą “Kvantinė psichologija”, kurioje autorius pateikė gana plačią kvantinių reiškinių ir sąmonės procesų analizę. Jo knygos, maždaug prieš 10 metų iš esmės pakeitė mano neuronų jungčių sistemą smegenyse, atliko manyje “metaprogramavivą”. Tapau visiškai ne- normalus žmogus savo socialinės aplinkos atžvilgiu.

Robertas Antonas Wilsonas mirė 2006 metais, jo mirties aplinkybės labai keistos ir kartu linksmos. Taip linksmai gali mirti (išeiti) tik tiktas magas-alchemikas, kaip ir Jo bendraamžis ir bendramintis Carlosas Castaneda, kuriam atėjimas į šį pasaulį ir išėjimas yra linksma drama, pilna paslapčių ir nenuspėjamų posūkių.

Wilsono kvantinė filosofija, Carloso Castanedos šamanistinė fenomenologija, Alisterio Crowley magija, Gurdžijevo “Viskas apie viską” o taip pat gnostininės pirmųjų krikščionių raštai-evangelijos, įkvėpė mane taip pat imtis plunksnos ir parašyti ką nors apie TAI. Ar man pavyko – sunku spręsti. Koks skirtumas ? Tokio klausimo net neturėtų būti. Kaip sakydavo mano dėstytojas parapsichologijos akademijoje, (šviesaus atminimo) Saulius Pečiulis, dažniausiai rašau rašiau SAU, kad galutinai įkalčiau paskutinį pleištą į matricos širdį manyje, t.y. į griūvančius senų energijų neuronų vingius, siekdamas patirti pilną savirealizaciją širdies čakroje.

Dvasinių terapijų paslaptys

Žurnalas "Būrėja", 2015 m. sausis

Susirgus ar prasidėjus negalavimams dažniausiai skubama pas gydytojus ir pradedama vartoti jų paskirtus vaistus. Tačiu pati geriausia vaistinė yra pats žmogus, jo mintys. Mokslas dar XX a. pradžioje
pastebėjo, kad mintis geba paversti subatomomes daleles fiziniais kūnais. Vadinasi mes savo mintimis veikiame savo sveikatą. Žinoma, žmogus turi laisvą valią apsispręsti, kokį gydymosi būdą pasirinkti: ar medikamentinį ar dvasinį. Parapsichologas, žurnalistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas pasakoja, kas vyksta, kai žmogus suserga, ir kaip minties galia gali jam padėti.

- Kas yra kvantinė medicina?

- Pastaruoju metu sveikatos srityje galima pastebėti daugybę pavadinimų su žodžiu „kvantinis“. Šis žodis vartojamas kalbant tiek apie tradicinę, tiek apie alternatyviąją mediciną. Tradicinėje medicinoje kvantinė terapija labiau siejama su lazerių naudojimu, be to, šis pavadinimas taikomas plačiai taikomai įvairiai biorezonansinei terapijai, naudojant įvairius organizmo funkcijų rezonatorius ar stimuliatorius. Dėl šių metodų veiksmingumo, naudingumo iki šiol nerimsta diskusijos: ar žmogus pasijunta geriau, kai prie kokio nors organo palaikomas aparatas, skleidžiantis esą naudingas elektromagnetines bangas, ar čia veikia paprasčiausia savitaiga.
Alternatyviosios medicinos atstovai taip pat neretai vartoja žodį „kvantinis“. Nuomonių, kodėl alternatyvūs gydovai taiko būtent tokį terminą savo praktikoms, yra be galo daug. Egzistuoja klasikinė mechanika ir kvantinė mechanika. Klasikinė medicina vadovaujasi klasikine mechanika ir Niutono-Dekarto Visatos modeliu. Žmogus esą yra mašina, kuri nuolat genda ir kurią reguliariai būtina remontuoti netgi prieš jos pačios valią. Kalbant apie kvantinę mediciną, reikia tikėtis, kad tie gydovai savo praktikoje taiko ne mechanikos, o subatominio pasaulio dėsnius biologiniams procesams tvarkyti. Ir ne tik biologiniams. Žodis ars medicinae, išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „menas padėti“. Pagalba gali būti įvairialypė, nebūtinai susijusi vien tik su fizinio kūno problemomis. Tai pagalba siekiant darnos tiek vidiniame, tiek ir išoriniame žmogaus pasauliuose, žinant, kad jie vienas kitą atspindi. Kvantinis gydymas – tai Absoliuto prisilietimas prie žmogaus kūno, primenant pačiam žmogui, kad jis taip pat yra amžinybė. Taigi kvantinė medicina yra dvasinė medicina, nes siekia atkurti visų žmogaus gyvenimo aspektų pusiausvyrą, suvienyti jį su aplinka, vadinasi, ir su pačiu savimi, su Dievu.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija