Ar pasimokėme po Fukušimos tragedijos

www.lzinios.lt (2014-03-15)

Prieš tre­jus me­tus Ja­po­ni­jos šiau­rę nu­siau­bęs že­mės dre­bė­ji­mas ir cu­na­mis su­kė­lė ava­ri­ją Fu­ku­ši­mos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Nau­jau­sios is­to­ri­jos lai­kais ši ša­lis iš­gy­ve­no an­trą­ją bran­duo­li­nę tra­ge­di­ją. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad prieš tre­jus me­tus gam­tos sti­chi­ja bei tech­no­ge­ni­nė ka­tas­tro­fa nu­si­ne­šė 17 tūkst. gy­vy­bių.

Ra­dia­ci­nė tar­ša pri­ver­tė 150 tūkst. gy­ven­to­jų pa­lik­ti na­mus. Ko­vo 11-ąją į pro­tes­to ak­ci­ją su­si­rin­kę Ja­po­ni­jos žmo­nės pik­ti­no­si, kad da­bar­ti­nė vy­riau­sy­bė vėl sie­kia plė­to­ti at­omi­nę ener­ge­ti­ką.

Lie­tu­vai at­omas ku­rį lai­ką bu­vo sal­dus. Su tais pa­čiais ja­po­nais sa­vo vaiz­duo­tė­je sta­tė­me Vi­sa­gi­no at­omi­nę elek­tri­nę, bet tie pa­tys ja­po­nai ir gam­ta pa­dė­jo ap­sisp­ręs­ti, kad bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos Lie­tu­vai kol kas ne­rei­kia. Ar tuo me­tu pa­da­rė­me tei­sin­gą spren­di­mą, įver­tins is­to­ri­kai po ke­lių de­šim­čių me­tų. Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka at­omi­nę elek­tri­nę su ru­siš­kais reak­to­riais sta­to­si Vil­niaus pa­šo­nė­je, ir jam nė mo­tais.

Ta­čiau kal­bė­ti no­ri­si ne apie ener­ge­ti­kos po­li­ti­ką, ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, bet apie są­mo­nę. Ar "tai­ku­sis at­omas", vir­tęs "ne­ma­to­mu prieš­u", ją pa­kei­tė?

Sau­lė­tas 1986 me­tų pa­va­sa­ris įsi­rė­žė vi­sam gy­ve­ni­mui. Apie pus­šim­tis jau­nų vy­rų sė­dė­jo­me An-12 lėk­tu­ve ir lau­kė­me įsa­ky­mo. Va­dai aiš­ki­no, kad grei­tai ge­riau­sias drau­gas bus do­zi­me­tras, o dirb­ti teks la­bai trum­pai, nes ra­dia­ci­nis fo­nas - ke­li šim­tai mi­kro­rent­ge­nų per va­lan­dą, vie­to­mis – ir tūks­tan­tis. „Ne­ma­to­mu prieš­u“ pa­va­din­tas mir­ti­nas pa­vo­jus Čer­no­by­ly­je jau bu­vo ži­no­mas. Vie­nin­te­lis dar­bas bu­vo lauk­ti. Ir štai po ke­lių par­ų mie­go ant kup­ri­nių or­lai­vis nu­si­lei­do ša­lia Ki­je­vo. Lai­mei, tuo­met mū­sų kuo­pos ne­pri­rei­kė. Vi­si, ku­rie bu­vo­me lėk­tu­ve, džiau­gė­mės gi­mę su bal­tais marš­ki­nė­liais, nes pa­jė­gos bu­vo mo­bi­li­zuo­tos sti­chiš­kai, ge­ne­ro­lai sku­bė­jo. Ta­čiau gre­ti­ma kuo­pa bu­vo nu­ga­ben­ta į pa­skir­ties vie­tą ir be­veik du treč­da­liai jo­je tar­na­vu­sių jau­nuo­lių ar­ba at­sis­vei­ki­no su šiuo pa­sau­liu, ar­ba ken­čia iki šiol.

Tais me­tais pa­tir­tos emo­ci­jos ne man vie­nam vir­to ar­gu­men­tu bal­suo­jant re­fe­ren­du­me dėl Lie­tu­vos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos at­ei­ties. Tų, ku­rie su­si­dū­rė su „prie­šu“, ku­ris ne­tu­ri nei kva­po, nei vaiz­do, nei gar­so, iš­sky­rus ge­le­žies sko­nį po lie­žu­viu, ap­sisp­ren­di­mas bu­vo aiš­kus.

Ra­dia­ci­jos do­zę 1986-ai­siais ga­vo­me vi­si. O pa­vo­jin­gų svei­ka­tai ir gy­vy­bei da­le­lių de­be­sis Že­mės ru­tu­lį aps­krie­jo ke­lis kar­tus. Fu­ku­ši­mos de­be­sis pa­sie­kė ir Ame­ri­ką. Ra­dia­ci­jos po­vei­kis ap­lin­kai ir žmo­nėms iki šiol ty­ri­nė­ja­mas ir vie­nin­go moks­li­nin­kų bal­so kol kas ne­gir­dė­ti.

„Gyvenimas yra dovana, o mums tereikia išmokti ją priimti”. Lazaris.

KVANTINIS GYDYMAS
Šį pasaulį vadiname kosmosu, o tai reiškia - tvarka. Daugelis žmonių yra praradę ryšį su savo vidine harmonija, jie yra netekę stabilumo ir krypties. Todėl ieškome, kad kas nors padėtų mums tinkamai atkurti savo vidinę tvarką. Iš tikrųjų žmogų gali išgydyti tik gydūnas, kuris gydo kvantine energija, sufokusuodamas ir nukreipdamas bioenergiją į gydomo asmens biolauką. Kvantinė energija perduodama delnais, tad poveikis toks greitas ir stiprus, savaime į savo vietas grįžta deformuoti kaulai, greitai numalšinamas skausmas, uždegimai, susiderina organų, sistemų ir liaukų veikla. Šiame procese kūnas vadovaujasi savo įgimta nuovoka, kosmine tvarka. Mumyse egzistuoja ta vieta, kurioje sąmonė ir materija yra neatsiejamos ( subatominiame) lygmenyje ir ją galima pasiekti pasitelkus meilę bei ketinimą. Pasitelkę įgimtą meilės galią, dinamiškai ir pozityviai suaktyviname natūralius kūno gijimo procesus. Visos ląstelės ir sistemos, DNR ir kaulai savaime ima virpėti gydomaisiais mūsų meilės virpesiais.

Visų gydymo delnais metodikų specialistai: chiropraktikai, fizinės terapijoos specialistai, akupunktūros praktikai, reiki meistrai, masažistai, akupresūros, poliškumo terapijos gydymo metodų praktikai, naudodami kvantinį gydymą, suaktyvina bet kokio metodo kaip aukštesnio tipo gydymo forma.
Kvantinis gydymas nėra naujas dalykas - tai seniausias žmonijos gydymo būdas. Tūkstančius metų sunkiai sergantys žmonės buvo išgydomi būtent tokiu būdu. Istorijoje žinnomi gydūnai, kurie darė vadinamus stebuklus. Stebuklai, kaip prieš 1600 metų kalbėjo šv. Augustinas,"neprieštarauja gamtai, jie prieštarauja tik tam, ką mes žinome apie gamtą" Žinoma, mes esame tik pradinėje naujojo gydymo stadijoje, tas gydymas ateityje pritrauks daugiau praktikų ir sekėjų nei koks nors kitas sveikatinimo metodas.
Šveicarų psichiatras ir psichologas K.G.Jungas( Carl Gustav Jung) numatė tokį reiškinį: " Aš tikiu, kad neapčiuopiamo kvantinio gydymo galimybės yra neribotos. Tikiu, kad ši sritis sujungs ir pranoks visa tai, kas šiandieną yra manoma ir, kaip teisingai ar klaidingai manoma, padeda žmonėms. Priešais akis regiu auštančią naujojo amžiaus šviesą, kada kai kurios operacijos, tokios kaip vidinio auglio pašalinimas, bus laikomos tiesiog pataisomuoju darbu, o mes baisėsimės, kad kažkada turėjome tokius ribotus gydymo metodus. Tada alopatinei (tradicinei) medicinai liks labai mažai vietos. " Jungas pripažino, kad regimoji pasaulio sfera priklauso nuo neregimosios. Štai ką rašė Jungas apie neregimosios sferos jėgą:“ Aš nesiekiu sumenkinti modernios medicinos ir chirurginių intervencijų, netgi priešingai – labai žaviuosi šiais abiem dalykais. Tačiau turėjau galimybę liūdyti nematomas energijas, kylančias iš žmogaus. Tas energijas sužadina tam tikri išoriniai faktoriai. Jas galima apibūdinti tik kaip dieviškąsias. Tai jėgos, gydančios ne tik funkcinius sutrikimus, bet ir organiškai įsišaknijusias priežastis, kurios, pasirodo, yra tik sielos ir dvasios disbalanso simptomai.“

Dėl pagalbos svetainei

Šiomis dienomis gavau kelis klausimus elektroniniu paštu, ar dar reikia pagalbos svetainei? Atsakysiu labai trumpai. Ši svetainė per paskutinius metus išsilaikė tik dėl to, kad skaitytojai praėjusių metų pavasarį geranoriškai atsiliepė į kvietimą padėti. Parama visada reikalinga ir idėjinė, ir informacinė, ir dvasinė. Pernai labiau buvo reikalinga finansinė parama, tam, kad išlikti.

Šiais metais, kadangi svetainei fiziškai galiu skirti mažiau laiko, ypatingai svarbi parama susijusi su vertimais, straipsniais ir filmais. Tenka atsiprašyti, kad pastaruoju metu dėl laiko stokos, sulėtėjo jos atnaujinimo darbai, todėl prašau nuolatinių skaitytojų, jeigu kas turite noro parašyti, išversti, ar nufimuoti temą susijusią svetainės koncepcija, siųskite viską.

Svetainės lankomumas liko toks pat kaip buvo taip ir yra apie 8-15 tūkst. unikalių lankytojų per mėnesį. Jei atsiras pakankamai papildomų lėšų, su Dievo pagalba iki Naujųjų metų tinklaraštį praplėsime. Dabartinis formatas praktiškai jau atliko savo misiją, todėl vėl reikia naujų pokyčių. Nauja koncepcija bus daugiau susijusi su konkrečia pagalba žmogui, kvantine medicina bei sveiku gyvenimu. Senosios temos: ufologija, astrologija, sąmokslo teorijos, žinoma, išliks ir apie tai galima siųsti straipsnius ir kitokią informaciją.
...........................
Taip pat svarbi ir finansinė parama. Mano sąskaita SEB banke:
LT80 7044 0600 0038 8598 LTL/EUR/USD
Paramos prašymas buvo toks: 3-4 Lt. per mėnesį, arba 36-48 Lt (10-15 EUR) per metus. Galima visai nemokėti ir naudotis svetaine toliau, čia viskas paremta laisvanoriškumu ir geranoriškumu.
Su meile, Gintaras

PADĖKOS

Pirmiausia dėkoju visiems nuolatiniams svetainės lankytojams už tai, kad ją atradote ir čia apsistojote. Iki šiol finansiškai svetainę yra parėmę apie 50 nuolatinių skaitytojų.
Dėkoju Mindaugui, Emilijai, Aleksandrui, Mantui, Džiugui, Justei, Vytui,Vytautui, Joniui, Sigridai, Jolantai ir kitiems draugams iš Lietuvos. Taip pat Justui iš Kanados, Karoliui iš JAV, Vaidui iš Airijos ir visiems kitiems, kurie nuolat rašo laiškus, siunčia nuorodas, straipsnius ir visaip morališkai padeda.

Dėkingas Rozitai iš Lietuvos, Vytui iš Airijos, Domui ir Tonny iš JAV, Vikrotui iš Kijevo ir kitiems už finansinę paramą, be kurios būtų sudėtinga šiai svetainei išgyventi.
Dar kartą AČIŪ :)

Užfiksuota, kaip parazitai užvaldo žmogų

Internetinėje spaudoje prieš kelis metus buvo rašyta apie tai, kad Afrikos žurnalas SA Scientific Journal nušvietė grupės mokslininkų atradimą. Straipsnyje buvo rašoma apie tai, jog žmonių protams vadovauja būtybės iš kito (paralelinio) pasaulio. Tai sutampa su nepriklausomų tyrinėtojų pastebėjimais, kad mūsų "įprasta" realybė, kurią mes matom ir apčiuopiame 5 juslėmis yra kontroliuojama ne žemiško proto. Tiesiog mūsų protams duodamas elektrinis impulsas, kuris iškreipia realybės suvokimą. Parapsichologams visa tai yra senai žinomi dalykai.

Trumpai priminsime ano eksperimento aprašymą. Pietų Afrikoje buvo tiriami ir paprasti žmonės, ir taip vadinamojo „politinio elito“ atstovai. Jie slapta buvo fotografuojami įprastose vaizdo kamerose paslėptais Kirlianų aparatais. Maždaug prieš 10 metų vykdant tokį projektą buvo atlikta pakankamai daug žmogaus biolauko (aurų) nuotraukų, kalbinant žmones, kuriems tuo pat metu buvo atliekamas ir smegenų veiklos stebėjimas. Paaiškėjo, kad Kirlianų aparatais užfiksuotos auros deformacijos sinchroniškai sutapdavo su tam tikrų smegenų centrų suaktyvėjimais. Mano paties atlikti 10 metų stebėjimai sako, kad viskas panašiai ir yra.

http://www.kvantinemagija.lt/astraliniai-parazitai.html

Nesenai interneto platybėse pasirodė dar vienas panašus straipsnis apie Pietų Afrikos mokslininkų grupės atliktą tyrimą. Šį kartą (kaip ir anksčiau) straipsnio šaltinis nėra labai aiškus. Panašu į ezoterinį popsą, tačiau pati informacija be galo intriguoja. Nuojauta sako, kad tai gali būti tiesa.

Žemiau pamatysite, kaip mokslininkams pavyko nufotografuoti astralinio parazito (būtybės) nusileidimą į žmogaus galvą. Vaizdelis labai įdomus. Vėliau ta būtybė nusileidžia į nugaros sritį ir pakimba ant biolauko sienelės arba gali „nusėsti“ į čakros gilumą. Stebėjimai sako, kad būtybė (lerva) į žmogaus lauką gali patekti bet bet kurią čakrą. Dažniausiai tai būna pirmosios 4. Visa žmonija valdoma parazitų pagalba, kurias kuria ir integruoja į mūsų biolauką svetimo proto sistemos. Joms mums pakeičia realybės suvokimą ir mes patiriame stresą. Streso metu išsiskirianti energija sugeriama tų būtybių. Tokiu būdų žmogaus gyvybine energija minta labai daug parazitinių civilizacijų.

Tai, kas pavaizduota nuotraukose, panašu į „astralinį mikročipą“ (gali būti ir toks lervos apibūdinimas). Taip anapusinės svetimo proto sistemos paženklina žmogų ir užkrauna jam tam tikrą elgesio modelį, kuris skatina stresinį energijos išsiyrimą dideliai kiekiais, kurį ir susiurbia parazitai.

Straipsnyje apie Pietų Afrikoje atliktą eksperimentą pabrėžiama, jog tyrimas tapo tikra sensacija. Dėl įvairių priežasčių jis vėliau buvo įslaptintas. Iš pradžių tiesiog buvo daroma daug auros fotografijų su tikslu išsiaiškinti dėsningumus. Vėliau esą mokslininkai atrado labai nemalonius dėsningumus.

Apie pačios auros egzistavimą niekas net nediskutuoja ir taip žinoma, jog tai realybė.

http://www.learning-mind.com/japanese-scientists-prove-that-auras-actual...

Žmogaus kūnas skleidžia gana platų elektromagnetinės spinduliuotės spektrą. Taip pat jis skleidžia mokslui nežinomas bangas. Mokslas pripažįsta, kad jos egzistuoja, bet kol kas išmatuoti nesugeba. Egzistuoja dalis laukų, kurių kilmės oficiali mokslinė doktrina pripažinti negali, nes tektų perrašyti vadovėlius ir keisti nustatytą realybės supratimą. Tačiau tie laukai egzistuoja, lygiai taip pat, kaip ir obuolys ant stalo.

Žemiau pateiktose nuotraukose matome du žmones. Kairėje ekrano pusėje raudona aura spindi šiuolaikinis, modernus, streso valdomas žmogus (biorobotas). Tai toks žmogus, kuris į viską reaguoja ir visko bijo, dėl visko jaudinasi, geria daug vaistų ir nevengia alkoholio. Tipiškas viešojo sektoriaus atstovas. Ar nieko neprimena?

Dešinėje pusėje nuotrauka žmogaus, kuriam į viską nusičiaudėt. Jis ramus, neįsitempęs, laisvas, nepriklausomas, niekur nebėga, niekur neskuba, nestresuoja, nesikolioja, nebijo, nesivaiko, nekonkuruoja, nekontroliuoja, nebėga.

Kaip matome, veido raumenys atsipalaidavę, akys ramios, spinduliuoja pasitikėjimas savimi, ramybe Auros spalva šviesi, melsvai-žydra, širdies plotas - šviesiai raudonas (turėtų būti rožinis, nuotrauka nelabai teisingai nuretušuota). Panašiai kairėje žmogus atrodo prie korekciją, o dešinėje - po korekcijos.

Kaip valdomas pa-saulis? Vieta po Saule?

Kilo spontaniška mintis ką nors parašyti apie politiką. Tiesiog reikia duoti viskam širdies įvertinimą. Kažkoks čenelingas gavosi.

Ką mes girdime? Sirija, Ukraina, ginklų žvangesys visame pasaulyje. Apokalipsės scenarijus. Tik skirtumas tas, jog šiais laikais civilizuotame pasaulyje yra daug žmonių, kurie kovoja ne dėl sistemos ar prieš sistema, o tiesiog lieja tulžį dėl to, kad viską suprato, o demokratinėmis priemonėmis nieko pakeisti jau nebegalima. Gal būt čia ir yra „Izraelio puolimas“, kuris niekada istorijoje nesibaigia. Izraelį čia reikia suprasti ne kaip geografinę vietą, bet žemę okupavusių ateivių placdarmą, genų inžinerijos fabriką, kuri sukūrė Mozės Dievas, o įgyvendino levitai. Izraelio karalystė gali būti traktuojama kaip "Vakarų pasaulis", esantis arčiausiai Dievo, kurį nuolat puola laukinės necivilizuotos tautos. Turbūt manoma, kad Europos Sąjunga yra arčiau Dievo, negu Rusija. Tuo tarpu Rytai apie save galvoja tą patį, esą jie yra arčiau Dievo, o Vakarai su savo demokratija - fašistai ir blogis, nes esą neturi sąžinės. Scenarijus panašus į tą, kurį aprašė Biblija, pranašo Ezechielio lūpomis. Panašiai rašė ir Vedos apie tai, kad Kali Jugos pabaigoje turi vykti beprasmiai karai, kai brolis stos prieš brolį vardan tuščių blizgučių.

Jei trumpai ir supaprastinai. Prieš Izraelio paskutines dienas, t.y. prieš Apokalipsę turi įvykti didelis beprasmis karas, Izraelio puolimas, visos blogio jėgos susivienys. Jis bus žiaurus ir su daug aukų ir sugriovimų, o kai viskas dėl karo bus nualinta ir sugriauta, ateis mesijas ir išgelbės Tautą. Ezechielio knygoje rašoma apie dvi nesutaikomas jėgas Goga ir Magoga, kuri kilo viena iš kitos. Radikalios žydų masonų sektos, tokios, kaip B'nai Brith ir panašios būtent pagal tokį scenarijų ir daro viską, kad kaktomuša susidurtų kokios nors dvi galingos jėgos.

Taip buvo išprovokuoti du karai, visos revoliucijos bei ekonominės krizės. Atėjo metas išprovokuoti didelį karą, pavyzdžiui, dėl Sirijos ir Ukrainos. Juk ir Maskva, ir Briuselis, ir Vašingtonas, ir Vatikanas tarnauja tiems patiems šeimininkams ir toms pačioms jėgoms iš Anapus. Svarbu čia ne pergalė, ne aukų skaičius bet energija, kuri nusiurbiama karų ir revoliucijų metu. Tai yra vieninga sistema, suskaldyta į frakcijas, kurios, pagal svenarijų tarpusavyje turi kariauti nesustodamos ir kelti chaosą tam, kad ateitų gelbėtojas-mesijas.

Tie paklaikę barzdoti vyrukai iš tokių organizacijų, kaip B'nai Brith yra be galo turtingi, įtakingi ir pakvaišę. Jie nuolat įgyvendina savo idėjas praktikoje.

Kvantinė magija. Išsivienijimas ir susivienijimas

Dekoherencija (išsivienijimas, atsijungimas) – tai realus, apčiuopiamas, pamatuojamas fizikinis procesas, kurio metu, sąveikaujant su aplinka (arba sistemos matavimo, vertinimo metu) mažėja kvantinio supainiotumo laipsnis.

Tai procesas, kai dvasinės sistemos pereina į materialias, atskiriems individams atsijungiant vienas nuo kito ir pradedant gyventi savarankišką gyvenimą. Pirma tie individai nežinojo, kad jie yra vienas arba kitas, paskui jie pradeda save suvokti kaip atskirus kūnus, tačiau kažkuria savo dalimi ir toliau lieka vienas kūnas. Tokiu būdu, vedini praktinių sumetimų, mokslininkai pradėjo kruopščiai tirti būsenas bei aplink mus vykstančius procesus, kuriuos anksčiau nagrinėjo teologija ir okultiniai mokslai. Pagal šias pozicijas aiškinamas vadinamasis „visuotinės traukos“ arba panašumo dėsnis, kai pasakoma, jog „toks tokį pritraukė“.

Bet koks panašumas automatiškai gimdo „supainiotas“ sistemas, nes panašūs daiktai iš esmės yra tas pat daiktas, tik skirtingose vietose tuo pat metu. Todėl pasisveikinus su vienu, linkėjimus jaučia ir kitas. Mokslo dėmesį traukia „kvantinio supainiojimo laipsniai“, nes tai – esminės, ašinės bei fundamentalios visų sistemų savybės. Jos yra neatsiejama mūsų tikrovės dalis. Bet koks išreikštas „objektyvios tikrovės“ daiktas, pavyzdžiui, žmogus, vienu tuo pat metu yra čia ir dabar. Jis – lokalus, šią sekundę yra tam tikroje laiko ir erdvės vietoje, juda tam tikra, tik jam vienam būdinga trajektorija ir save vadina Petru Jonaičių, gyvenančiu Kaune. Bet pagal tam tikrą panašių savybių į kitus žmones kiekį jis yra tas pat daiktas keliose vietose tuo pat metu. Tos savybės gali būti grupei žmonių vienodi „vidiniai“ arba „išoriniai“ parametrai, pavyzdžiui, priklausymas religinei sektai, jos skleidžiamų idėjų priėmimas kaip savo. Magijos mokslas sako, jog panašumas visada suformuoja laukus.

Per paskutiniuosius 100 metų kvantinė teorija gerokai sustiprėjo ir dabar pajėgi aprašyti fizinę tikrovę globaliais kosmoso masteliais. Šiandien dekoherencijos teorija gali pasiūlyti kosmologinį modelį, paaiškinantį, kaip iš kvantinio (dvasinio) atsiranda mus supantis regimas (materialus) pasaulis.

Koherentiškumo teorija paaiškina, kodėl mums atrodo, kad makro sistemoms būdingos klasikinės (išreikštos) savybės. Ji taip pat paaiškina, kodėl tam tikri objektai mums atrodo lokalūs erdvėje-laike, kodėl klasikiniame (materialiame) pasaulyje tiek daug paradoksų ir prieštaravimų, kurių mokslas iki šiol negali paaiškinti iš įprasto mąstymo pozicijų. Mes šiandien galime įrodyti, kad materija neegzistuoja, o elementariųjų dalelių – iš viso nėra. Gal būt egzistuoja viena vienintelė dalelė ir begalės veidrodinių jos atspindžių ?

Priimti visa tai – kaip tikrovę - psichologinė problema ir mokslininkams, ir visuomenei. Jeigu tik žmogus supras, kad gali valdyti aplink jį supantį pasaulį idėjų ir minčių pagalba, jei suvoks, kaip veikia kolektyvinė sąmonė, kad tik jis pats gali padaryti realią aplinką, kurioje gyvename, geresnę, sugrius tūkstantmečius statyta visuomeninė paradigma, kuria remiasi šiuolaikinė politika ir ekonomika.

O tai niekam nereikalinga, nes milžiniški valdymo institutai ir institucijos taptų nebereikalingi. Įprastas ydingas bei nuodėmingas gyvenimo būdas bei popieriniai tikslai prarastų prasmę.

Žmogaus siela savaime žino, kad kvantinė teorioja teisinga, o klasikinis „apčiuopiamas“ pasaulis – tik vienas ir nesuskaičiuojamų būdų jai pasireikšti. Tik žmonės nenori to girdėti.

Poravimosi ypatumai ir kam naudingas šiuolaikinis matriarchatas

Svetainės skaitytojai ir susitikimų dalyviai neretai manęs klausia: „kam tau ta santykių tema dabar parūpo“? Ir iš tikrųjų, lyg neturėčiau ką veikt. Ateiviai, svetimos civilizacijos, parazitai, iliuminatai, apokalipsė – tiek daug gerų temų, o aš nei ši šio, nei iš to pradėjau kapstytis svetimose lovose. Kaip visa tai susiję su tuo ką aš jau 15 sąmoningų savo metų veikiu?

Atsakyčiau taip: kiekviename etape – sava užduotis. Buvo laikas – kapstėm masonus, bilderbergerius, reptiloidus. Bandėme atskleisti baisiausią šydą nuo akių, davėme, kaip sakė David Icke, teisingus riboženklius, kad žmonės susivoktų kur gyvena, ką mato ir ką daro. Paskui – artėjome prie 2012.12.21. ieškojom pasaulio pabaigos. Melas, apgavystės, dvigubi standartai, nutylėjimai, privalomus šablonus filtruojanti matrica - nelaisvės arba dvasinio kalėjimo simboliai, kuriame sėdime jau kelis tūkstančius metų. Pagaliau, nedidelėmis grupėmis lipame iš šios baisios duobės. Dabar nuo melo šiek tiek apsivalėme, tapome laisvesni. Kiekvienas savame laipsnyje.

Dabar atėjo metas kitiems uždaviniams. Kas iš to, kad sužinojome viską apie iliuminatus, masonus, reptiloidus ir kitokius Visatos šmikius? Ar vidumi tapome laisvesniais? Naujos energijos šiandien reikalauja realių veiksmų dvasių lygmenyje, realybės, gamtos valdyme, valdžios perėmimo reikaluose, o tai yra visų pirma VIDINIAI asmeninio jin/jan balanso atstatymo darbai su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis.

Kiekvienas žmogus, kuris siekia darnos su savimi ir pasauliu, turėtu stiprinti vidinės laisvės pozicijas kiekviename gyvenimo žingsnyje, taip pat ir asmeniniame gyvenime, mesdamas lauk iš galvos visuomeninius ar tradicinius stereotipus apie tai, kaip turime gyventi. Seni standartai nebegalioja. Žmonių nuomonės apie tave – taip pat. O naujų standartų nežinome, nes protu jų suvokti neįmanoma. Jie ateina per būsenas, vadinamas pakylėtomis meilės būsenomis, kai nematai jokių „barjerų“ tarp savęs ir išorės, tarp tavęs ir žmogaus, su kuriuo tu gyveni. Tai turi būti vieninga visuma, kaip ir suporintų fotonų „švari“, „distiliuota“ sistema. Naujas standartas – natūralumas be nutylėjimų, paslapčių bei pašalinių tikslų, kurie, esant ankstesnėje sąmonės būsenoje, budrumą praradus staiga išplaukia į dienos šviesą kaip pagrindiniai ir tampa neįveikiamais barjerais. Mes neturime numirti ta mirtimi, kurios nori užkariautojai. Privalome atsikovoti tas pozicijas, kurias mus dovanojo Dievas ir Gamta pirmiausia per darbą su savimi, suvokiant vidumi be mažiausios abejonės, kad MES čia karaliai, o ne kokie nors nariuotakojai pilkieji su savo marionečių-masonų kompanija.

Viename iš miestų, kuriame teko skaityti paskaitas apie „ateivius, kurie mus kolonizavo“ ir kaip tas kolonizavimas tebevyksta šiomis dienomis, vienas renginio dalyvis paklausė, o kodėl aš nekalbu apie vyro ir moters santykius? Išgirdęs tokį klausimą net nustėrau: „o kaip visa tai gali būti susiję su tuo, jog svetimos civilizacijos mus valdo“? Paskui nutariau pasikapstyti giliau ir atlikti nedidelį žurnalistinį tyrimą „santykių“ tema. Sutinku, tai tikrai ne vyriška tema. Santykiai yra prigimtinė moterų kompetencija. Jei pagal gamtą, tai vyrai apie tai neturėtų nieko žinoti. Jiems tai tabu, todėl purtosi panašios informacijos kaip velniai kryžių. Todėl jie nieko ir nežino, nes naiviai mano, kad gyvenime žaidžia pagal tas „sąžiningas taisykles“, kurias išpažįsta visa gentis, įskaitant jų gyvenimo palydoves – moteris. Ir todėl labai smarkiai apsigauna. O aš pasikapsčiau kodėl taip yra ir radau patį tikriausią sąmokslą.

Svetimos civilizacijos ir astraliniai parazitai. Kaip apsisaugoti

Paslaptys ir technikos, kaip atsikratyti energetinio nusiurbimo

Norint sėkmingai atsikratyti energetinių įnamių, reikalingi trys etapai:

1. Pirmiausia reikia nustatyti, ar tas energetinis nusiurbimas yra.
2. Po to būtina nustatyti, kas sukelia energetinį nusiurbimą, kas yra tas vampyras ?
3. Išsivalymas technikų pagalba bei sąmoningas darbas su savimi, t.y. požiūrio į situacijas keitimas

Ilgamečiai stebėjimai rodo, jog kiekvienas žmogus nugaros srityje turi energetinį maišą, kuriame kaupiasi negatyvios emocijos ir kurias sugeria ten esanti Lerva. Pati Lerva, kaip jau buvo rašyta ankstesnėse dalyse, tarnauja tarpininku tarp žmogaus ir svetimo proto, per kurią išpumpuojama energija toliau į kosmines lėkštes ir anapusinius pasaulius.

Žiūrėkite animacinį filmą „Monstrų biuras“, ten parodyta kaip vyksta šis procesas realybėje. Net stebima, kaip tiksliai Disney'aus anomatoriai pateikė nusiurbimų techniką. Visos demonų pasaulio „paslaptys“ šiame filme parodytos kaip ant delno.

Nusiurbimo požymiai gali būti tokie:

Nusivylimas, beprasmiškumo pojūtis, savęs sumenkinimas.

Paslėpta ir nepaslėpta baimė.

Depresija, vidinė tuštuma, jautiesi lyg sudaužytas.

Nerimo pojūtis, per daug įsijauti į kažkokias detales ir dėl to kyla pergyvenimas: „o kaip čia bus“.

Pasitikėjimo savimi trūkumas, savęs neįvertinimas, nuvertinimas.

Pastovus nuovargis, diskomfortas, keisti sapnai, įkyrios būsenos, sunku rytais atsikelti.

Jauti, jog kažkas vyksta ne taip, dėl to kyla kaltės jausmas, sąžinės graužimas ties tais dalykais ar dėl poelgių, kurie anksčiau atrodė nereikšmingi, kyla klausimai ir pergyvenimai: „o kaip aš atrodau tarp kitų“.

Nenustojantis vidinis dialogas, bet kuriuo klausimu iki pat streso streso.

Dėl to kyla jautrumas, susierzinimas, nepasitenkinimas, priešų ir kaltininkų ieškojimas.

Atsiranda vidinis sąmyšis, prioritetų ir tikslų painiava, nežinai ko griebtis, nes viskas krinta iš rankų, viskas ne taip, kaip reikia.

Visas šias būsenas lydi fiziologiniai pojūčiai, tokie, kaip troškulys, alkis, noras rūkyti, išgerti alkoholio, medikamentų. Dėl to gali kilti skausmai pilvo srityje, saulės rezginyje, nugaroje, širdies plote. Vėliau gali išsivystyti migrena.

Ir daugelis kitų. Nusiurbimų simptomai gali reikštis tiek psichosomatiniame, tiek ir fiziologiniame lygmenyse, priklausomai nuo to, kokio pobūdžio parazitas, lerva ar apsėstas "artimas" žmogus prie tavęs yra prisisiurbęs.

Nusiurbimo ryšių atsikratymas

Tais atvejais, kai mūsų prisirišimas prie žmogaus ar materialaus daikto sukaustytas baime, mes pririšame jį prie savęs nematomais ryšiais, ir, neduok Dieve, tas daiktas ar žmogus prapuls ar pasikeis.

Susiformuoja griežti situacijų vertinimo algoritmai „iš patirties“, kaip viskas turi būti. Gera žinia, kad šias energetines jungtis galime nukirsti arba nupjauti chirurginiu būdu. Tiesiog mintimis. Žinoma tam reikia nedidelių treniruočių, bet geriausia iš jų – situacijų priėmimas per Meilę ir požiūrio į situacijas radikalus pakeitimas

Mediko patarimai kaip išmokti sąmoningai valdyti sveikatą

Dmitrijus Šamenkovas – jaunas medikas bei mokslininkas iš Maskvos, kuris užsiima organų regeneracijos klausimais. Paprasta buitine kalba jis dalinasi savo patirtimi apie sąmoningą sveikatos programavimą naudojant dėmesio valdymo metodus. Šio mokslininko darbo sritis – neurofarmacija. Jis daug metų kūrė preparatus, kurie veikia centrinę nervų sistemą. Vėliau susižavėjo organų regeneracijos klausimais, kodėl atsistato oda, suauga kaulai ir t.t. Jam svarbu buvo nustatyti mechanizmus, kurie dalyvauja šiuose procesuose ir atsakyti į dar vieną klausimą: ar gali taip elgtis visos organizmo ląstelės? Kodėl vienos kūno dalys pačios suauga, o kitos – ne?

D. Šamenkovo grupės tyrimai dar nesibaigė, tačiau išvadą jis daro jau dabar: mūsų organizmo ląstelės gali regeneruotis nesustodamos tiek kiek reikia. Tada kyla kitas klausimas: jeigu ląstelės gali gyventi ilgai, kiek nori, tai kodėl pats žmogus gyvena trumpiau už jas? Į mokslininkų grupę, kurioje dirbo šis medikas, kreipėsi bankininkai, oligarchai ir valdininkai, kurie norėjo už pinigus atjaunėti. Tačiau mokslininkas jiems sakydavo, jog per vieną minutę tokie dalykai nevyksta. Vėliau jo grupė sukūrė specialią programą, į kurią buvo apjungtos šiuolaikinio mokslo iš abiejų Atlanto pusių žinios bei senosios Tibeto ir Indijos praktikos.
D. Šamenkovo grupė pakankamai kruopščiai tyrinėjo įvairius jogos metodus ir išsiaiškino, kad jie universalūs. Mokslininkai išsiaiškino, kodėl vienos ar kitos asanos veikia ir kaip veikia. Kodėl rytietiškos jogos praktikos gali padėti įveikti pakankamai sunkius susirgimus, tokius, kaip cukrinis diebetas ir pan.

Sąmoninga sveikatos valdymo programa pagal D. Šamenkovą remiasi keliais fundamentiniais teiginiais.

Anot jo, mes tik galvojame, kad viską žinome apie kūną, bet iš tikrųjų mūsų žinios apie tai yra labai skurdžios. Tai sudėtingas ir daugiaplanis tobulai gamtos sukurtas mechanizmas, kurį mes išnaudojame ne visiškai pagal paskirtį. Jei nežinai tam tikrų dėsnių, suvaldyti, pavyzdžiui, kepenų ar širdies darbą minčių pagalba yra sudėtingiau negu vairuoti lėktuvą. Jeigu reikėtų vienu metu valdyti kelis organus, toks uždavinys būtų daugeliui žmonių per daug sudėtingas. Tačiau įmanomas.

Tam, kad galėtume gyventi savo fiziniuose kūnuose ir džiaugtis gyvenimu, gamta sukūrė unikalų mechanizmą. Juo naudojantis galima efektyviai valdyti savo kūno procesus, nesigilinant per daug, kaip viskas vyksta. Egzistuoja pagrindiniai sistemų kompleksai, kurie reguliuoja mūsų gyvenimą. Tai nervų sistema, imuninė sistema ir endokrininė sistema. Iki šiol buvo manoma, kad šios trys sistemos veikia atskirai ir savarankiškai. Paskutiniai tyrimai rodo, kad šios dalys sudaro vieningą visumą.

Ląstelės mąsto ir keičiasi informacija

Žymiausias XX a. viduryje biologinės teleportacijos tyrinėtojas buvo kinų tautybės inžinierius-biologas Dzian Kan Dženis. Jis pirmas buvo atradęs banginę genomo savybę ir šokiravo komunistinę Kinijos valdžią, todėl buvo ištremtas iš šalies. Unikalių gebėjimų bioinžinierius tuomet emigravo į buvusią Sovietų Sąjungą ir ten pratęsė savo tyrinėjimus. Bet tuometiniam SSRS mokslo elitui jo atradimai taip pat neįtiko. Todėl unikalių gabumų turėję kinas buvo įskųstas KGB ir numarintas psichiatrinėje ligoninėje.

Dzian Kan Dženis manė, kad genetinę informaciją trimatėje erdvėje perneša mikrobangų diapazono elektromagnetiniai virpesiai. Jis pats sukonstravo aparatą, kuris galėjo “nuskaityti” genų skleidžiamus signalus, kurie “perduodami” kito organizmo genomui nepriklausomai nuo erdvės ir atstumo. Šio legendinio kinų mokslininko sukonstruotas įrenginys galėdavo “sukurti” neregėto siaubo hibridus: triušius su ožio ragais, viščiukus su žmogaus plaukais. Oficialus genetikos mokslas Dzian Kan Dženio “aparato” daromų fenomenų paaiškinti negalėjo.
Apie tai šis nuostabus pažintinis filmas:

Savo įrenginio genijus iš Kinijos niekur nepatentavo ir paslaptis nusinešė į kapus. Išlikę įrašai ir dokumentai apie jo bandymus specialiųjų tarnybų buvo likviduoti. Rimtiems mokslininkams jo teorijos atrodė be galo naivios ir mistiškos. Esą tokių dalykų gamtoje būti negali. Tačiau buvo tūkstančiai liudytojų, kurie matė jo sukurtus monstrus ir netgi yra nufilmavę.
Piotras Gariajevas – ko gero žinomiausias šios mokslo šakos atstovas abiejose Atlanto pusėse. Jis paskaičiavo, kad DNR molėkulės, esančios chromosomų sudėtyje, gali būti apsuptos elektromagnetinės prigimties bangų.
DNR mokėkulės geba suprasti savo kilmę ir mąstyti. Tokiu atveju vadinamos solitoninės bangos, “bėgiodamos po DNR grandinę, gali surinkti pilną informaciją apie chromosomų sistemos būklę ir pernešti (teleportuoti) šią informaciją už ląstelės branduolių ribų.

Savo ruožtu panaši informacija gali būti “nuskaityta” kaip egzogeninė taip ir endogeninė biosistemos atžvilgiu ir/arba elekromagnetinių laukų įtakoje, o tai sudaro lauko struktūras, kurios lemia biosistemų savęs reguliavimą laike ir erdvėje.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija