Pietų Korėjos kelto avarija – ritualinė žmogžudystė

Tai yra pati tikriausia ritualinė žmogžudystė, nes incidentas įvyko po 2014 m. balandžio 15 d. mėnulio užtemimo.

Iš pradžių kelios ištraukos apie Pietų Korėjos kelto avariją iš oficialių šaltinių:

Balandžio 16 dieną avariją patyrusiu "Sewol" keltu plaukė 476 keleiviai. Oficialiai buvo patvirtinta, kad aukų yra 273. Iš skęstančio laivo išsigelbėjo tik 172 žmonės, įskaitant kapitoną ir daugelį įgulos narių. Pietų Korėjos pareigūnai nustatė, kad avariją patyrusio kelto šturvalo tuo metu buvo trečias pagal rangą šturmanas. O dar vėliau paaiškėjo, kad jis buvo parūkęs marichuanos.

Iki šiol vis dar neaišku, kodėl laivas patyrė nelaimę labai ramioje jūroje, tačiau įtariama, kad keltas galėjo kliudyti povandeninę uolą arba labai smarkiai pasukti, todėl prastai išbalansuotas krovinys suvirto į vieną borto pusę. Nelaimę tiriantys pareigūnai taip pat patvirtino, jog incidento metu keltą valdė ne kapitonas, o trečias pagal rangą šturmanas.

Vėliau buvo dar parašyta:  „Kapitonas nevadovavo, kai įvyko avarija.  „Sewol“ kapitonas Lee Joon-seokas, tapęs visuomenės įtūžio taikiniu dėl to, kad paliko savo laivą, kai jame tebebuvo įstrigę šimtai žmonių, avarijos momentu buvo „laivo gale“. Taigi, žmogus žinojo viską ir laukė, kol įvyks tragedija pakankamai saugioje laivo vietoje.

Laive buvo Korėjos moksleiviai, o tų, kurie nebuvo išgelbėti, tėvai piktinasi, anot jų, neadekvačiais pareigūnų veiksmais.

Kaip rašo spauda, kapitonas Lee Joon-seokas ir 28 įgulos nariai, sėkmingai išsigelbėjo. Po to jis atsiprašė aukų ir jų artimųjų, tačiau nepateikė jokio aiškaus paaiškinimo, kodėl „Sewol“ apvirto, nes negi atskleis tiesą?

Kai kurių ekspertų nuomone, tas staigus posūkis galėjo išjudinti laive buvusius sunkius krovinius (toks staigaus manevro tikslas greičiausiai ir buvo). Krovinys – tikrai nemažas. Laive buvo per 150 automobilių, kurie pradėjo judėti ir sumažo laivo stabilumą. Todėl keltas smarkiai pasviro ir galiausiai apvirto. Tačiau kiti kėlė prielaidą, kad posūkis galėjo įvykti dėl susidūrimo su povandeniniu rifu arba kitokiu pasinėrusiu objektu.

Tyrėjai aiškinasi ne vien avarijos priežastis, bet ir kelia klausimus, kodėl keleiviams buvo liepta likti savo kabinose ir vietose maždaug 40 minučių po to, kai laivas pradėjo svirti.

Kas yra ritualinė žmogžudystė?

Teroristų ataka, kriminalinis nusikaltimas, karinė intervencija, spalvotoji revoliucija, gatvių riaušės, karas, technogeninė ar klimatinė katastrofa su aukomis, pandemija, epidemija. Tikslas – sukelti kuo didesnę gyvų žmonių emocine reakciją į patį faktą, suskaldyti visuomenę, sukelti pyktį, liūdesį, nerimą, keršto troškimą.

Kartais po tokių „aktų“ žadinami patriotiniai jausmai ir pan. Tokiais atvejais gyvi žmonės atiduoda daug energijos, kuri traktuojama kaip auka dievams.

Šiuolaikinis žmogus ir dvasinis tobulėjimas

Atsakymai į žurnalo „Ji“ žurnalistės klausimus
(balandžio mėnesio žurnale buvo spausdintas sutrumpintas variantas)

1.      Pastaraisiais metais visuomenėje akivaizdžiai juntamas dvasingumo poreikis. Vis daugiau žmonių pasineria į įvairiausias dvasines paieškas bei praktikas. Tačiau daugelis nenori ilgai tobulintis – visi nori nušvitimo tuoj pat, „čia ir dabar“. Ar įmanoma dvasiškai patobulėti greitai, paskaičius krūvelę ezoterinių knygų, išklausius vieną kitą paskaitą ar pažiūrėjus kelis įkvepiančius filmus? Apskritai, kaip manote, ko vertas toks tobulėjimas – iš knygų ir filmų? Ar visa tai ko nors verta, ar tėra tarsi greitasis maistas dvasiai, kuris tik sukelia apgaulingą sotumo jausmą, bet realiai neduoda jokios naudos?.


Tai ne tiek dvasingumo poreikis, kiek žmonės pasijuto užspęsti į kampą. Jie intuityviai jaučia, kad vienintelis kelias iš tos beprasmybės, manipuliacijų ir melo atmosferos, kuri tvyro aplink – labiau pažinti save. Mokslas ir religijos – patikimų atsakymų neduoda, visuomenės lyderių, kuriais galima būtų patikėti ar pasiklausti – taip pat beveik nebeliko. Tačiau žmogaus mąstymas tebeliko materialus, o sąmonė – išvilkta į išorę. Kiekvienas procesas, taip ir žmogaus prabudimas, turi savo etapus. Knygų skaitymas ar filmų žiūrėjimas nėra blogai. Tai pirmieji žingsniai pradedantiems ieškoti tiesos. Tačiau reiktų atsiminti, kad knygas irgi rašo žmonės, kurie turi savo požiūrį į gyvenimą. Iš kiekvieno jų galima paimti tai kas suprantama, racionalu ar naudinga. Tačiau išvadas reikia daryti pačiam.

Jeigu literatūros šaltiniai naudojami savęs ieškojimui ar naujo požiūrio programavimui, tai yra tikrai gerai, nes dvasinę informaciją, kuri neturi analogų su kūniška materialia patirtimi, smegenys linkusios „ekranuoti“, t.y. automatiškai atmesti.

Norint pereiti prie naujos informacijos (ją integruoti į save bei priimti naują gyvenimišką paradingmą) galimi du keliai: arba turi įvykti kvatininis šuolis, tam tikras sukrėtimas arba tai turi būti daroma nuosekliai, reguliariai naudojant šaltinius, kurie yra kitokie arba priešingi ankstesnio suvokimo atžvilgiu. Taigi, jeigu į naudojamus šaltinius žiūrėsime filosofiškai, kaip į tam tikrus etapus – tai yra tikrai be galo naudinga. Tačiau jeigu užstrigsime ties vienu ir pagal kokį nors perskaitytą „mokymą“ pradėsime vertinti pasaulį, tai bus sektantizmas arba religinis fanatizmas. Galimas ir trečias variantas – per vieną ausį informacija ateina, o per kitą išeina.

Mane kartais stebina žmonės, kurie kelis dešimtmečius lanko įvairius ezoterinius/dvasinius ratelius, o realių pokyčių jų gyvenime nevyksta. Atsakymas jiems būtų toks: jie viską stengiasi priimti protu. Tuo tarpu ezoterinė informacija veikia visai kitaip. Ji sukuria pakitusias sąmonės būsenas ir kitaip integruojasi į žmogaus psichiką. Todėl skaityti reikia ir net po kelis kartus tą patį šaltinį. Ir, jeigu norėsime realių pokyčių, pirmiausia savyje, kiekvieną kartą rasime juose naujų dalykų.

Kas geriau: baltas ar mėlynas dangus

"Lietuvos žinios" 2014-04-22

Ži­niask­lai­do­je gau­su in­for­ma­ci­jos apie pla­ne­tos at­ši­li­mą ar­ba kli­ma­to kai­tą. Akys ir au­sys prie to pri­pra­to - jau ne­be­krei­pia­me dė­me­sio. Ta­čiau kai ku­rie pra­ne­ši­mai, ne­tie­sio­giai su­si­ję su kli­ma­to kai­ta, tiems, ku­rie do­mi­si „ža­lio­sio­mis“ te­mo­mis, la­biau įsi­rė­žia į at­min­tį.

Pa­sta­ra­sis at­ši­li­mas lai­ko­mas fak­tu dėl to, kad per 100 me­tų tem­pe­ra­tū­ra pa­ki­lo be­veik vie­nu laips­niu. Ka­dan­gi moks­li­nin­kai ne­su­ta­ria - at­ši­li­mas tai ar at­ša­li­mas, vis­ką, kas vyks­ta gam­to­je, nu­tar­ta va­din­ti kli­ma­to kai­ta. Ji sie­ja­ma su ke­liais veiks­niais: žmo­gaus veik­la ir Sau­lės ak­ty­vu­mu. Mat pa­aiš­kė­jo, kad tem­pe­ra­tū­ra pro­por­cin­gai ky­la ne tik mū­sų pla­ne­to­je, bet ir Ve­ne­ro­je, Mar­se, Ju­pi­te­ry­je - kur nė­ra nė gy­vos dva­sios. To­dėl da­lis moks­li­nin­kų re­mia­si prie­lai­da, jog dėl vis­ko kal­ta sau­lė.

Dėl šios prie­žas­ties at­ši­li­mą esą le­mian­tis vie­na­rū­šis veiks­nys moks­li­niuo­se sluoks­niuo­se vis la­biau kri­ti­kuo­ja­mas. Ta­čiau jis te­bė­ra pa­trauk­lus eko­no­miš­kai, nes pre­ky­ba lei­di­mais iš­mes­ti į orą di­des­nį kie­kį ang­lies diok­si­do - pers­pek­ty­vus vers­las, ska­ti­nan­tis moks­li­nin­kus ir in­ži­nie­rius kur­ti ener­gi­ją tau­pan­čius pro­duk­tus, at­si­sa­ky­ti iš­ka­sa­mo­jo ku­ro, ieš­ko­ti al­ter­na­ty­vių, ne­tra­di­ci­nių ener­gi­jos ga­vy­bos bū­dų.

Malaizijos lėktuvą pražudė JAV ir Izraelio slapta operacija

Šaltinis iš Pietų Afrikos svetainei www.kvantinemagija.lt atsiuntė informaciją, kuri iš dalies praveria paslapties šydą nuo vadinamosios „Malaizijos lainerio“ tragedijos. Niekas nepatikrins, kiek tame tiesios, bet tokia versija pasirodė visai logiška.

Taigi, naujausia sąmokslo teorija. Lainerio tragedija, pasirodo, susijusi su žiemą prasidėjusiu JAV ir Kinijos žvalgybų karu ir panašu, kad Kijevo įvykiai buvo puiki dūmų uždanga, siekiant paslėpti dar didesnį skandalą.

Kaip žinia, laineris „Boeing 777“, kovo 8 d. pakilo iš Malaizijos Kvala Lumpūro ir mįslingai dingo pakeliui į Pekiną, skraidindamas 239 žmones, tarp kurių, kaip vėliau paaiškėjo – per 100 Kinijos karinių ekspertų, žvalgybos specialistų bei mokslininkų.

Praėjus kelioms paroms buvo paskelbta, jog laineris dingo. Dingusio lėktuvo buvo pradėta ieškoti ramiajame vandenyne. Tailando tarnybos kovo pabaigoje paskelbė palydovinių nuotraukų duomenis, esą buvo pastebėtos neaiškios nuolaužos bei įvairūs plūduriuojantys objektai Indijos vandenyno pietuose. Japonija taip pat paskelbė palydovinių nuotraukų analizės rezultatus, rodančius apie 10 stačiakampių plūduriuojančių objektų.

Lėktuvai ir laivai nuskubėjo į kitą atokią teritoriją Indijos vandenyne, kai pareigūnai paskelbė gavę „įtikinamų naujų užuominų“, jog dingęs Malaizijos keleivinis laineris skrido greičiau nei manyta, prieš nukrisdamas į jūrą.

Dešimt lėktuvų iš šešių šalių – Australijos, Kinijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos ir Jungtinių Valstijų – išskrido į naują oro bendrovės „Malaysia Airlines“ MH370 reiso lainerio paieškų teritoriją, esančią tolis į vakarus nuo Australijos vakarinių krantų, už 1 10 kilometrų į šiaurės rytus nuo anksčiau savaitę naršyto ploto.

Nuolaužos buvo rastos, pasauliui paskelbta apie įvykusią tragediją, tačiau iki šiol bėra aišku, kodėl MH370 vietoj kurso į Pekiną, pasirinko priešingą kryptį, kodėl taip žemei ir greitai skrido, ir kas galėjo atsitikti su įgula bei keleiviais.

Viskas prasidėjo Afganistane

Kaip pranešė šaltinis, tikra lainerio istorija prasidėjo Afganistane šių metų pradžioje. Kodėl Afganistane? Tai ir yra didžiausia paslaptis. Turbūt niekam ne paslaptis, jog amerikiečiai praėjusių metų pabaigoje buvo nusprendę trauktis iš Afganistano. Šių metų vasarį neva buvo pradėti pajėgų perdislokavimo procesai. Vieną iš vilkstinių užpuolė Talibano partizanų būrys. Susišaudymo metu žuvo du JAV kariškiai, vairavę sunkvežimį. Automobilis buvo užgrobtas.

Prisiminimai apie „Montouk“ projektą

Prestonas Nicolsas ir Alas Bielekas (http://www.bielek.com/) daugiausiai yra parašę prisiminimų apie Montouk projektą bei Filadelfijos eksperimentą, sąmonės kontrol3 ir t.t. Tiems, kas domisi sąmonės kontrolės tema. pateikiame ištraukas ir Prestnono Nicolso knygos „Montouk“.

Prestonas Nicolsas – inžinierius, beveik 10 metų dirbo slaptose laboratorijose bei Montouk projekto programose. Jis dviejose savo knygose kalba apie dalykus, kurie tiesiog netelpa galvoje. Jo teigimu, projekte Montouk buvo keliami fantastiniai uždaviniai. Montouk laboratorija buvo įsikūrusi Long Ailende, oficialiai uždarytoje karinių oro pajėgų bazėje ir tyrinėjo laiko anomalijas, elektromagnetinius reiškinius, susijusius su sąmonės kontrole.

Pagal Prestoną Nicolsą, tuo momentu, kai projektas pasiekė fazę, vadinamą „Feniksas 3“, jau buvo sukurtos galimybės keliauti laiku.
Buvo pagamintas prietaisas, kuris galėjo sukurti laiko ir erdvės tunelius, vadinamąsias triušio oras. Komanda kėlė grynai žvalgybinius tikslus.

Tarp tokių – paimti oro ir grunto mėginius bei grįžti atgal. Laiko ir erdvės tunelis atsirasdavo panašus į spiralę. Žengdamas į ją žmogus turėdavo įveikti visą kelią. Baigdamas savo misiją tiriamasis grįždavo į tunelį ir atsirasdavo ten, kur įžengė, t.y. laboratorijoje.
Tokie dalykai reikalaudavo labai daug elektros energijos. Jeigu jos tiekimas sutrikdavo, žmogus amžiams dingdavo spiralėje. Taip buvo prarasta daug žmonių, nors patys tyrėjai specialiai jų likimo valiai nepalikdavo.
Pasak vieno iš liudytojų, Dunkano, kuris prisistatė Nicolsui keistų eksperimentų dalyviu, Montouk laiko ir erdvės tunelis turėjo kelias ypatybes. Praėjus maždaug 2/3 viso kelio žemyn tuneliu, žmogaus kūnas prarasdavo energiją. Žmogus jausdavo gilų sukrėtimą ir matydavo didelį laiptą. Nepaisant itin nemalonių pojūčių, bandomieji jausdavo pakylėjimą, o kartu ir nebūties, praradimo jausmą.

Kaip taisyklė, bandomuosius žmones tyrėjai rasdavo tiesiog gatvėje. Dažniausiai tai būdavo arba girtuokliai, arba benamiai, kurių dingimas nesukeldavo niekam problemų. Grįžę iš „kelionės“, jie turėdavo pateikti ataskaitas ką matė ir ką girdėjo. Jos buvo lyginamos su kitų bandomųjų parodymais, ar jie matė tuos pačius, ar skirtingus vaizdus. Nemažai girtuoklių visam laikui pasiklydo tarpinėse zonose arba paraleliniuose pasauliuose. Kiek jų ten liko – niekas neskaičiavo.

Vykdant projektą „Feniksas-3“, keliaujantys tuneliais žmonės buvo apkaišomi radijo ir vaizdo filmavimo įranga, kad galėtų perduoti žinias tiesiogiai ir kad jaustų žemės laiką. Jei to nebūdavo, tiriamieji tiesiog išprotėdavo. Kol ryšys nenutrūkdavo, tyrėjai galėdavo matyti tą patį, ką ir tiriamieji.

Kuo Krymas panašus į Niujorką 9/11

Stengiuosi išlikti nuošalėje ir niekaip nevertinti Ukrainos įvykių, tačiau periferinis žvilgsnis į situaciją suteikia pastabumo. Pagalvojau, o kaip gi situaciją vertintų masonai? Juk abiejų pusių lyderiai, turiu galvoje ir Rusiją, ir Vakarus, ir tą pačią Ukrainą yra, matyt, slaptų ordinų nariai. Kitaip nebūna. Nes kiekvienąkart pasaulio dalybose dalyvauja būtent jie. Prisiminkime vien tik 1917 metus, kai masonas Leninas vertė masono Kerinskio vyriausybę.

Prisiminus praėjusio amžiaus revoliucijas ir karus krenta į akis tai, jog vieni prieš kitus kariavo slaptų ordinų atstovai, prieš tai greičiausiai surežisavę veiksmų planą. Lyderiai pasidalina vaidmenimis ir pliekiasi. Arba vaidina, kad pliekiasi. Tai intrigos, kurių tikslas – pinigai, naujas pasaulio padalinimas ir, kas yra svarbiausia – žmonių aukos bei reakcija į tai kas vyksta: skausmas, ašaros neapykanta ir t.t.

Svarbus ne Krymas ir ne Niujorko dangoraižiai, o gyvų būtybių reakcija į tai: pradedant nuo eilinio piliečio, baigiant prezidentais. Tokiais įvykiais išprovokuojamas tam tikras žemomis emocijomis pagrįstas požiūris. Atsiranda problema, kurios sprendimo siūlymas jau būna iš anksto paruoštas.

Ekstremali situacija – puikus zombinimo metodas. Isterija, baimė, demagogija – pagrindinis politikų maistas. Realybės kontūrų išplovimas, smegenų skalbimas, melas ir provokacijos. Ir viskas – dėl tuščių blizgučių, kurie kaitina nesugebančių kritiškai mąstyti individų smegenis. Visos reikalingos interpretacijos bei vertinimai pateikiami politikos apžvalgininkų lūpomis, lyg greitas maistas ant lėkštutės. Žmogau, savo smegenimis nieko daryti nereikia, tik atitinkamai, prognozuojamai sureaguoti!

Problema-reakcija sprendimas.

Šių dienų spektaklio režisierius mums formaliai nežinomas. Trečiojo pasaulinio karo versija išlieka aktuali, juk dar prieš 2001 metų rugsėjo 11-ąją anuometinis prezidentas Bušas kalbėjo, jog reikia kažko tokio ypatingo, kas suvienytų pasaulį ir konsoliduotų sociumą. Konsolidacija didelės grėsmės akivaizdoje – trokštamas politikų arkliukas, kuris suveikia tobulai. Konsoliduota visuomenė prarys bet kokią karčią piliulę, jei politikai ją pasiūlys kaip vienintelę teisingą išeitį iš „susidariusios situacijos“.

Galima padidinti mokesčius, įvesti cenzūrą, išplėsti specialiųjų tarnybų galias, perskirstyti biudžetus kariškių naudai kultūros, švietimo ir sveikatos sąskaita. Svarbiausia, kad grėsmė būdų didelė, nevaldoma ir nenuspėjama. Tada eilinius piliečius galima melžti ir plauti jiems smegenis iki tol, kol pastovi ant kojų, o paskui – siųsti į frontą numirti už kokią nors idiotišką idėją.

Paskutiniojo praėjusio amžiaus dešimtmečio sąstingį išjudino Niujorko dangoraižių griūtis. Islamo teroristų pavojus pakibo ne tik virš Amerikos, bet ir virš viso pasaulio. Bušo draugas milijonierius Bil Ladenas neva pasiuntė prieš taikius Amerikos gyventojus kelis smegenų neturinčius biorobotus, kad šie pasėtų mirtį ir baimę. Bet čia tik oficiali cenzūruota įvykių versija. Tikros, faktais paremtos tiesios niekas nerašo, o jeigu ir parašo, tai tuos straipsnius ar knygas skaito maža saujelė išsišokėlių, kurie keistu sistemai būdu iki šiol nepasidavė zombinimui. Tokių nėra vienetai, tačiau ir ne kritinė masė, kad užkirstų kelia beprasmybėms.

Kaip diagnostika veikia ligonio būseną?

Kelios ištraukos iš Rusijos esktrasenso Iljos Vitalijevičiaus Čusovo (Чусов Илья Витальевич,) knygos „Fiziko-ekstrasenso užrašai“ (Записки физика-экстрасенса). Jis yra branduolinės fizikos atstovas, dirbęs uždarame „Kurčatovo institute“ prie Maskvos.

Čiusovas Dirbo jonų variklio projektuose, kūrė variklius kosmoso erdvėlaiviams, tyrinėjo jonizuojančios spinduliuotės poveikį organizmams. Tačiau pamažu jo interesas eksperimentinei fizikai blėso ir prieš 20 metų Čusovas pasuko kitu keliu - tyrinėjo ekstrasensorinius poveikio būdus gydant žmones iš kvantinės fizikos pozicijų. Juos praktikuoja iki šiol, apie tai rašo knygas. Tuo pačiu metu jis dalyvavo šiuolaikinės tiksliosios diagnostinės aparatūros kūrimo projektuose.
Tyrinėdamas parapsichologinius reiškinius pusiau uždaruose Rusijos mokslinio tyrimo institutuose ir asmeniškai priėjo išvados, kad dažniausiai ekstrasensai, norėdami padėti žmogui, tikisi aukščiausio proto pagalbos, nes patys neturi tiek energijos. Tas aukščiausias protas gali būti ateiviai, dvasios, agregorai, angelai ar net pats Dievas. Čiusovas pats ilgą laiką bendravo su dvasine būtybe, kuri jį konsultavo. Iš pradžių jis Ją įvardino kaip Dievą. Jo žodžiais, žmogus pats pajėgus gydyti kitus paranormaliais būdais, jeigu jis eina dvasiniu keliu be jokių pagalbininkų. Gebėjimai gydyti atsiranda savaime, kai žmogus pradeda ieškoti Dievo savyje. Tai gali būti laikina misija, bet ne tikslas. Tikslas yra Dievas, neprikasomai nuo to, kaip kas Jį supranta.
.............................................................
Ištrauka iš knygos (И.В. Чусов. Записки физика-экстрасенса)

I dalis ……………..
Diagnostikos klausimu

Savo knygoje aš papasakojau apie savo dvasinį gyvenimą. Tai sąlygojo ir mano žemiško gyvenimo pasikeitimus. Aš nustojau užsiimti eksperimentine fizika. Ne visiškai savo noru, tačiau kai taip atsitiko, suvokiau kaip tapo įdomu gyvent. Panašu į tai, kad lėliukės stadija pasibaigė ir metas buvo pavirsti į drugelį. Iš pradžių priėmiau mūsų Instituto (kuriame dirbo I. V. Čiusovas) kvietimą užsiimti kardiologine diagnostika. Nereiktų stebėtis. Mūsų dideliame institute yra beveik viskas. Taip pat čia buvo vykdomi naujų diagnostikai skirtų įrengimų tyrimai. Aš užsiėmiau naujos kartos kardiografų kūrimu, o tuo pačiu bandžiau padėti visiems tiems, kuriems reikėjo mano pagalbos.

Ar pasimokėme po Fukušimos tragedijos

www.lzinios.lt (2014-03-15)

Prieš tre­jus me­tus Ja­po­ni­jos šiau­rę nu­siau­bęs že­mės dre­bė­ji­mas ir cu­na­mis su­kė­lė ava­ri­ją Fu­ku­ši­mos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Nau­jau­sios is­to­ri­jos lai­kais ši ša­lis iš­gy­ve­no an­trą­ją bran­duo­li­nę tra­ge­di­ją. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad prieš tre­jus me­tus gam­tos sti­chi­ja bei tech­no­ge­ni­nė ka­tas­tro­fa nu­si­ne­šė 17 tūkst. gy­vy­bių.

Ra­dia­ci­nė tar­ša pri­ver­tė 150 tūkst. gy­ven­to­jų pa­lik­ti na­mus. Ko­vo 11-ąją į pro­tes­to ak­ci­ją su­si­rin­kę Ja­po­ni­jos žmo­nės pik­ti­no­si, kad da­bar­ti­nė vy­riau­sy­bė vėl sie­kia plė­to­ti at­omi­nę ener­ge­ti­ką.

Lie­tu­vai at­omas ku­rį lai­ką bu­vo sal­dus. Su tais pa­čiais ja­po­nais sa­vo vaiz­duo­tė­je sta­tė­me Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę, bet tie pa­tys ja­po­nai ir gam­ta pa­dė­jo ap­sisp­ręs­ti, kad bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos Lie­tu­vai kol kas ne­rei­kia. Ar tuo me­tu pa­da­rė­me tei­sin­gą spren­di­mą, įver­tins is­to­ri­kai po ke­lių de­šim­čių me­tų. Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka at­omi­nę elek­tri­nę su ru­siš­kais reak­to­riais sta­to­si Vil­niaus pa­šo­nė­je, ir jam nė mo­tais.

Ta­čiau kal­bė­ti no­ri­si ne apie ener­ge­ti­kos po­li­ti­ką, ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, bet apie są­mo­nę. Ar "tai­ku­sis at­omas", vir­tęs "ne­ma­to­mu prieš­u", ją pa­kei­tė?

Sau­lė­tas 1986 me­tų pa­va­sa­ris įsi­rė­žė vi­sam gy­ve­ni­mui. Apie pus­šim­tis jau­nų vy­rų sė­dė­jo­me An-12 lėk­tu­ve ir lau­kė­me įsa­ky­mo. Va­dai aiš­ki­no, kad grei­tai ge­riau­sias drau­gas bus do­zi­me­tras, o dirb­ti teks la­bai trum­pai, nes ra­dia­ci­nis fo­nas - ke­li šim­tai mi­kro­rent­ge­nų per va­lan­dą, vie­to­mis – ir tūks­tan­tis. „Ne­ma­to­mu prieš­u“ pa­va­din­tas mir­ti­nas pa­vo­jus Čer­no­by­ly­je jau bu­vo ži­no­mas. Vie­nin­te­lis dar­bas bu­vo lauk­ti. Ir štai po ke­lių par­ų mie­go ant kup­ri­nių or­lai­vis nu­si­lei­do ša­lia Ki­je­vo. Lai­mei, tuo­met mū­sų kuo­pos ne­pri­rei­kė. Vi­si, ku­rie bu­vo­me lėk­tu­ve, džiau­gė­mės gi­mę su bal­tais marš­ki­nė­liais, nes pa­jė­gos bu­vo mo­bi­li­zuo­tos sti­chiš­kai, ge­ne­ro­lai sku­bė­jo. Ta­čiau gre­ti­ma kuo­pa bu­vo nu­ga­ben­ta į pa­skir­ties vie­tą ir be­veik du treč­da­liai jo­je tar­na­vu­sių jau­nuo­lių ar­ba at­sis­vei­ki­no su šiuo pa­sau­liu, ar­ba ken­čia iki šiol.

Tais me­tais pa­tir­tos emo­ci­jos ne man vie­nam vir­to ar­gu­men­tu bal­suo­jant re­fe­ren­du­me dėl Lie­tu­vos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos at­ei­ties. Tų, ku­rie su­si­dū­rė su „prie­šu“, ku­ris ne­tu­ri nei kva­po, nei vaiz­do, nei gar­so, iš­sky­rus ge­le­žies sko­nį po lie­žu­viu, ap­sisp­ren­di­mas bu­vo aiš­kus.

Ra­dia­ci­jos do­zę 1986-ai­siais ga­vo­me vi­si. O pa­vo­jin­gų svei­ka­tai ir gy­vy­bei da­le­lių de­be­sis Že­mės ru­tu­lį aps­krie­jo ke­lis kar­tus. Fu­ku­ši­mos de­be­sis pa­sie­kė ir Ame­ri­ką. Ra­dia­ci­jos po­vei­kis ap­lin­kai ir žmo­nėms iki šiol ty­ri­nė­ja­mas ir vie­nin­go moks­li­nin­kų bal­so kol kas ne­gir­dė­ti.

„Gyvenimas yra dovana, o mums tereikia išmokti ją priimti”. Lazaris.

KVANTINIS GYDYMAS
Šį pasaulį vadiname kosmosu, o tai reiškia - tvarka. Daugelis žmonių yra praradę ryšį su savo vidine harmonija, jie yra netekę stabilumo ir krypties. Todėl ieškome, kad kas nors padėtų mums tinkamai atkurti savo vidinę tvarką. Iš tikrųjų žmogų gali išgydyti tik gydūnas, kuris gydo kvantine energija, sufokusuodamas ir nukreipdamas bioenergiją į gydomo asmens biolauką. Kvantinė energija perduodama delnais, tad poveikis toks greitas ir stiprus, savaime į savo vietas grįžta deformuoti kaulai, greitai numalšinamas skausmas, uždegimai, susiderina organų, sistemų ir liaukų veikla. Šiame procese kūnas vadovaujasi savo įgimta nuovoka, kosmine tvarka. Mumyse egzistuoja ta vieta, kurioje sąmonė ir materija yra neatsiejamos ( subatominiame) lygmenyje ir ją galima pasiekti pasitelkus meilę bei ketinimą. Pasitelkę įgimtą meilės galią, dinamiškai ir pozityviai suaktyviname natūralius kūno gijimo procesus. Visos ląstelės ir sistemos, DNR ir kaulai savaime ima virpėti gydomaisiais mūsų meilės virpesiais.

Visų gydymo delnais metodikų specialistai: chiropraktikai, fizinės terapijoos specialistai, akupunktūros praktikai, reiki meistrai, masažistai, akupresūros, poliškumo terapijos gydymo metodų praktikai, naudodami kvantinį gydymą, suaktyvina bet kokio metodo kaip aukštesnio tipo gydymo forma.
Kvantinis gydymas nėra naujas dalykas - tai seniausias žmonijos gydymo būdas. Tūkstančius metų sunkiai sergantys žmonės buvo išgydomi būtent tokiu būdu. Istorijoje žinnomi gydūnai, kurie darė vadinamus stebuklus. Stebuklai, kaip prieš 1600 metų kalbėjo šv. Augustinas,"neprieštarauja gamtai, jie prieštarauja tik tam, ką mes žinome apie gamtą" Žinoma, mes esame tik pradinėje naujojo gydymo stadijoje, tas gydymas ateityje pritrauks daugiau praktikų ir sekėjų nei koks nors kitas sveikatinimo metodas.
Šveicarų psichiatras ir psichologas K.G.Jungas( Carl Gustav Jung) numatė tokį reiškinį: " Aš tikiu, kad neapčiuopiamo kvantinio gydymo galimybės yra neribotos. Tikiu, kad ši sritis sujungs ir pranoks visa tai, kas šiandieną yra manoma ir, kaip teisingai ar klaidingai manoma, padeda žmonėms. Priešais akis regiu auštančią naujojo amžiaus šviesą, kada kai kurios operacijos, tokios kaip vidinio auglio pašalinimas, bus laikomos tiesiog pataisomuoju darbu, o mes baisėsimės, kad kažkada turėjome tokius ribotus gydymo metodus. Tada alopatinei (tradicinei) medicinai liks labai mažai vietos. " Jungas pripažino, kad regimoji pasaulio sfera priklauso nuo neregimosios. Štai ką rašė Jungas apie neregimosios sferos jėgą:“ Aš nesiekiu sumenkinti modernios medicinos ir chirurginių intervencijų, netgi priešingai – labai žaviuosi šiais abiem dalykais. Tačiau turėjau galimybę liūdyti nematomas energijas, kylančias iš žmogaus. Tas energijas sužadina tam tikri išoriniai faktoriai. Jas galima apibūdinti tik kaip dieviškąsias. Tai jėgos, gydančios ne tik funkcinius sutrikimus, bet ir organiškai įsišaknijusias priežastis, kurios, pasirodo, yra tik sielos ir dvasios disbalanso simptomai.“

Dėl pagalbos svetainei

Šiomis dienomis gavau kelis klausimus elektroniniu paštu, ar dar reikia pagalbos svetainei? Atsakysiu labai trumpai. Ši svetainė per paskutinius metus išsilaikė tik dėl to, kad skaitytojai praėjusių metų pavasarį geranoriškai atsiliepė į kvietimą padėti. Parama visada reikalinga ir idėjinė, ir informacinė, ir dvasinė. Pernai labiau buvo reikalinga finansinė parama, tam, kad išlikti.

Šiais metais, kadangi svetainei fiziškai galiu skirti mažiau laiko, ypatingai svarbi parama susijusi su vertimais, straipsniais ir filmais. Tenka atsiprašyti, kad pastaruoju metu dėl laiko stokos, sulėtėjo jos atnaujinimo darbai, todėl prašau nuolatinių skaitytojų, jeigu kas turite noro parašyti, išversti, ar nufimuoti temą susijusią svetainės koncepcija, siųskite viską.

Svetainės lankomumas liko toks pat kaip buvo taip ir yra apie 8-15 tūkst. unikalių lankytojų per mėnesį. Jei atsiras pakankamai papildomų lėšų, su Dievo pagalba iki Naujųjų metų tinklaraštį praplėsime. Dabartinis formatas praktiškai jau atliko savo misiją, todėl vėl reikia naujų pokyčių. Nauja koncepcija bus daugiau susijusi su konkrečia pagalba žmogui, kvantine medicina bei sveiku gyvenimu. Senosios temos: ufologija, astrologija, sąmokslo teorijos, žinoma, išliks ir apie tai galima siųsti straipsnius ir kitokią informaciją.
...........................
Taip pat svarbi ir finansinė parama. Mano sąskaita SEB banke:
LT80 7044 0600 0038 8598 LTL/EUR/USD
Paramos prašymas buvo toks: 3-4 Lt. per mėnesį, arba 36-48 Lt (10-15 EUR) per metus. Galima visai nemokėti ir naudotis svetaine toliau, čia viskas paremta laisvanoriškumu ir geranoriškumu.
Su meile, Gintaras

PADĖKOS

Pirmiausia dėkoju visiems nuolatiniams svetainės lankytojams už tai, kad ją atradote ir čia apsistojote. Iki šiol finansiškai svetainę yra parėmę apie 50 nuolatinių skaitytojų.
Dėkoju Mindaugui, Emilijai, Aleksandrui, Mantui, Džiugui, Justei, Vytui,Vytautui, Joniui, Sigridai, Jolantai ir kitiems draugams iš Lietuvos. Taip pat Justui iš Kanados, Karoliui iš JAV, Vaidui iš Airijos ir visiems kitiems, kurie nuolat rašo laiškus, siunčia nuorodas, straipsnius ir visaip morališkai padeda.

Dėkingas Rozitai iš Lietuvos, Vytui iš Airijos, Domui ir Tonny iš JAV, Vikrotui iš Kijevo ir kitiems už finansinę paramą, be kurios būtų sudėtinga šiai svetainei išgyventi.
Dar kartą AČIŪ :)

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija