Komentaras žurnaliui: Ar reikalinga valstybė?

Nesenai žurnalas "Prie kavos" paprašė manęs tokio komentaro: "Ar reikalinga valstybė"? Turiu šiuo klausimu savo specifinę nuomonę. Šiek tiek platesnį variantą, negu buvo žurnale, įdedu ir į "Kvantinę magija". Gyvename laisvoje visuomenėje, kurioje laisvai reikšti idėjas turėtų būti normalu.

Į šį klausimą negalėčiau atsakyti profesionaliai, nes tai teisės, ekonomikos ir politikos mokslų sritis. Tačiau galėčiau į tai pažvelgti iš ezoterinės pusės. Netgi iš šio kampo žvelgiant į valstybės svarbą šiuolaikinių bendruomenių gyvenime, daugeliui, turbūt, gims savaime suprantamas atsakymas, plaukiantis iš benderojo išsilavinimo: „be šito neįmanoma“.

Tačiau siūlau neskubėti su automatiniais "iš bendro išsilavinimo" atsakymais, kuriuos neva diktuoja sveikas protas, ir šiek tiek padžiazuoti šia tema. Atskaitos tašku paimkime ezorerinę prizmę. Ir iš šio pakankamai plataus požiūrio lauko išskirkime žmogaus sielos ir kūno poreikius.

Tai a-priori jie skirtingi ir gal būt eretiškai iš mano lūpų skambėtų teiginys, jog sielos poreikiams valstybė nereikalinga. Ji yra kliuvinys, nes siela nori laisvės, o valstybė siejama su visa eile apribojimų, kurie anaip tol netarnauja žmogaus dvasiniam tobulėjimui. Tuo tarpu fizikiniams kūno poreikiams patenkinti, valstybė reikalinga, nes kūnas tam tikra prasme yra gyvulys ir jam būtinas saugumo jausmas, kuris be bendruomeninės vertikalios hierarchijos, gal būt neįmanomas. Mes esame sielos kūniškame skafandre. Ir, priklausomai nuo to, kokie mūsų poreikiai, mes renkamės ir hierarchinių ryšių formas. Alpinka susiformuoja priklausomai nuo mūsų vidaus. Jei mūsų poreikiai dvasiniai, mus labiau reikės horizontalių ryšių (bendruomeniškumo, savitarpuio pagalbos bei supratimo), jei mes kūniški – jausime poreikį valdžios vertikalėms, t.y. kietai rankai, kuri mus prižiūri, nes nes jaučiamės bejėgiai, silpni prie įvairaus pobūdžio stichijas. Kūniškas žmogus gyvena baimėmis, keistis nenori ir jam reikia samdomos auklės. Iš tikrųjų Tiesa kažkur per vidurį?

Pamąstymai, ar valstybė reikalinga, pasaulio istorijoje nėra naujas reiškinys, atėjęs iki mūsų laikų iš antikos su pačios valstybės samprata. Tačiau visos teorijos apie valstybės nereikalingumą buvo ir tebėra demoralizuojamos ir išjuokiamos. Sąjūdžiai, siekiantys eliminuoti valstybės reikšmę vadinami anarchizmu ir asociatyviai susiejami su betvarke, chaosu. Bet tai klaidingos vėliavos.

Valstybininkai anarchiją piešia kaip blogį su kuriuo reikia kovoti. Yra žmonių, kuriems žodis anarchija sukelia natūralią alergiją. Tuo tarpu problemą anarchistai mato ne pačioje valstybėje. Jie nekelia klausimo, ar valstybė reikalinga, ar ne. Jie tiesiog bando atsieti vertikalią hierarchiją nuo valstybės sampratos, nes per daug šimtų metų šios savokos buvo per daug tampriai sulipdytos ir šių dienų politikos mokslas nebegali tų sąvokų atskirti. O jau ką kalbėti apie eilinius žmones, kuriems valstybė asocijuojasi su kieta ranka, švara gatvėse ir ekonominių bei kariniu saugumu, geriausiu atveju su liberalia demokratija, kuri yra, anarchistų nuomone, ne kas kita, o labai rafinuotai užmaskuota vertikali hierarchija bei paslėpta vergovė.

Taigi, šiuolaikinėje valstybės sąrangoje mums užkliūva vertikali hierarchija, kaip klaidingas tvarkos ekvivalentas. Deja, vertikalę sieti su tvarka, o jos nebuvimą – su chaosu – tikrai negalima. Socialiniai mokslai tvirtina, jog hierarchija gamtoje yra natūralus dalykas, visi gyvūnai neva turi savo vertikalią hierarchiją. Vienur tai yra mitybos grandinė, kitur – socialiniai ryšiai. Kažkur turi būti galva, kažkur turi būti pavaldiniai. Taip esą ir su žmogumi, nes jis esąs gamtos dalis. Su tokiu teiginiu sunku ginčytis. Bet ar mes viską žinome apie pačią gamtą? Ten esti visokių hierarchijos formų: tiek horizontalių, tiek vertikalių. Pažvelkime į vilkų, banginių arba bičių bendruomenes. Tai skirtingi pasauliai. Kai kurios gyvūnų rūšys iš viso gyvena ne bendruomenėse, o individualiai, o jų savireguliavimo mechanizmai tiesiog užkoduoti genuose ir pasireiškia per kolektyvinės sąmonės programas. Jie žino, kada poruotis, kada medžioti, kada ilsėtis ir niekas iš viršaus to nenurodo.

Tai štai, mes susiduriame su dviejomis hierarchijų formomis: vertikaliomis ir horizontaliomis. Tiek Piotras Kropotkinas, tiek Wiliam Godwin, tiek ir kiti anarchizmo pionieriai kategoriškai neneigė, jog valdžios vertikalės valstybėse nereikalingos. Jie nekvestionavo ir pačios valstybės. Tiesiog jų idėjos buvo nesuprastos ir, gal būt, specialiai iškreiptos. Jie tiesiog valstybės valdymo sampratoje perdėliojo kirčius, sakydami, jog horizontali hierarchija yra pagrindas, - o vertikali – tik pagalbinis instrumentas. Kitaip tariant – bet kurios valstybės pagrindas yra laisvos ir ekonomiškai stiprios bendruomenės, kurios samdo vadybininkus - techninius specialistus tam tikroms funkcijoms bei poreikiams užtikrinti ar tenkinti. Patys vadybininkai turi būti stropiai prižiūrimi, kad neuzurpuotų. Istorikai teigia, kad būtent horizontalios hierarchijos principu vadovavosi Šiaurinės Eurazijos platumų tautos ir gentys daug metų prieš Kristų. Valstybių, kaip tokių nebuvo. Žmonės gyveno multikultūrinėse bendruomenėse, kurių vadovais buvo nebent dvasiniai lyderiai, kurie iš esmės ėjo ir tam tikrų funkcijų vadybininkų pareigas. Valdymas buvo pagrįstas išmintimi, praktika ir stebimais gamtos dėsniais. Vertikalinės hierarchijos atėjo iš Mesapotamijos, Egipto, Graikijos, Romos. Ten pirmiausiai susiformavo valstybės, kaip vertikalios stiprios hierarchijos tradicija. Krikščionybės atsiradimas tik sustiprino šią tradiciją, kuri šiaurinėje Eurazijoje buvo įskiepyta kardais ir kalavijais. Nors pats Kristus propagavo meilę, kuri yra kaip tik ne vertikalios, bet horizontalios hierarchijos pagrindas. Tiesiog Kristaus mokymas stapo įrankiu, žlugus Romos imperijai, plėstis Švento Sosto imperijai, kuri išliko iki šių dienų Europos Sąjungos pavadinimu. Kitaip tariant, tam tikri istorikai šiandien kelia pagrįstą klausimą, jog vertikali kietos valdžios (feodalinė) hierarchija mūsų platumų tautų atžvilgiu buvo invazinė. Kartu su vertikalia hierarchija paremta valstybės samprata atėjo ir tokie reiškiniai, kaip vergovė, baudžiava, korupcija, mokesčiai, socialinė nelygybė, skurdas. Ir dabar mes matome tų reiškinių, kurių niekas negali sustabdyti, tąsą. Netgi šių metų Davoso konferencijoje buvo pasakyta, jog vienas procentas gyventojų valdo tris ketvirtadalius planetos turtų.

Tai ar pasiteisina vertikali hierarchija? Gal būt jau pats metas pakeisti pačią valstybės sampratą, o politinei-ekonominei sistemai, kuri atvedė planetą iki visiškos katastrofos, duoti teisminį įvertinimą? Aš sąmoningai nevartoju žodžio demokratija. Nes sistemą, kurioje mes gyvename vadinti demokratija, taip, kaip ją suprato senovės graikai, man neapsiverčia liežuvis. Dar Lao Dzi yra pasakęs: „Menkas vagis pasodinamas į kalėjimą. Didelis plėšikas tampa tautos valdytoju“. Aš pats kažkada esu parašęs: „svarbiau yra žmogaus laisvė nei politinė nepriklausomybė“. Jei žmonės jaučiasi ne lasvi, tai kokia gali būti kalba apie nepriklausomybę?

Ir iš tikrųjų prie esamos politinės sistemos, kurią mes vadiname „vakarų demokratija“ mes negalime jaustis saugiai. Nė dienos. Argi ne taip? Mes negalime pasigirti, jog išsirinksime vadybininkus (parlamentarus), kurie tarnaus bendruomenių labui? Šiandien yra netgi priešingai. Mes, paprasti žmonės, politikams esame tik „žmogiškasis išteklius“, „elektoratas“, kurį reikia atitinkamai apdoroti per viešuosius ryšius ir išrinksime tuos, kuriuos reikia, kurie numatyti iš anksto, kaip ydingos sistemos puoselėtojai, kurie jau iš anksto save numatę postuose, bet vėliau nieko nesiruošia daryti.

Taigi, atsakant į klausimą, ar šiuolaikinėms bendruomenėms reikalinga valstybė, tai, mano nuomone, ji tikrai reikalinga. Nors sielos požiūriu nėra taip. Tik reiktų pertvarkyti demokratiją taip, kad vertikalūs hierarchiniai ryšiai joje sunyklų ir atsirastų horizontalūs. Mes pirmiausia turime duoti į teismą sistemą, kuri savęs nepateisino, o tik skatina įvairiausių pjūvių neligybę. Ir tai ne tik vakarų sistemos klausimas. Tai viso pasaulio klausimas. Mes turime galvoti apie tai, kaip galėtų pačios bendruoimenės valdyti valstybę visiškai kitais teisiniais-ekonominiais pagrindais negu iki šiol, kad vienas procentas negalėtų sukaupti ¾ turto, kad mokslas, švietimas, medicina, socialinės paslaugos būtų vienoidai prieinamomks visiems be išimties. Kalbant apie šio reikalo ezoterinę pusė, - vertikali valdymo sistema yra žmogaus atžvilgiu žalinga. Hierarchijos susidaro įvairiais pjūviais: jėgos, kompetencijos, žinių, įtakos, įgaliojimų ir t.t. Tas, kas hierarchiškai yra aukščiau manęs, tas mane valgo ir aš jo turiu bijoti. Lygiai taip pat turi jaustis hierarchiškai žemiau manęs esantis žmogus. Šis instrumentas į žmonijos kolektyvinę atmintį instaliuotas ne taip jau senai. Tai "archontizmas", , reptilinių būtybių genas. Bet mes juk ne reptilijos, o žmonės. Mūsų hierarchija yra horizontali!!!! Mes savo genuose turime taikius savireguliacijos bei darnos su aplinka mechanizmus. Tai pasitikėjimas, tolerancija, supratimas, atsakomybė. Kol mes to nesuprasime, tol kankinsimės, tol kankinsis mūsų vaikai. Tačiau tai ne vienos dienos, ne vienų metų, ne dešimtmečio, o gal būt šimtmečio iššūkis.

Kviečiu į gyvą susitikimą su Kvantinės magijos skaitytojais ir draugais.

Šį penktadienį, vasario 23 d. 18 val. kviečiu draugus ir svetainės skaitytojus į naują susitikimą Aukštaitijos sostinėje, Panevėžyje, Beržų g. 8, UAB "Prejolė" patalpose.

Atėjo metas pasidalinti naujausiomis dvasinėmis inovacijomis, padėsiančiomis išsivaduoti nuo interferencijų (prisisiurbinų, nusiurbimų). Naujausi metodai padeda panaikinti ir priežastis, ir pasekmes. Bodyaltaso ir veidrodinė diagnostika. Karminių sutarčių ir įsipareigojimų atsisakymas. Įsisavinsime Galaktikos centro meditaciją. Grįžimas į darnos ciklus.

O taip pat: egzo ir ezo pilitika, kriptovaliutos, slaptos kosminės programos, klonavimas požeminėse bazėse, iliuminatų eros krachas, Antraktidos paslaptys, požemio civilizacijos, Archontų invazija 1996 m. ir jų eros pabaiga, išsilaisvinimo judėjimo aktualijos, sausio 31-osios meditacijos reikšmė ir kt. temos. Kviečiu visus, kurie gali pasidalinti naujausia informacija šiomis ir kitomis panašiomis temomis.

Mes esame kartu su visa Dieviškojo kosmoso (Divine Cosmos) bendruomene pasaulyje.

Prieš ir po renginio asmeniniai priėmimai ir konsultacijos. Užsiregistruokite laiką iš anksto.

Energetiniai mainai - laisvanoriška finansinė parama "Kvantinei magijai". Galima pavedimu. Informacija - skyrelyje PARAMA. Arba pačiame renginyje.

Pagarbiai, GINTARAS

Pavogta šventė. Specialus numeris Vasario 16-osios proga

Atėjo kelios vizijos, kur kuriomis noriu pasidalinti valstybės šimtmečio proga. Iš karto noriu atsiriboti nuo strikinėjančios su balionais vaikų užnugaryje reklamai skirtame TV eteryje. Ji atstovauja tuos, kurie pavogė ir mūsų Lietuvą. Iš manęs ir iš tavęs. Ji man yra tiesiog sielos vagių ikona, jų visų archetipinis įvaizdis. Atstovauju kartai, kuri paaukojo gražiausius savo jaunystės metus šios valstybės atkūrimui. Tiesa, visada buvau ekstremistas, laisvės lyga, bet ne sąjūdis. Tai yra šiek tiek kitos požiūris.

Ir dabar, ilgai tylėjau, bet pasakysiu: mus apvogė. Pavogė tai, dėl ko mes ėjome į rizikingas kovas dėl laisvės. Rizikavome viskuo, o iš mūsų atėmė tai dėl ko rizikavome ir dabar tyčiojasi toliau. Man laisvė – nėra tik teritorijos tapimas tarptautinės teisės subjektu. Laisvė nėra tai! Man laisvė - tai laisvė laisvai galvoti, kurti, daryti verslą ir svarbiausia – negalvoti apie išlikimą, nebestresuoti dėl to, kad tavo idėjos gali pasirodyti kažkam pavojingos, nes dėl to gali sulaukti visuotinio pasmerkimo ar organizuoto ignoravimo. Daugiausiai laisvės, pagal tą laisvės supratimą, kurį nešioju savo galvoje, turėjome 1990-2004 metais. Iš tikrųjų 9 dešimtmetis buvo laisvės triumfo dešimtmetis. Paskui mes tik ritomės žemyn ir tebesiritame.

Ilgai galvojau, ar apskritai tą dieną ir tą jubilietų švest, nes pavogė iš mūsų ir šventę. Bent jau nėra ką žiūrėti per TV. Gyvenant rajone – nėra kur pasibūti, nes vietos valdininkams – tai eilinis formalus pasipiarinimas prie trispalvės. Dūšios jie į tai tikrai neįdeda. Tai matosi iš jų kūno kalbos: „atbūkim kaip nors ir kuo pigiau“. "Pigiau"!!!! Nusamdys gerą fotografą, pridės daug nuotraukų į feisbūką: trys katės, du balandžiai, 6 mokiniai, kurie nespėjo laiku nusimuilinti, 8 savanoriai pensininkai, kuriems tai vienintelė pramoga per ketvirtį, keli pažįstami-artimieji, gelčiausiai ketinantys balotiruotis. Nemokamai pagros vietiniai ugniagesiai, kuntūros centro kolektyvas sutrauks "Lietuvą brangią". Taip pat nemokamai. "Uff, padarėm, atstovėjo, sušalom, ramu". "A, tiesa, pamiršau, dar bažnyčioj mišias užsakė. Ne jie, o patys vienuoliai, krikščioniškai kantriai, nes nusibodo žiūrėti į tuos pačius valdininkų ritualus, kurie nesikeičia prie jokių viešų progų. Ar jubiliejus, ar eilinė proga pasisėdėti prie brendžiuko su šakočiais - jiems tas pat. Svarbu - Pigiau!!! Ir kuo greičiau namo ...

O kas toliau? Bet kažkada šventėme, labai įdomiai, tada, kai buvo negalima. Kai švęsti tapo privaloma pagal atbulomis rankomis surežisuotą protokolą, jokio noro tai daryti neliko. Kažin kodėl?


Nekyla noras todėl, kad per viešąją erdvę kasdien matai veidmainystę, kurią jie transliuoja nė kiek nesigėdindami. Tai daro tie patys, kurie prieš tris dešimtmečius smerkė už tai, kad atsisakiau okupacinės kariuomenės karinio bilieto. Tą išdavystę ir veidmainystę galima nesunkiai perskaityti iš laidų dalyvių akių, padrikai, „dėl paukščiuko“ paruoštų sakinių bei jų pačių įsitikinimams prieštaraujančios kūno kalbos. Jiems ta šventė kaip figos lapas, nes nieko daugiau negali duoti ir niekuo daugiau negali prisidengti savo purvino nuogumo bei absoliučios nekompetencijos visais įmanomais klausimais. O šita strakaliojanti su balionais yra visų dūšios vagių ikona. Štai taip atrodo silpniausia ir pažeidžiamiausia valstybės grandis – visiška nekompetencija ir absoliutus nepataikymas į dvasinį situacijos kontekstą. Nei pinigai nei galios įrankiai negali pridengti viso to šlamšto, kurį per visą jubiliejinį mėnesį priverstos stebėti mano akys.

Pavogė šventę pirmiausia tie, kurie kadaise 8-to dešimtmečio pradžioje mums 15-likmečiams stebint, tampė už plaukų bendraamžes, kurios atlaidų kaimo bažnytėlėje metu, dėliojo žolynėlius po procesijos dalyvių kojomis, kurie su blonknotais ir fotoaparatais fiksavo visus tuos, kurie rinkdavosi šventoriuose ir butuose švesti Vasario 16-tą. Vagys yra visi tie, kurie svartė mūsų elgesį partiniuose ir saugumo organuose, kurie dar tik prieš trisdešimtkelis metus gėdino ir juokėsi iš tų kurie viešai pasvajodavo apie laisvę: „nesvaikit, atsisėsit ilgam į psichuškę“. Kai kam jie dar spėjo patiesti raudonus kilimus į psichuškes. Laimei, ne visiems.

Aštuonesdešimtųjų pradžioje, kiekvienų metų vasario 16-ąją susirinkdavome keli geltonsnapiai bachūrai prie „Putnos“ garstranomo stotelės Vilniuje ir eidavome į Šeškinės Ozą, ten, kur šiandien stovi gelžbetoninis „Ozas“, o šalia - naujasis pavogto „valstybingumo“ simbolis „Akropolis“. Senasis – Gedimino pilis baigia griūti. O naujasis - klesti, kaip klesti ir ta, kuri šokinėja su balionais. Pastatai ir simboliai gana taikliai atspindi šios valstybės ligos istoriją. Simboliai irgi tarp savęs konkuruoja ir laimi jaunystė. Susėsdamome prie laužo ir dainuodavome dainas. Be jokio alkoholio. Išgerti bent gramą tokią dieną būdavo be galo gėda ir nepadoru. Kai kas skundė ir tai ant jų sąžinės kaba iki šiol. Aš jiems, deja, krikščioniškai neatleidau iki šios dienos, nes neišgirdau jokio atsiprašymo. Kodėl jie taip darė? Dėl geresnių charakteristikų, dėl geresnių pažymių, dėl statuso, dėl valdžios, dėl durnumo. Viename KGB raporte buvo parašyta, kad jie (tai yra mes) sudegino raudonos spalvos audeklo gabalą, kuris primena vėliavą (įrodymų niekas neturėjo), o kitame, kad nepadoriai apšlapino. Tampė, žinoma, tėvus, o ne mus. Ketvirtines premijas nuimdavo tėvams, o ne mums. Mes juk baimės neturėjome jokios. O kai laikai pasikeitė, mes juk nepasikeitėme. Likome tokie patys, iškitimi toms pačioms idėjoms. O jie tai pasikeitė. Jie iš esmės pasikeitė. Koks turėjo būti didelis vidinis darbas? Koks iššūkis sau? Aš taip nesugebėčiau. Aš iki šiol nesuprantu tokių vidinių sielos lygmens metamarfozių. Kaip tai įmanoma apskritai padaryti? Pabandau įlįsti j jų kailį. Siaubas. Man tai būtų sunkiai įgyvendinamas iššūkis. Vadinasi tokie žmonės nieko viduje savo neturi, išskyrus begalinį norą saugiai kur nors padėti subinę? Bet tai būtų pernelyg lengvas įvertinimas.

Arba jie labai stiprūs, kaip tas Judas Iskariotas, kurio misija buvo išduoti Jėzų, kad anas atliktų savąją misiją (žr. apokrifą „Judo evangelija“). Gal stiprybė yra ne kur kitur, o nuosavoje kišenėje? Juos motyvuoja baimė ir gobšumas. Tokių visada buvo yra ir bus. Ir jie kažkaip yra mūsų nedidelės šeimos nariai, tik be galo nelaimingi. Bet stipresni. Jie daug stipresni už mus. Gal juos reikia padrąsinti atsiskleisti, parašyti savo istorijas, ką jie jautė tuo metu kai vertė skūras? Gal reikėtų mokslininkų, kurie atlyktų tyrimą?

Aš manau, kad baimė yra galingesnė jėga už meilę. Baimė mirti taip pat gali atvesti sielą iki patriotizmo. Bet tada variklis yra baimė, o ne idėja. Tai yra du skirtingi dalykai, kurie atveda prie skirtingų pasekmių. Jiems santvarkos pasikeitimas prilygo mirties baimei. Ir jie darė viską, kad išgyventų. O mes – ir taip neblogai gyvenome, nes turėjome didelį turtą - idėją, kurią tikėjome. O jie – nieko, tik baimę.

Todėl sėdėti prie vieno šventinio stalo su tokiais ir apsimesti, jog nieko neįvyko, man asmeniškai visada buvo labai sunku. Tokių pasisėdėjimų su tokiais buvo daug ir kiekvienąkart jauti, kaip jie medžioja kiekvieną tavo išjaustą ir išverktą žodį, o paskui belekur naudoja kaip savo, mechaniškai, lyg koks mokinys dvejetukininkas išzubrinęs ir padeklamavęs eilėraštį kosuliais-skiemenimis tik tam, kad kaip nors mokytojas perkeltų jį į kitą klasę. Paklausus, apie ką tas eilėraštis, jis nežino, arba po dienos nieko neprisimena. Bet jis jau kitoje klasėje, tarp pirmūnų ir vėl skinasi kelią į pirmus suolus. O mokslo metų pabaigoje - vėl ta pati istorija.

Ilšikimo baimė juos varo skubiai persidažyti priklausomai nuo to, kokie pokyčiai vyksta. Jei žmogų varo į priekį išgyvenimo, statuso netekties baimė, jis padarys viską, kad kad tas statusas sugrįžtų, nes jo praradimas prilygsta mirčiai. Gal būt tai juos labai stipriai motyvuoja? Gal būt jie taip atidirbinėja karmą, bet iš tikrųjų kaupia karmą? Mylintiems žmonėms į tuos karjerinius dalykus nusispjaut. Jie tenkinasi tuo ką turi, nes visko ir taip užtenka. Lyginti juos su muitininkais, kuriuos Kristus paėmė į savo komandą, ar su šv. Petru, kuris 3 kartus išsigynė, o paskui tapo bažnyčios uola, man nekyla jokio noro. Atsiprašau, bet deja.

Dabar jie visi vėl postuose. Kaip tada, taip ir dabar.

Jie dabar labai auštose pozicijose, kaip ir sovietiniais laikais. Ar pastebėjote keistą dalyką. Aš jį pastebėjau senai. Į vadinamą „viešąjį sektorių“ ateina dirbti buvusių „nomenklatūrininkų“ anūkai ir proanūkiai. Dinastijoms nesvarbūs ideologiniai barjerai. Tai, matyt, specifinė sąmonės būsena: būti sraigteliu mašinoje, o kokioje – neturi reikšmės. Jie iš kartos į kartą turi būti kur nors įtakinguose kabinetuose su plačiai atvertais stalčiais-kišenėmis bei smaugte užsmaugtais tos pačios spalvos kaklaraiščiais, kad jokia blusa nepralįs. Arba atvirkščios pentagramos iškirptės ties širdies čakrą rodo kurlink juda gyvybinė energija ir iš kur gaunama galia paniekinamai valdyti mus, mirtinguosius idealistus.

Pasikeičia valdžios, okupacijos, santvarkos, o jie ten būna. Tie patys, tos pačios pavardės, netgi veidai tie patys. Netgi neįsileidžia nieko naujo iš „lauko“. nebent vieną-kitą dėl kvapo. Aš nesakau, jog tai masinė tendencija, bet žinau daug pavardžių (gal tai tiesiog sutapimas), kurios nesikeičia, nors amžius, santvarka, okupacija kita. Kaip paaiškinti šitą fenomeną? Ir aš jau pradėjau matyti štai ką. Valstybės prasme tai didelis pavojus. Nes tokios „karminės biurakratų kastos“ yra laisvai perkamos. Juos galima lengvai paspausti ir jie pritries kelnes. Juos nesunku nupirkti tiems, kurie mūsų, kaip tautos nemėgsta Maskvoje, Vašingtone ar Briuselyje. Gal būt jau taip yra įvykę? Ir tos energijos nesunkiai matosi. Vadinasi mes esame rimtame pavojuje. Labai rimtame pavojuje!!! Nes dauguma įtakingų postų priklauso toms dinastijoms, kurios mus persekiojo dar anais laikais, kurios parsivežė Stalino saulę ir Briuselio kandalus.

Be to jie sugebėjo užauginti labai panašią į save kartą su savitais ypatumais. Nuo to dabartinė naujoji nomenklatūra pasidarė dar labiau agresyvesnė bet kokių permainų atžvilgiu ir dar labiau paperkamesnė užsienio vasalams. Kaip ir tada, taip ir dabar jie kažkam tarnauja, nes savarankiškai, sau, kaip Lietuvai dirbti nemoka. Jų galvose ir širdyse visiškai kiti orientyrai. Jei būtų kitaip, jei jie dirbtų tikrai vedini laisvės idėjos, o šiandien mes visai kitaip švęstume jubiliejų. Dabar mes matome tik atžagarias rankas, nepataikymą į kontekstą ir švokšimą tarp dantų blogai išmoktus eilėraščius.

Jei rimtai, tai šis valstybingumo jubiliejaus šventimas yra ne kas kita, o išsityčiojimas iš idėjos, išjausto ir išverkto valstybingumo. Jei vienos dinastijos kelių kartų atstovų smegeninėse lengvai pasikeičia religijos, santvarkos ideologijos, priklausomai nuo pinigų vėjo krypties, tai kur garantija, kad jie neatsispirs dar didesniems pinigams, kurie investuojami tam, kad sunaikinti pačią tautą? Ir jie tuos pinigus įsisavina, jie tai daro. Vieni – iš durnumo, kiti iš gobšumo.

Ta, kuri strikinėja su balionais yra visų tokių dūšios vagių ikona. Universalus simbolis. Tai ikona visų tų, kurie skundė, o paskui išvertė skūras ir vėl tapo mūsų likimų specialistais. Ji yra ikona visų tų skundikų, kurie prie bažnyčių tampė merginom plaukus, o pasikeitus santvarkai tapo religijos mokytojais, o dabar aukoja Lietuvą šv. Mergelei Marijai.

Kiekvienoje tautoje turbūt yra kategorija parazitų, kurie per gyvenimą sugeba pakeisti visus įmanomus įsitikinimus vien tam, kad išlaikyti įtaką, pinigus, karjerą. Bet tai būtų labai maža problema, lyginant su tuo ką dabar pasakysiu. Bet jūs ir taip viską žinote. Mes, kaip tauta naikinami. Pradėkime nuo to, kad Lietuva yra psiskirta Rodshildų klanui. Aš žinau visus, net pavardėmis, kurie atstovauja įtakingus satanistinius ordinus bei dirba „juodųjų skrybėlių“ interesams čia Lietuvoje. Jie net nėra šiandien viešuose postuose. Ateis laikas aš apie juos parašysiu. Kai surinksiu tiesioginius įrodymus. Dabar dar nesaugu. Galiu atsidurti kalėjime. Žemės "monarchams" globoti šiais laikais perleidžiamos kaip viduramžiais su visais baudžiauninkais ir vergais.

Pasaulyje mūsų, kaip tautos įvaizdis piešiamas žiauriai, nes tikslas yra – sunaikinti. Esame baisiausi vaikų žudikai, moterų tvirkintojai, neturintys kultūros, nes kultūros žmonės – pasileidėliai, depresuoti, savižudžiai, o visi kiti - jokios pridėtinės vertės negebantys kurti antrarūšiai darbininkai, nebent tinkantys „24val“ ir „Farų“ herojų vaidenims atlikti. Tokios etiketės jau eilę metų kabinamos mūsų tautai. Ir apskritai, ar pastebėjote, kad kultūros žmonių naikinimas vyksta visame pasaulyje. Ir tai gali reikšti tik vieną dalyką – artėjame prie siaubingų globalių įvykių, kad tie, kurie turi akį ir gali pastebėti provokacijas, kurie žino kaip paskleisti žinutes per kultūrą tiesiai į kolektyvinę tautos pasąmonę, būtų visiems laikams užtildyti. Jeigu pjauna menininkus - lauk karo. Bet tai – kita didelė tema.

Lietuvos atveju toks piaras yra organizuojamas kasdien už didelius pinigus. Tai vyksta labai sistemingai ir, kol kas, deja, labai sėkmingai. Kliūtis nebent ta, jog „ne tie“ atėjo į valdžią ir atskiros juodojo plano dalys dabar stringa. Beveik viskas, kas per praėjusius ir šiuos metu įvykio lietuvoškoje viešojoje erdvėje (tų skaldalų ir provokacijų nedetalizuosiu, visi viską žino), yra ne kas kita, o klasikinės žvalgybinės, smegenų plovimo bei „netikrų vėliavų“ operacijos. Viskas kaip iš vadovėlių, nieko naujo. Lietuviški piarščikai išradingumu neblizga. Šiandie jokios viešos informacijos priimti už gryną pinigą nebegalima. JOKIOS!! Kategoriškai. Nes tai be galo pavojinga. Žiniasklaida tapo ne informavimo, o propagavimo bei smegenų plovimo įrankiais. Kas to nemato, galit į mane mesti akmenį.

Eame paveldėję labai gražią gamtą, švarų orą. Ir visai greitai tai iš mūsų bandys dar kartą atimti. Jau paskelbta Goga ir Magoga karo pradžios apytikslė data. Maždaug po 4-6 metų. Tada į kariuomenę pašauks visus ir vyrus, ir moteris, kaktomuša supjūdys mus su seserimis ir broliais Rytuose. Mes vieni kitus išpjausime, o teritorijos liks laisvos. Tada čia atsikraustys naujieji vasalai su krokodilų galvomis ir mendolinėmis akimis bei armija klonuotų darbininkų iš Artimųjų Rytų ir Šiaurinės Afrikos.

Bet jeigu išsilaikysime, mūsų kraštas taps išsilaisvinimo lopšiu visam pasauliui. Nuo čia prasidės dvasinė revoliucija. Ir Oskaras Milašius buvo visiškai teisus. Ne iš Rusijos, ne iš Baltarusijos, ne iš Briuselio, o iš Lietuvos į pasaulį ateis dvasinis atgimimas. Aš tai rašiau ne vienoje prognozėje. Tačiau tam, kat tai įvyktų, turime labai daug padaryti. Pirmiausia turime bent jau išmokti matyti ir išmokti skaityti tas energijas, kurios skirtos mūsų naikinimui bei pasiruošti rimtiems darbams.

Pacituosiu vienos skatytojos laišką

Išsilaisvinimo frontas. II dalis. Į Galaktikos centrą ...

Na štai, atėjo laikas dar vienam straipsiui. Stebuklas. Radau laiko. Kviečiu į labai įdomią ekskursiją. Manau bus naudinga ir įdomu.

Taigi, dabar pasidėliokime planelį, kas mūsų laukia antrojoje naujo ciklo dalyje. Iš pradžių, kad būtų daugiau aiškumo, prisiminsime paskutinės paskaitos Kaune, kuri įvyko praėjusių metų lapkričio 28 d., esminę idėją. Paskui pasiūlysiu meditaciją, kuri man į galvą atėjo visiškai netikėtai. Ji yra stipriai valanti. Netgi per daug stipriai. Aš ją patentuoju. Apie tai vėliau. Bet iš pradžių ....

Recepto beieškant

2017 m. lapkričio pabaigoje, susitikime su „Kvantinės magijos“ skaitytojais Kaune kalbėjau, kad ieškau universalaus recepto, kaip, nenaudojant regresinių metodų (hipnozės, meditacijos ir t.t.) pašalinti visas įmanomas interferencijas tiek šiame gyvenime, tiek praėjusiuose, tiek ir paralelinių gyvenymų patirtyse. Tiklsas – kad žmonės pajaustų galimybę išeiti į laisvę.

Žinoma, kalbu apie tuos, kurie nori išeiti į laisvę. Tie, kurie nenori – ir toliau gali mėgautis sielų kalėjimo bei karminių ratų svaiginančiais privalumais. Tada turėkite prie savęs maišelius, nes vieną gražią dieną žiauriai supykins. Kaltinkit tik save, nes esate nuoga patrankų mėsa kruopščiai reptiloidų ir hibridinių „valdovų“ klanų puoselėjamoje fermoje be langų ir be durų.

Taigi, prisiminkime, apie ką buvo kalbėta Kaune?
1.

2.

3.

4.

Taip, nepasigirdo .... ir paraleliniuose gyvenimuose.

Tokie yra. Mes esame vagiami, kad gyventume dar ir kitus gyvenimus tuo pat metu, pavyzdžiui, tarnaujant slaptose kosminėse programose vergais.

Aš noriu išprovokuoti, kad žmonės pradėtų prisiminti. Juk daugelis mūsų tokių patirčių turi. Tik bijo apie tai kalbėti. Nereikia nieko bijoti. Reikalas tas, jog pavogti žmogų, tai nereiškia, kad vogti fiziškai. Tu gali gyventi normalų gyvenimą, bet tam tikromis aplinkybėmis ima plaukti prisiminimai, kurie susidėlioja į logiškus (praeities ar ateities, neaišku, įvykius). Ne, tai nėra dejavu. Tai kitokios kilmės reiškinys. Technologiškai (naudojant slaptų kosminių programų technologijas) įmanoma jus paversti „devyngalviais“ zombiais. Kiekvienoje galvoje gyvens kita subasmenybė skirtingose dimensijose. Arba net toje pačioje. Būna visaip. Ir jūs kaip kūno „šeimininkas“ be jokių juridinių teisiųį jį, nežinosite ką daro viena subasmenybė, ką daro trečia ar ketvirta. Tai sudėtinga paaiškinti, bet situacija į kurią papuolėme yra žiauri. Ylos lenda iš maišo, kaip Antarktidos piramidės. Žmonės pradeda prisiminti.

Išsilaisvinimo frontas. I dalis. Kosminis dievų miškas

Gyvybė amžina, Visatoje mirties nėra. Yra tik formų pasikeitimas, etapų įveikimas, lipant asmeninės dvasinės evoliucijos labirintais. Perkeitimas vyksta logiškai, bet ne nuosekliai, t.y. ne įprasta mums linijine laiko seka. Tai atsitinka šuoliais, porcijomis, etapais.

Štai gyveni, gyveni, stengiesi išeiti į laisvę, visomis įmanomomis prasmėmis. Nors gyveni laisvėje. Netgi neatsižvelgiant į pagrįstus priekaištus dėl atsakomynės ar sąžinės stokos. Bet ar tu tai žinai? Ar tau kas nors tai pasakė? Tai tik vienas tavo AŠ aspektas įkluvęs, tas, kuris gyvena matricinės materijos programoje, kurią Rytų tradicija vadina Maja.

Kaip ten bebūtų – laisvė visuose savo AŠ aspektuose - tai tavo nepalaužiamas ketinimas bei gyvenimo kryptis. Taip gyvendamas sukaupi „bagažą“. Jis nei teigiamas, nei neigiamas. Jis tiesiog toks. Ir ateina diena, kuri, kaip sakydavo Ilja Prigožinas, tampa bifurkacijos tašku. O kaip rašė visų laikų bolševikų vadas Vladimitas Iljičius Leninas, apačios nebegali gyventi po senovei, o viršūnės prarado dantis tavo paties atžvilgiu. Atsiranda stabdymas bei vedimas į priekį. Kažkur stabdo, o kažkur vis dar leki, nes veda ketinimas.

Konfucijus žodžiais, kiekviena kliūtis tai priežastis judėti į priekį. Mes tų kliūčių turime per akis. Tik keliems procentams žmonių kliūtys yra vedimas į priekį. Ženkliai daliai – tai depresijos, nevilties ir mirties nuosprendis. Jie yra praradę orientyrus į amžinąjį savęs ir aplink visko supratimą, nes susikoncentravę į laikinus dalykus. Tai matricinė-genetinė programa, kurią iš savęs kažkaip reikia rauti su visomis šalnimis.

Tada kyla kitas klausimas, o kas yra laikina? Laikina - yra viskas kas turi formas, pradedant nuo minčių formų, baigiant medžiaginėmis formomis. Tai šio pasaulio blizgučiai, kurių paskirtis – atitraukti tavo dėmesį nuo esmės, kad tu bent sekundei prarastum orientyrus ir tikslus, kurie maitina sielą. Nes mintys yra ta pati materija. Sąmonė kuria materiją. Jei mintys (sąmonęs produktas), kaip ir materija - laikini dalykai, tai jų kūrėjas yra amžinas. Tas kūrėjas – viskuo užpildyta nebyli tuštuma. Ji neturi vardo, Ji nėra asmuo. Ji turi ir gali viską. Bet kuri forma atsiranda stebėtojo kūrybiniame polėkyje. Bet kuri forma atsiranda ir išnyksta kaip antrinis produktas.

Ko tikrai realiai nėra ir būti negali – tai nuo stebėtojo valios nepriklausomų, savaime egzistuojančių formų. Kitaip tariant, niekas savaime objektyviai neegzistuoja. Mes neigiame galimybę objektyviai ir atsietai nuo stebėtojo valios pažinti pasaulį. Jei mes jaučiamės užpildyta tuštuma, tai tokios išvados plaukia savaime, o jomis pradedi vadovautis ir realiame gyvenime.

Tai ne tik ezoterinis, bet ir laboratorijose pagrįstas faktas. Viską ką matome, girdime, užuodžiame, ką ragaujame ar liečiame – mūsų asmeninės kūrybos rezultatas, nes kai tik pasijaučiame tuštuma, tampame kvantiniais kūrėjais. Kad tai pajausti kartais reikia prarasti viską. Viską, ką mes įpratę vadinti žemiškomis gėrybėmis. Nes mes ir esame tas kūrėjas, tas užpildytas viskuo vakuumas, o ne forma, kaip mums kartais klaidingai atrodo. Žmogus yra kūrėjas, žmogus yra ir formų žudikas. Žmogus (didžiąją raide) ir yra ta užpildyta tuštuma. Jei, žinoma, žmogus nori ir geba bent sekundei pasijausti Žmogumi.

Bet dvikojis padaras su galva, rankomis ir kojomis yra laisvas kūrėjas? Ar jis yra laisvas žudikas? Ir kuo Žmogus (didžiąja raide) skiriasi nuo žmogaus (mažąja raide)? Jei Kristus save laikė „Žmogaus sūnumi, kuris neturi kur galvos priglausti“ (manau kad toks Žmogus tikrai kažkada vaikščiojo po kalėjimą-žemę). Archontai juk buvo apakinti ir nematė, kaip Kristus atėjo į Žemę (Egiptiečių evangelija). Tuo tarpu lapės, triušiai turi olas. Tai kas tada žmogus (mažąja raide)? Gal tas, kuris, Žmogaus Sūnaus žodžiais, lavonas, nes potencialiam mokiniui, kuris norėjo palaukti ir palaidoti tėvą, drėbtelėjo iš peties: „tegul mirę laidoja mirusius“.

Kas yra Žmogus ir kas yra žmogus - tai klausimas, į kurį neradus tinkamo atsakymo, negalima šiaip sau atsistoti ir kur nors eiti, lyg niekur nieko. Žmogus (didžiąja raide) yra ir fizinis kūnas ir užpildytas vakuumas, nes yra amžinas (siela), o žmogus, kuris dedasi tik fiziniu kūnu – laikina forma, vadinasi lavonas. Mes patys save sukuriame, kaip fizinius kūnus bei laidžiamės suvedžiojami. Kodėl taip yra – tai irgi didelė paslaptis.

Kūrinijoje ne viskas idealu ir ne viskas rožėmis klota. Egzistuoja jėga, kuri prievartiniu būdu sunaikina formas, kurios užsistovi ir nejuda. Mes sukuriame save kaip fizinius kūnus ir užsiliūliuojame archontų bei demonų vylionėse. Jų toks darbas – padėti mums, kaip tuštumai atrasti formas. Tačiau suteikę mums tokią dovaną, jie nė neketina nuo mūsų trauktis ir reikalauja kosminių palūkanų. Jų dėka dalimi savo AŠ mes sustojame. O jie to tik ir laukia. Juk stovinčiame valdenyje vyksta degradacijos procesai. Kūrinijoje veisiasi ir degraduojančias formas ėdantys padarai – tai įvairūs žemų dažinių demonai bei negatyvūs ateiviai. Tai mes įpratę vadinti blogiu. Jis atsiranda tada, kai kas nors mumyse užsistovi ir laiku nenumiršta, laiku nepasikeičia, neatranda naujų formų, kurios pasiekiamos kūrybos keliu griaunant archontų dėka atsiradusias ir užsistovėjusias laiko ir erdvės sienas. Pakui, kai pradedame judėti, mus stabdo ir reikalauja palūkanų. Tai mes irgi vadiname blogiu. „Blogis“ – čia nėra tinkamas žodis, be vadinkim tai „ezoteriniu blogiu“.

Taigi, blogis minta tuo, kas stovi ir degraduoja, arba tai, kas juda uždarais ciklais, kartodami tas pačias klaidas ir tuos pačius karminius ciklus. Tas pat blogis, prieš tai, mums, kaip sieloms suteikia formas, kurios mus sustabdo natūraliai. Bet koks formų atsiradimas iš vienos pusės veda į priekį, o iš kitos pusės stabdo. Todėl aš formas vadinu „ezoterinių blogiu“, o jų pratekamumą ir nuolatinę kaitą – „ezoteriniu gėriu“.

Iš pradžių tai buvo natūtralus procesas, bet visai nesenai jis tapo įrankiu energijai gauti ir parazituoti. Demonas-demiurgas nukopijavo Kūrėjo pasaulį, apvertė jį aukštyn kojomis, apgavo čia patekusias sielas, jog būtina evoliucija per blogį (aktyviai dalyvauti formose). Sielos patikėjo ir įkliuvo čia ilgam. Ir tamsa pradėjo dominuoti. Bet tai tik mega mastelių ciklo dalis, kuri buvo palanki ezoteriniam blogiui. Laikai keičiasi ir situacija taip pat keisis labai greitai. Tai maždaug tokia išvada peršasi po dvylikos „Žemė kaip sielų gaudyklė“ dalių.

Tryliktą dalį pradėjau rašyti senai, bet tai ką transliuoju ir noriu dar ištransliuoti į eterį, prasilenkia su įvykių srautu, kurį kažkas neabejotinai koordinuoja (kol mes materijoje), bet „dangaus sargybiniai“ niekada nelaimi jokio žvalgybinio karo, nežiūrint į tai, jog jie mus vertina kaip nuogą patrankų mėsą.

Mano taktika ir strategija taip pat keičiasi ir 13 dalies iš tiktųjų nebus. Aš paspaudžiau „delete“. Nes tai naujas ciklas ir nauja sekančio ciklo dalis: „Išsilaisvinimo frontas“. Metas išsitraukti sunkiąją artileriją. Tiek laikas, tiek vieta, siekiant įvertinti ezoterinę aplinką, kurioje gyvename, buvo labai riboti. Mes negalime užsidėdėti vien tik ties negatyvu ir aimanuoti: kaip blogai, jog gyvename sielų gaudyklėje, kalėjime. Atėjo metas kruvinam partizaniniam susirėminui. Juk tik taip galime įprasminti savo gyvenimą. Gali būti taip, jog maištas zonoje gali mus atvesti į krematoriumo pečiu. Bet tada mirtis bus prasminga. Galų gale jokios mirties juk nėra. Mes tik prarasisme seną formą ir atrasine naują. Gali būti taip (ir aš tuo tikiu), kad mes šitą kosminę skylę paversime klestinčiu rojumi. Taip ir bus. Abiem atvejais mes nepralaimime.

Pralaimėsime tik tada, jei sukūrę naujas (aišku, kad lakinas) klestinčio gyvenimo formas (šį kartą be archontų pagalbos), leisime matricai jas praryti bei interguoti į jau esamą ydingai pūvančią kalėjimo-gaudyklės sistemą. Neleiskime sistemai tobulėti mūsų sąskaita. Tiesiog ją perimkime ir perinstaliuokime nuo A iki Z. O čia tai bus revoliucija !!! Tokios Visatoje dar nebuvo ... Man patinka kosminis buldozeris :)

Padėka „Kvantinės magijos“ skaitytojams

Štai peržengėme 2018 metų skelnstį ir iki pirmosios jaunaties žuvų ženkle liko nedaug. Tai laikmetis, kai dar galima vieni kitiems padėkoti ir palinkėti geriausių dalykų. Pradėsiu nuo padėkos. Visiems, kurie skaitė, domėjosi ir palaikė svetainę per visą jos gyvevimo laikotarpį ir per praėjusius 2017 metus, nuoširdžiai dėkoju. Aš Jums Visiems žemai lenkiuosi ir ne galo dėkoju. Aš Jus myliu.

Jūs esate didvyriai, didvyrės. Jūs nesusitaikote su tuo kas yra aplink ir domitės alternatyvomis, dirbate su savimi, keičiate save ir pozityviomis bangomis užkrečiate pasaulį.

Per beveik 10 metų svetainė išgyveno ne vieną palikimą ir ne vieną nuosmukį. Mano pareiga buvo ir yra – išlaikyti šį dvasinių žinių šaltinį stabilų ir prieinamą visiems. Visos publikacijos, visa joje talpinama informacija turi neįkainojamą dvasinę išliekamąją vertę. Nes visi straipsniai parašyti širdimi, vedami begalinio noro atskleisti tiesą, padėti tiesos ieškantiems žmonėms rasti kelią.

Visų mūsų dėka, „Kvantinė magija“ šiandien gyva. Tai yra svarbiausia, atliktas didelis darbas. Ji yra išlikusi viena iš nedaugelio Lietuvoje likusių alternatyvios minties skleidėjų. Kiti projektai, kurie atsirado ties 2012 metų pakilimu, anksčiau ir vėliau senai jau užsidarė, kiti nuėjo sensacijų vaikymosi ir tiražo kėlimo bet kokia kaina keliu. Tačiau šis mūsų projektas visada išliko originalus ir nepriklausomas, kitoks negu bendra ezoterinės informacijos masė. Tai visuomeninis projektas, į kurį investuoju tik savo laisvą laiką, energiją ir lėšas, kuris mane patį ugdo, veda, o kitiems padeda keistis, mąstyti ir susimąstyti. Su šia svetaine išaugo nauja, kitokių, kitaip mąstančių žmonių karta, kuriems ne vienodai kur mes gyvename ir ką turime šiame gyvenime nuveikti. Nuoširdūs linkėjimai visiems: meilės, meilės ir dar kartą meilės!!!

Mano požiūris į tam tikrus dvasinius ir visuomeninius reiškinius išliko stabilus ir nekintamas. Jis yra radikalus, todėl neslėpsiu, jog atstovauju radikalųjį dvasinių procesų spektro kraštą, nes kompromisų tarp vergovės ir laisvės negali būti!!! Gąsdinimai kultūriniu šoku, mano nuomone, yra neetiški. Yra daug manančių, jog tiesa turi būti dalinai atskleista, palaipsniui, pamažu, tam, kad nesukelti visuomenėje kultūrinio šoko ar chaoso. Tokia pozicija turi teisę egzistuoti, tačiau kompromisų su sąžine negali būti. Visa tiesa turi būti atskleista. Tiesa negali būti pusinė ir ji tiesiog negali pakenkti žmogui. Tiesa, kokia ji bebūtų sunki ir neprognozuojama, visuomet padeda tapti laisvesniais. Aš dažnai gailiuosi ir žiauriai pergyvenu, kad neužtenka laiko parašyti lietuviškai visa tai, kas tvyro pasaulinėje ezoterinės informacijos erdvėje. Tam tikra dalimi sistema sugebėjo mane ir kitus kolegas neutralizuoti, atimdama brangų laiką, kurį, deja, tenka skirti įvairioms priverstinėms nesąmonėms, tokioms, kaip pinigų uždirbimas privalomims sąskaitoms apmokėti, raštams, bedravimui su valdiškomis įstaigomis, dėmesio stokojantiems žmonėmis-vampyrams ir t.t. ir t.t.

Buvo metų, kai straipsniai svetainėje atsirasdavo vos ne kasdien, buvo metas, kai nebuvo laiko rašyti, nebuvo minčių apie ką rašyti, bet iš esmės svetainė gyva. Apie 10 kartų ji buvo nulaužta. Buvo metų, kai ją atakavo tūkstančiai fiktyvių užklausų. Svetainę puolė valdiškos tarnybos. Jos veikla buvo skundžiama kompetetingosm tarnyboms, bylą nagrinėjo duomenų instekcija. „Kvantinė magija“ dažnai buvo atsidūrusi įvairių, tame tarpe ir užjūrio specialiųjų tarnybų akiratyje. Esu gavęs įdomių užklausų paneigti vieną ar kitą teiginį anglų kalba, nors tekstai rašomi tik Lietuvių kalba. Nereagavau į tai niekaip. Praignoravau. Man nesvarbu kas ką rašo, darau tai ką noriu daryti. Viską atlaikėme. Atlaikėme ir esame netgi labai gyvybingi daryti tai ką norime daryti, nors sąlygos dirbti šiandien Lietuvoje ne pačios linksmiausios. Kodėl?

Paskutinį kartą sveiatnė buvo atakuota už tai, kad įsikėiau nuorodą apie Pizza gate pedofilijos skandalą Amerikoje. Užteko, kaip paaiškėjo, vienos vienintelės nuorodos į youtube. Įveskite paieškos langelyje „pizza gate“ ir rasite daug informacijos šia tema. Tai pedofilijos ir prekybos vaikais skandalas Clinton aplinkoje, prezidento rinkimų įkaštyje, kurį šiandien tebenarplioja JAV federalinės tarnybos ir yra daug ateštuotų taip vadinamo esteblišmento atstovų. Formali spauda apie tai tyli.

Tai buvo lygiai prieš metus. Lietuvoje tokios informacijos neturėjo atsirasti. Viešoji makžurnalistika bei netikrų žinių mainsteaminės medijos, pusiau valdiški papūginiai sisteminiai portalai ir laikraščiai Lietuvoje apie tai tylėjo lyg ištikti komos. Jos yra monopolizavusios tiesą ir bet kokias alternatyvas traktuoja kaip Putino propagandą. Bet „pizza gate“ lietuviškoje viešoje erdvėje atsirado. Todėl praėjusių metų žiemą aš ir gavau tuos sistemos kirčius. Apynaujame automobilyje dingdavo stabdžiai, išbėgdavo alyva ir pan. Galų gale, dėl duomenų inspekcijos spaudimo, neva už neteisėtą rinkodarą (nes atsirado iš piršto laužtas fiktyvus nukentėjusysis bei jo skundas), 2017 m. ankstyvą pavasarį buvau priverstas uždaryti individualią veiklą ir nutraukti mokymus bei seminarų organizacimą. Tai padariau sąmoningai, nenorėdamas be reikalo rizikuoti tiek savo paties, tiek artimųjų saugumu ir net gyvybėmis. Deja, uždarius įmonę, teko kaip ir visiems mirtingiesiems „atsistoti“ į darbo biržą, nes pagal pagrindinę žurnalisto profesiją grįžti dirbti sisteminėje spaudoje negaliu. Tai neįmanoma dėl kelių priežasčių: už savo pažiūras ir įsitikinimus turiu „vilko bilietą“ (esu „paženklintas“, „raupsuoitas“ dėl skleidžiamų įsitikinimų), antra – tarnauti melui ir propagandai, taip vadinamai makžurnalistikai (mėgėjiškai, neprofesionaliai, perkamai žurnalistikai) neturiu jokio vidinio noro. Per savo 30 metų profesinę praktiką savo akimis mačiau kaip politikai, valstybės institucijos, farmacininkai perka didelius laikraščių plotus už didelius pinigus, kuriuos jiems suteikė Europos Sąjungos fondai. Ir ne tik. Plotus nuolat perka ministerijos ir depatramentai. Į Lietuvą buvo įmesti milžiniški pinigai smegenyms plauti. Laimei lietuviški ES pinigų įsisavintojai neturi smegenų. Pinigai buvo ištaškyti arba tiesiog išmaniai įsisavinti, o turinys sukurtas labai neprofesionaliai. Taigi, europinės investicijos į lietuvių smegenis tikslą pasiekė tik iš dalies. Bet tokia kryptinga veikla vis viena paliko savo pėdakus. Žmonės masiškai evakuojasi į užsienį. Kiti – vargsta ir moka mokesčius už tu ir tris.

Nepaisant tvyrančio neprofesionalumo, visa informacija makžiniasklaidoje pateikiama taip, kaip reikia nematomiems šeimininkams. Šį procesą stebėjau iš vidaus daug metų. Ir esu tam tikra prasme insaideris, kuris gali bet kada praverti burną ir pasakyti viešai, atskleisti baisias korporatyvines paslaptis. Baisiausia tiesa yra ta, jog šiandien be parduodamų plotų ir eterio laiko užslėptai kometcinei bei politinei reklamai, nei laikraščiai, nei televizijos, nei radijo stotys neišgyventų nei dienos. Šiandien lietuviškos žiniasklaidos turinys yra žiauriai toksiškas ir pavojingas sveikatai bei psichikai. Jeigu norite būti sveiki ir laimingi, nevartokite žiniasklaidos, nebet tai susiję su jūsų darbu. Aš tai sakau pilnai atsakingai, turėdamas už nugaros 30 metų darbo stažą toje sistemoje. Šiandien manęs jau nebekausto korporatyviniai įsipareigojimai ir aš be nerimo širdy kalbu taip, kaip yra. Todėl geriau būsiu darbo biržoje, bet nedirbsiu šiai ydingai sistemai.

„Kvantinės magijos“ prognozės 2018 metams

Atėjo metas parašyti apie tai, kokia informacija akašose tvyro apie 2018 metus. Bet šį kartą iškilo klausimas: o kokia prasmė? Prognozes sudarinėju jau kokius 7 metus. Tradicija yra tradicija. Ją reikia tęsti. Tik šis darbas kasmet darosi sudėtingesnis. Vienokia ar kitokia informacija visada ateina, ją visada pasiseka iššifruoti. Kartais tas prognozes papildau praėjus savaitei ar net mėnesiui. Tačiau kad ir kiek besistengtum, vis viena lieka daug nežinomųjų. Ir jų kasmet vis daugėja. Anksčiau į juos nekreipdavau dėmesio. Dabar tuos nežinomuosius stengiuosi apibendrinti ir įvilkti į kokį nors prasmingą rūbą. Kai reiškinius pradedi priimti lyg energijas, kaip sakydavo Rodert Anton Wilson, metaprogramavimo lygmenyje, iškyla tas nelemtas prasmės klausimas.

Nežinomieji atsiranda tada kai negali pasakyti, jog įvykis, reiškiniai ar tendencijos, pradedant nuo socialinių, politinių, baigiant orų reikalais pasireikš globaliai ar lokaliai. Tai reiškia, kad informacija ateina, bet negali pasakyti ar ji palies vieną nedidelę bendruomenę, ar vienos šalies, miesto, ar globalią, ar atskleistas perspėjimas pakeis bendruomenės ir jos narių likimus. Gal tie įvykiai neišvengiami ir užtarnauti? Štai gauni paketą, išlukšteni, bet laiko erdvės kontekste tikslumo nėra. Tačiau kai yra per didelis tikslumas, kyla natūralus įtarimas, ar tai nėra agregorinė dezinformacija?

Iš principo neesu orakulas, o tyrinėtojas. Visada informaciją „medžioju“ išeidamas iš šios minutės reiškinių ir energijų išsidėstymo laike ir erdvėje konteksto. Gavęs informaciją apie įvykius ateityje (o gal praeityje, nes tam tikri ciklai spirališkai kartojais) negali pasakyti, kad jie bus loginis tęsinys to kas vyksta dabar. Gal tie įvykiai pasireikš paralelinėse laiko ir erdvės linijose, gal tie įvykiai ateityje įvyks kaip paralelinių laiko ir erdvės linijų reiškinių tąsa esamoje perspektyvoje. Žodžiu, ir metodikoje, ir pačiose prognosėse slypi daug “bet“. Kartais pagauni informaciją, o ji būna ne tiesa paskutinėje instancijoje (tokios apskritai nepriimame), o tiesiog kažkieno suprojektuoto plano dalis, t.y. dirbtinai sukurtas iliuzinis įsitikinimas, kuris skatinamas tapti lokaliu ar bendru visiems informacijos vartotojams tiesos ekvivalentu. Kartais persipina natūralios likimų linijos su dirbtinai iššaukiamais reiškiniais. Nepamirškime tai, jog tikrovė, kurią matome savo akimis yra operatorių valdoma matrica, kaip koks virtualus kompiuterinis žaidimas. Laiko linijos nuolat keičiamos ir petrvarkomis, o tikrovės įvykius generuojantys akašų kompiuteriai reguliariai perklaunami, kad hologramos būtų stabilios. O tai ne visada pavyksta padaryti tiksliai. Tai pasakytina tiek pavienio žmogaus likimo, tiek didelės bendruomenės atžvilgiu.

Kuo toliau, tuo labiau šis klausimas tampa neaiškus, nes dabartinės energijos, kurios reiškiasi šios minutės laiko ir erdvės taške, darosi vis labiau reliatyvesnės. Kompiuteriai kažkodėl nebesugeba užkrauti viesiems vienodų laiko ir erdvės suvokimo scenarijų. Tai reiškia, kad 3 dimensijų (plius laikas) materialus pasaulis tampa vis labiau panašus į astralinį. Tai reiškia, kad iš 3 vibracijų lygmens žmonija (bent jau dalis jos) perkelta į 4 ir 5. Vadinasi tam tikra dalimi tranformacija įvyko. Bet negalima pasakyti, kad ji įvyko totaliai ir globaliai. Tai liečia ir socialinius, ir politinius, ir gamtos reiškinius. Galų gale šiandien labai sunku atskitri, ar įvykiai yra natūralūs, ar dirbtinai iššaukti. Tave, be kita ko, gali įtakoti prisisiurbęs koks nors agregoras, kuris siekia, kad žmonės tikėtų arba netikėtų viena kokia nors konkrečia įvykių raida. Tikėjimas sąlygoja kolektyvinės realybės modelį, kuris ir tampa tam tikrai tikinčiųjų bendruoimenei objektyvios tikrovės ekvivalentu. Ir reiktų pastebėti, jog tas agregorinis tiek individo, tiek pačio sociumo programavimas šiandien labai plačiai yra taikomas, kaip viena pažangiausių sociaslinės inžinerijos sistemų, žinoma, siekiant pelno ir totalios kontrolės. Kontrolės technologijos buvo taikomos visais istoriniais ir ne istoriniais laikais bei visada, tik šiandien jos tapo tikslenės ir agresyvesnės dėl eksponentiškai plintančio reliatyvumo, santykinio suvokimo net ir žemiausiuose sociumo grandyse. Na ši informacija tikrai sudėtinga. Netgi man pačiam sudėtinga tai perteikti. Visada galvojau, kad reikia ją sukramtyti ir perteikti net ir tiems smegenyms, kurie skendi matriciniame vartojime. Bet šiandien sakau, jog to neteikia daryti. Tegul mintys liejasi, kaip liejasi be jokių vidinių kompromisų ar abejonių: supras-nesupras. Tai šiek tiek aukštesnio lygmens informacija. Suvirškinimui ji reikalauja daugiasluoksnio mąstymo bei laiko.

Žemė kaip sielų gaudyklė. XII dalis. 21‘oji chromosoma (video)

Reiktų pasidalinti dar viena idėja. Tema apie tai, ką slepia mūsų genai, ką mes iš tikrųjų sugebame ir kas nuo mūsų yra nuslėpta. Tai – apie mūsų realųjį AŠ. Mes galime daug daugiau negu sugebame, negu žinome, kad sugebame. Tik reikia atverti dar vieną langinę į tikrą, archontų-dievų nesuklastotą pasaulį bei atlikti genetinį eksperimentą su pačiu savimi. Tai mes dabar ir padartysime. Bet prieš tai – anonsas.

Šio post‘o pabaigoje Jūsų laukia siurprizas. Tai yra susitikimo su skaitytojais įrašas. Renginys vyko 2017 m. lapkričio viduryje, Panevėžyje, kur, ko gero yra gausiausia „Kvantinės magijos“ skaitytojų bendruomenė. Man pačiam buvo keista. Panevėžys – karminis miestas. Tai daug kam sunkios karmos vieta, todėl miesto įvaizdis labai prieštaringas – Lietuvos Čikaga. Iš visų Lietuvos miestų jis sparčiausiai nyksta. Tačiau ten visada buvo ir yra daug mąstančių bei laisvės ištroškusių žmonių. Sunkią karmą gali pakelti tik labai brandžios sielos. Ko gero todėl sugrįžimą į auditorijas ir pradėjau nuo karminio Panevėžio.

Tiesa, lapkričio 28 d. (antradienį) Kaune, šviesos namuose taip pat planuojų susitikimą. Pradžia – 18 val.

Pavasarį buvau pažadėjęs neberengti daugiau jokių mokymų. Bent jau Lietuvoje. Susitikimas su skaitytojais – nėra nei seminaras, nei nauji „Kvantinės medicinos“ mokymai. Prieš renginį buvo abejonių, ar Lietuvoje iš viso tikslinga daryti dvasinius renginius. Paskutinis sezonas tokias abejones tik sustiprino, nes iš 6 miestų grupių buvo belikę tik 2, o kiekviename iš jų – tik po 3-4 žmones. Jei į tai žiūrėsime iš dvasinės perspektyvos – tai yra gerai, nes iš kelių dešimčių mokinių atsisijojo tie, kuriems tikrai tos temos svarbios. Kiti greičiausiai viską suprato ir pamokų jiems nebereikia.

Tačiau iš verslo pusės – nieko gero. Labai brangi pasidarė tokių projektų logistika. Po paskutinio sezono nuėjau į labai riebų minusą. Bet ne aš vienas užlipau ant Lietuvos realybės grėblio. Žinau daug kolegų, kurie patyrė tą patį. Ypač paskutiniais keliais metais. Buvo atvejų, kai netgi Vilniuje, žinomi žmonės organizavo labai svarbius ir įdomius projektus, įdėjo daug energijos ir pinigų, kad suorganizuoti paskaitas, tačiau į jas atėjo du-trys vyresnio amžiaus klausytojai. Ir tai ne vienas ir ne du atvejai. Tai pastarųjų metų Lietuvos tendencija. Mąstantys ir save gerbiantys žmonės tiesiog pabėgo į užsienius. Aš juos suprantu ir niekados nesmerkiu. Ir pats neesu apsisprendęs: linkti ar bėgti. Nelabai puoliau gilintis į gilesnes priežastis, kodėl taip yra, bet išvada aiški – nėra paklausos, nėra ir pasiūlos. Yra daug alpstančių nuo visokių atvykėlių-trockių ir kitokių pasąmoninio mėšlo kratytojų, bet tai – jų problemos.

Viena išeitis - pradėti dirbti anglakalbei ir rusakalbei auditorijai. Kita – išlaukti. Trečia – mėginti pralaužti ledus. Tikiu, kad Lietuvos žmonės yra pernelyg nuvarginti to kas vyskta šalyje ir artimiausiame užsienyje. Kas vyksta – visi puikiai žinome. Gyvename esminių dvasinių permainų laikotarpyje. Niekam nėra lengva. Žmonės paprsačiausiai galvoja apie išlikimą, išgyvenimą, tuo tarpu dvasiniai dalykai, netgi asmeninės sveikatos klausimai nueina į antrą planą. Viešosios erdvės prižiūrėtojai ir ravėtojai to kaip tik ir siekia.

Dėl kiekvieno iš mūsų smegenų kaip dėl mirties ar gyvybės kaunasi rinkodarininkai, prodiuseriai ir mediaplanuotojai. Bet ir jiems sunkiai sekasi. Toks jų darbas – nukreipti dėmesį nuo problemų į nesibaigiančius emocinių paplavų politikos serialus. Į rimtus renginius žmonės neina net už ačiū. Taip pat už ačiū niekas į auditorijas neįleis. Reikia juk ir elektrą, ir šildymą įjungti. Kainos kyla kaip ant mielių. Kitas dalykas – Lietuvos viešojoje erdvėje atsirado labai daug taip vadinamos „pilkos“ informacijos. Tai visokie trockiai-plagiatoriai, kurie, pavyzdžiui, ima iš „Kvantinės magijos“ informaciją ir dėsto ją kaip savo. Bet šildyti ir ledus kažkaip reikia. Todėl Panevėžyje ir įvyko renginys. Dėkoju visiems tiems, kurie atėjo. Nes tai tikrai iš jūsų pusės buvo drąsus ir pasiaukojantis žingsnis. Juk galėjotye nešlapti kojų nesibaigiančiose lapkričio liūtyse, likti namie prie šilto radijatoriaus ir skirti laiko brangiai šeimai, ką daugelis ir padarė.

Dabar apie reikalus.

Ši tema vadinasi 21-oji chromosoma. Kodėl 21? Temą paskatino Piotro Gariajevo straipsnis apie tai. Piotras Gariajevas – vienas žymiausių mūsų planetos genetikų, atradęs ir įrodęs, kad žmogaus genomas yra ne šiaip sau organinė molėkulė. Ji, anot šio mokslininko, turi tokias pat hipostazes, kaip ir šviesos fotonas – ir bangos, ir fizinio kūno, t.y. geba skleisti ir gauti informaciją nelokaliai, kvantiniais laukais. Dėl savo idėjų P. Gariajevas, sistemos prižiūrimoje reptiloidinėje mokslo bendruomenėje yra apšauktas pseudomokslininku. Tos idėjos esą neatitinka sveiko proto. Mums tai gera žinia. Nes tai ką esteblišmentas bei korporatyvinės medijos vadina „pseudo“ iš tikrųjų yra pati vertingiausia informacija. Tai, kas yra smerkiama, vadinasi teisinga. Grąžinam Demiurgo apverstą aukštyn kojom pasaulį į savo natūralią vietą. Mes tai puikiai žinom ir mokam.

Na, negaišim laiko kapstydamiesi po reptiloidų/iliuminatų argumentacijas, kodėl vieni mokslininkai vadinami pseudo, o kiti - patys tikriausi nuo Dievo. Eisime toliau. Bet, grįžtant labai trumpai prie to paties, tik vieną argumentą vertinu kaip vertą dėmesio: jei šviesos fotonas yra ir banga, ir fizinis daigtas tuo pat metu (tai yra mokslinis faktas, o ne ezoterika), tai kodėl tokių pat savybių negali turėti ir dideli organiniai junginiai, tarkim molėkulė? Juo labiau, kad netgi šiuo metu atskirų tiek organinių tiek neorganinių junginių tyrinėjimai siekiant įrodyti arba paneigti fizinių kūnų kvantiškumą vyskta pilnu tempu, o rezultatai priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama.

Reiktų žinoti tai, jog egzistuoja slaptos mokslinės programos (SMP), slaptos kosminės programos (SKP) į kurias patenka tik milžiniškų patikrų filtrą praėję tyrinėjojai, kurie tokiam darbui atrenkami ir ugdomi nuo vysyklų ir visi kiti, su kuriais pirmieji – nesidalina jokia informacija. Taip yra ir su žmonija. Yra slaptos bendruomenės, kurios technologiškai yra labai toli pažengusios. Ir yra visi kiti, nuo kurių informacija slepiama. Ir jeigu koks profesonius peržengia leistiną žinojimo ribą, jis automatiškai yra apšaukiamas pseudomokslininku. Tai yra banali tikrovė, kurią reikia žinoti kaip du kart du – keturi ir nesijaudinti. Kodėl daugelis galvoja, kad akademikai, valdininkai ir politikai yra įsipareigoję visuomenei sakyti tiesą? Niekada žemėje taip nebuvo, kiek pamenu ir kiek žinau istoriją. Jie skleidžia savo tiesos versiją, kuri jiems naudinga, o daugelį svarbių ir esminių dalykų nutyli. Visada paprasti žmonės buvo ir yra mulkinami taip vadinamos elito - aukštuomenės. Visada greitinėlė gyveno sau, o žmonės – sau – skirtinguose pasauliuose. O kada buvo kitaip? Esamas socialinės piramidės modelis (visuomenės gyvenimo tvarka) mums yra įpirštas kaip kontrolės, naikinimo ir susinaikinimo įrankis. Aš tai teigiu pilnai, suvoktai ir atsakingai.

Žemė kaip sielų gaudyklė. XI dalis. Holograminis žmogus

„Pasaulis telpa garstyčios grūde“, - bent jau taip skelbia krikščionių evangelija. Tą pačią tiesą atkartoja ir šiuolaikinė kvantinė fizika: „taškas“ (fragmentas) atkartoja visumą. Pagrindinis žmogaus iššūkis, gyvenant šioje dirbtinio intelektro programoje – taip vadinamoje „žemiškoje tikrovėje“ – individo ir aplinkos konfliktas bei harmonija. Individas atkartoja aplikos energiją ir atvirkščiai. Bent jau taip turėtų būti. Bet ar taip yra? Realiame gyvenime su aplinkos harmonija net nesusiduriame. Ją nebent randame gamtoje, bet tik ne socialinėje aplinkoje. Harmonija nebent atsikuria pati, natūraliai, pagal genetinės atminties programą. Konfliktas tarp individo ir jo aplinkos mūsų civilizacijoje iššaukiamas dirbtinai, nes siekiama siaurų egoistinių interesų. Nuo šio konflikto sunku pabėgti. Jis – pirminio duoalumo programa, silelai krentant į 3-4 dimensijų matricą, t.y. į žiauriai sunkių vibracijų lygmenį. Kodėl sieloms reikia patirties, kai jos, kaip holograminės būtybės, pagal fiziką ir taip viską turi. Tai ir yra vienas keisčiausių šio pasaulio, kurį vadinu sielų gaudykle, paradoksų. Esame kvantinės hologramos, bet elgiamės kaip kaip visiškai su tuo nesusiję.

Šis konfliktas taip pat gali būti arba kūrybinis, arba griaunantis. Harmonija atsiranda tada kai nebematai konflikto, nors jis yra visiškai šalia. Dualumo lygmuo „aš-aplinka“ – paskutinis laiptelis prieš sąmonės kvantinį šuolį į kitą tikrovę. Kai visa tai pradedi suvokti ir keisti – vadinasi esi pakeliui namo. Jeigu ne, jeigu patinka maudytis majoje-matricoje ir matai tame prasmę – vadnasi dar miegi kolektyvinėje hipnozėje. Vadinasi svenimų dievų čipai ir implantai tave atskyrė nuo šaltinio. Vadinasi iliuzijose dar reikia maudytis tiek, kad pradėtų skaudėti širdį ir laužyti sąnarius. Tačiau pasikeitus vidujai nuo skausmo niekur nepabėgsi – skaudės ląstelių branduolius. Skaudės ilgai ir giliai, kol išmoksi paleisti tai, kas kūnui miela ir gyvybiškai svarbu. „Tegul mirę laidoja mirusius“, - sakydavo Jėzus iš Nazatero. O tada kas gi yra gyvieji?

Niekaip nesuprantu, kodėl pilasi šie straipsniai? Galvojau ties 10 dalimi ir sustosiu. Kiek galima? Tačiau dar yra kelios idėjos, kuriomis norisi pasidalinti. Pagrindinė šio straipsnio žinutė – esminis paradoksas, apie kurį jau užsiminiau, kuris kiekvienąkart atsiveria prieš akis tada, kai peržengi dvasinio darbo su savimi antrą-trečią dešimtį ir susimąstai, ar ne veltui praleidai brangų laiką? Juk sakė: veltui gaišti. Niekas nesikeičia, pasaulis negerėja. Jis, tavo akimis žiūrint, tampa dar klaikesnis negu buvo Tu pradedi matyti tai kas paslėpta nuo masių ir tas vaizdas be galo žeidžia. Tada nebegali tylėti ir kitaip niekaip neišeina. Grįžti laiku atgal? Na ir kas? Ten – iliuzijomis pagrąžintas pasaulis. Jis buvo mielas. Dabar jis – nuogas. Kur geriau: vakar, ar šiandien? Nei ten, nei ten. Tada pradedi džiaugtis išgyventa kiekviena minute, valanda, diena. Leidi savo egoizmui maištauti. Paskui – nurimti. Tegul, jai kam nors iš Karmos valdovų (Archontų) taip reikia. Man – vienodai šviečia. Atsigriebsiu savo, kai ateis tam tinkamas laikas. Gal būt jis jau atėjo.

Vėl iš pasąmonės išplaukia filmai. Labiausiai čia tinka brolių Strugatskių romanai: „Sunku būti dievu“, „Gyvenama sala“, „Bjaurios gulbės“. Šiuose ir kituose paminėtų autorių kūriniuose į sielos ir aplinkos konfliktą bandoma pažvelgti vis kitu rakrusu, bei pabrėžiama, jog maištaujantys, metantys iššūkį bet kokiai tvarkai (blogai ar gerai, neturi reikšmės) dažniausiai pralaimi mūšį, bet karo - ne. Pralaimėjimai prilygsta pergalėms, nes pakylėja kažkur aukščiau, iš kur viskas geriau matosi, kol galų gale nebesinori kariauti. Tačiau iš kitos pusės žiūrint, nekariauti su aplinka reikštų asmenini susitaikymą su tuo kas vyksta. Nieko nedarymas – taip pat yra pasyvus pritarimas tam, kas vyksta, kai tavo akyse apsinuogina pasaulis. Jei akys ir ausys priprato prie dvasinio smurto, tai dar nereiškia jog tai gėris. Dabar atėjo toks metas, kai reikia priimti sprendimą: ar pritari tam, ką mato tavo akys, ir girdi ausys, ar priimi kitokią asmeninę poziciją ir bent jau kažką veiki. Pirmiausia – su savimi. Ir vėl – darbas su savimi. Atsibodo. Kiek galima? Aš dabar oficialiai pareiškiu, jog nebedirbu su savimi. Tiesiog – čiuožiu banglente per gyvenimo cunamius. Bent jau taip atrodo iš vidaus. O kaip iš išorės – nebesvarbu.

Kovotojai karą pralaimi tais atvejais, jei kovoja pagal svetimas taisykles, svetimoje teritorijoje, kai dažniausiai tų taisyklių net nežino, bet gyvena pagal įpročius, kurių atsiradimą kaip tik ir lemia tos taisyklės. Iš pradžių tu negali apskritai pasakyti, kokios ten per taisyklės. Vieni elgiasi vienaip, kiti kitaip. Ir vieni, ir kiti mano esą teisūs nuo Dievo. Puoli į vieną glėbį, paskui į kitą. Paskui supranti, jog tavo sąmoningumas toli pranokęs už tenykštę aplinką. Darbas buvo veltui? Tačiau nieko pakeisti negali. Paskui į viską pradedi žiūrėti, lyg per vagono langą, visiško idioto žvilgsniu. Tokia būsena labai veža, jos negali atsikratyti, bet ji nervina visus kitus – normalius aplinkinius ir pačio savęs konfortiškas būsenas-būtybes. Nes kiekvienas iš jų siekia įtraukti tave į savo asmeninius žaidimus, o tu – slįsti banglente virš jų galvų. Taip ir atsiranda konfliktas tiesiog iš niekur, nes iš esmės aplinkai atrodo, jog esi nenuoširdus ir meluoji. Aplinka nori tave pastatyti į konkrečias vėžes, o tu aroganiškai negali priimti apskritai jokių žaidimo taisyklių, nes jos atrodo – idiotiškos. Ir vėl – ant bangos.

Žemė kaip sielų gaudyklė. X dalis. Užpildyta tuštuma

Labai sudėtinga pradėti straipsnį, kuris nežinia kuo baigsis. Ir iš viso, šis serialas nebuvo suplanuotas, gimė spontaniškai, kaip koks grybas po lietaus, kaip reakcija į kažką, ko nesupratau. Tiesiog jaučiau kažkokį keistą vedimą išdėstyti ant popieriaus tai, kas susikaipė ir per paskutinius metus ir per 50 metų. Kai kas sako, kad kalbuosi su pakylėtosiomis būtybėmis. Ne, aš nesikalbu su palykėtosiomis būtybėmis. Aš visiškai su būtybėmis nesišneku. Aš tokių net nepažįstu. Archontai, su kuriais teko turėti reikalų – nėra pakylėtosios būtybės. Tai yra velniai. Karmos valdovai yra demonai. Bet tikrai ne pakylėtosios būtybės. Iš vienos pusės jaučiu, kad apie tai reikia paskelbti, o iš kitos pusės, už šį darbą sistema kerta iš visos jėgos. Ji primygtinai stengiasi atimti brangiausią turtą Žemėje – laiką. Laikas yra svarbiausia valiuta, kurią mokame už galimybę mokytis. Mokytis ne kaip efektyviau gyventi matricoje (tai irgi reikalinga), bet, greičiau, pabėgti iš jos.

Persiritus per devintąją bangą, atrodo, reiktų mažinti greitį ir pasiekti visų įmanomų įvykių horizintą. Prieš tai, ankstesniuose serialo straipsniuose daug kalbėjome apie priežastis. Dauguma kovotojų matricije grumiasi su pasekmėmis, o mes lindome į visišką tabu - priežastis. Priežastis viso to, dėl ko mes atsidūrėme šioje keistoje vietoje, labai keistoje sąmonės būsenoje, kur galioja plėšikiški vilkų įstatymai: akis už akį, dantis už dantį. Kristus savo pamoksle nuo kalvos sakė, jog tai turėtų keistis, bet, praėjo daugiau kaio 2 tūkst. metų ir niekas nepasikeitė. Vienas pagrindinių Michailo Afanasijevičiaus Bilgakovo šedevro „Meistras ir margarita“ veikėjų Volandas, sėdėdamas Maskvos varjete scenoje taip pat norėjo įsitikinti, ar pasikeitė žmogus per 2 tūkst. metų. Atsirado telefonai, tramvajai, bet ar pasikeitė jis savo vidumi? O kap Jums atrodo, ar žmogus pasikeitė?

Gal vieniems ši vieta ji puiki, nes jie gali save realizuoti, kitiems tai – ašarų pakalnė, tretiems - kalėjimas. Požiūris į šią dirbtinio intelekto erdvę gali būti skirtingas. Juk visi žmonės ir panašūs, ir skirtingi. Požiūris priklauso nuo sąmonės lygio. Kiekvienas siela, vaikščiojanti po Žemę kūniškame skafandre turi vienintelę neįkainojamą patirtį ir asmeninį likimo scenarijų. Kitos tokios, antro varianto nėra. Nors panašumų daugiau negu skirtumų. Visus šiuos programavimo ypatumus vertiname skirtingai. Nors mes ir skirtingi, ko gero, lengvai sutarsime bei sutiksime, jog šį vieta tikrai labai keista, žiauriai keista. Mes tiesiog norime šią mįslę įminti. Tiesiog dėl savęs. Tam, kad toliau – gyventume ramiai ir laimingai. Kai žinai – esi ginkluotas. Bent jau pabandytume.

Daug tekstų parašau apie šią keistą vietą, visi jie - neįkainojama asmeninė patirtis. Jie neturi aiškaus adresato, t.y. kam būtent skiriami. Kiekvienas skaityantis juose randa tai, kas jam aktualu. Bet jeigu tie tekstai kelia vidinį pyktį – tai irgi normalu, nes gyvename dualumo matricoje. Vieni stengiasi iš to dualumo pabėgti, kiti sako, jog tai – jėga. Galų gale tai tikrai nėra tiesa paskutinėje instancijoje.

„Kvantinėje magijoje“ ne kartą rašiau, jog yra kelios ligos, kurios neleidžia kūrybiškai priimti gyvenimo toks, koks jis yra. Tokį požiūrį didžia dalimi lėmė Robert Anton Wilson. Būtent nuo jo atsispyriau, tačiau toliau viską susilipdžiau tiek per asmeninę patirtį (kuri atitiko Robert Anton Wilson įžvalgas), tiek po daugybės asmeninių konsultacijų su žmonėmis. Tas ligas sukelia karminės sutartys, mikročipai bei implantai. Greičiau Tai ne ligos. Implantų turime visi. Tik simptomai atsiranda tada, kai prarandame imunitetą, t.y. pasiduodame parazitinės matricos atakoms mūsų aktžvilgiu. Tos atakos būna fatališkos.

Pirma liga. Objektyvi tikrovė nepriklauso nuo manęs.

Šią ligą sukelia implamplantai. Kuo pasireiškia simptomai? Žmogus pradeda galvoti taip, kaip į galvą diktuoja matricos operatoriai per implantus: tikrovė atskirta nuo manęs ir ji yra galingesnė, o aš silpnesnis. Ši mintis priklauso Rene Dekartui ir Vladimirui Iljičiui Leninui (žr. „Materializmas ir empiriokriticizmas“, raštai, 5 tomas). Būdamas jaunas, kai aktyviai dalyvaudavau Lietuvos Laisvės Lygos, po to Sąjūdžio reikaluose, tikėjau, kad nuvertus komunizmą, keisis ir žmonių pžiūris į tikrovę, kad iš lokalinių realistų tapsime bent jau egzistencialistais. Ilgai nesupratau, kodėl mano svajonės neišsipildė. Kapitalizmas taip pat remiasi V.I. Leninu? O kur tada ta išsvajota laisvė nuo materijos? Kur tas gilesnis žmogaus, visatos ir gyvenimo suvokimas, atsietas nuo bet kokių ideologijų? Vertybių revoliucijos neįvyko. Yra jėgų, kurios neleido, kad tai įvyktų. Todėl nieko ypatingo ir neįvyko. O kas gali pasikeisti kalėjime? Nebent prižiūrėtojų pamaina. Todėl Volandas „Meistre ir Margaritoje“ norėjo įsitikinti, ar pasikeitė žmogus. Ir įsitikino. Niekas nepasikeitė.

Deja, gyvendami kapitalizme ir laisvoje Lietuvoje mes visi ir toliau remiamės V.I.Leninu ir tebegalvojame, kad objektyvi tikrovė nuo stebėtojo nepriklauso. Kitaip tariant, mūsų galvose gyvena keistas virusas, kuris nepavaldus politinėms ar socialinėms permainoms: jei aš į kažką žiūriu, tas kažkas nuo to neturi pasikeisti, jei aš tyrinėju, tai tas objektas, kurį tyrinėju, nuo mano protinės veiklos neturi priklausyti (keistis). Dar keisčiau yra tai, jog šiuolaikinis mokslas neįrodė šios V.I.Lenino „tiesos“ 100 proc. Ji daug kam akivaizdžiai, ir/ar per nutylėjimą savaime aiški. Dar daugiau – mes esame per implantus smarkiai apriboti, vadinasi įtikinti, kad negalime daryti poveikio tikrovei: nei laikui, nei erdvei, nei jos objektams. Maža to – ši lokalinio realizmo paradigma buvo įdiegta į mūsų smegenis dirbtiniu būdu per masiškai diegiamus implantus, vos tik gimus su pirmaisiais skiepais nuo kažkokių baisių užkrėčiamų ligų.

Iš tikrųjų objektyvi tirkovė priklauso nuo stebėjoto, moksliniai tyrimai priklauso nuo tyrėjo lūkesčių, mes galime daryti įtaką visam tam kas yra prieš mūsų akis be jokio kontakto. Tik reikia tuo patikėti, įtikėti. Tuo tarpu mes esame įtikinti, jog yra priešingai. Demiurgas apsuko pasaulį aukštyn kojomis.

Tai, kad stebima aplinka priklauso nuo stebėtojo, įrodyta mokslišiai aukščiausiu lygiu. Kai kuriems įrodymams jau daugiau nei 100 metų. Atsidarykime fizikos vadovėlius ir prisiminkime eksperimentą su „dviem ekranais ir dviem skylutėmis“. Jo išvada labai paprasta: jei nestebime dalelių srauto, šviesos fotonai elgiasi kaip banga. Kai pradedame stebėti, jie staiga pavirsta į daleles. Argi tai ne įrodymas? Ar tai nėra aiškesnio įrodymo, kad sąmonė ir tikrovė – vientisas audinys ir niekas nuo nieko nėra atskirtas. Negi tai sunku suvokti ne tik moksliniame, bet kasdieniniame, buitiniame lygyje. Mums reikia išmokti šio eksperimento išvadomis vadovautis kasdienybėje. Tai žmones skatinau daryti jau daugiau kaip 10 metų per straipsnius bei paskaitas.

Kai kas paklaustų, jog tokie dalykai būdingi subatominiam pasauliui, o mūsų realiame gyvenime tai neįmanoma. Agailestauju. Toks skepticizmas neturi pagrindo. Visiškai jokio. Jis jau daugiau kaip 50 metų neturi pagrindo, nes jį galutinai išmušė toks austras Cailingeris, kuris eksperimentą su dviem ekranais ir dviem skylutėmis Vienoje pakartojo gal 1000 kartų. Ir yra toks lenkas W.Zuker, kuris prieš 20 metų parašė realiais įrodymais pagrįstą mokslinį darbą, kurio esmė – visiškai kitos kožiūris į tikrovę – mes pastoviai gyvename virsme – materija tampa energija, o energija – materija.

Esmė tą, jog tiek mūsų vidinis, tiek išorinis pasauliai – neatsiejama visuma. Bangos-dalelės dualizmas būdingas ne vien tik subatominio pasaulio kūnams, bet ir materialiems tikrovės objektams, tokiems kaip mes. Visi kūnai, pasak šios teorijos, pradedant nuo šviesos fotono iki žmogaus, planetų bei žvaigždžių taip pat yra visada dviejose būsenose tuo pat metu. Tik skiriasi jų laisvės laipsniai. Jei dar paprasčiau, į žmonių kalbą išvertus visą šią litaniją, ji skambėtų taip: visa „objektyvi“ tikrovė, kurią matom aplink, priklauso nuo manęs, nuo mano (tavo) sąmonės būklės. Jei žmogus pasyvus, nemąsto, arba elgiasi kaip zombis-robotas, tai ta aplinka jį ir stumdo, spardo kaip kokį kamuolį.

Kai žmogus perima vadeles ir ima aktyviai kurti, prisiima atsakomybę už tai ką jis daro, aplinka persitvarko taip, kaip jis nori. Žmogus gali jaustis materija, t.y kūnu (mėsa ir kaulais), tačiau vis viena 10 proc. išlieka bangos būsenoje (kaip energija). Tie procentai nebūtinai tokie, kokius parašiau. Čia tik pavyzdys. Kiekvienas daigtas yra ir materija, ir energija tuo pat metu. Tačiau, kol mūsų galvas valdo čipai ir implantai, elgiamės automatiškai, pagal programas. O tos programos diktuoja, jog esame kalbančios mėsos. Tada mūsų įsivaizdavimą veikia savaiminės programos, bet mes galvojame, kad mąstome savarankiškai. Tos pačios programos veikia daugelį žmonių, todėl dauguma žmonių viską aplink mato panašiai, Taip mes kolektyviai sukuriame tą vadinamąją V.I.Lenino „objektyvią tikrovę“, kurią taip karštai myli tiek socialistai, tiek komunistai, tiek ir kapitalistai-liberalai. Tačiau tai vyksta tol, kol pasiduodame implantų įtakai. Tačiau implantai padeda. Jeigu iš karto negali jų atsikratyti, bent jau tampi agnostiku.

Man asmenišai reikėjo daug laiko, kad galutinai nulaužčiau šio čipo veiklą, pirmiausia - asmeninėje galvoje. Ir tai, praėjus 10 metų aš tik mokausi vadovautis ne zombinimo programomis, o savu protu. Norint išmokti žengti pirmuosius žingsniu šia kryptimi, pirmiausia reikia suabejoti viskuo, kas ateina į galvą per 5 jusles. Šventas agnosticizmas. Kitaip tariant būtina suvokti, jog visi šie signalai, kurie patenka į mūsų galvas, yra viso labo tik signalai. Ir juos galime priimti arba nepriimti bei interpretuoti laisvai, o ne taip, kaip kužda bendros matricos programos. Šiuos dalykus galėčiau pagrįsti citatomis iš straipsnių moksliniuose leidiniuose, tačiau tinklaraštis – vis dėl to yra subjektyvi kūrybos forma, o ne mokslinis darbas. Skaitytojas papildomos, šiuos teiginius pagrindžiančios informacijos gali ieškoti savarankiškai. Užuominų pakanka.

Antra liga. „Vienodo kurpalio“ sindromas.

Tai panaši liga į pirmąją. Ją taip pat sukelia implantai. Dalis žmonių galvoja: „jeigu aš taip mastau, jegu mano įsitikinimai tokie, vadinasi ir kitas žmogus turi galvoti taip pat. Tokie žmonės net nepriima minties, jog kažkas gali būti kitaip. Jiems tiesiog toks suvokimas genetiškai neduotas. Jie nepriima visiškai jokių alternatyvų, nes tai nesuderinama su genetika. Kitaip tariant – tai yra amnezijos forma, kurią sąlygoja implantai. Ir tada žmogus galvoja, kad jo pašvekovas toks pat kaip ir jis pats – idiotas arba dar didesnis idiotas. Dažnai būna taip, kad du artimi žmonės kalbasi tarp savęs ta pačia kalba ir nesusikalba, nes kiekvienas iš jų galvoja apie savo artimą pagal savo prizmę. Ši liga taip giliai įsišaknijusi į mūsų buitį ir būti, kad net nejaučiame, jog sergame, nes sprendžiame apie viską pagal save. Jeigu man šalta, tai ir tau turi būti šalta. Jeigu aš alkanas, tai ir tu turi būti alkanas. Jeigu aš tikiu į Dievą pagal katalikybę, tai ir tu turi tikėti į Dievą pagal katalikybę. Jeigu mano pasaulis yra juodai-baltas, vadinasi ir tavo pasaulis privalo būti juodai-baltas. Pasaulis neva turi būti vienodas. Vienodo kurpalio liga – tai pasaulio savinimasis. Taip. Iš vidinio pasaulio darome stabą ir jam meldžiamės. Dirbtinė mūsų proto ar fandazijos konstrukcija tampa tiesos ekvivalentu, kuri neva privaloma ir visiems kitiems. Ir jeigu kas nors galvoja kitaip, vadinasi arba meluoja, arba sukčiauja, arba jis yra priešas, kuris kėsinasi į Šventąją Žemę.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija